Άρθρο 50 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια μεταποιητικών επιχειρήσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 62 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 62 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 62
Δικαιούχοι και υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις (κλάδοι 10 έως 33),
β. υποβάλλουν προς αξιολόγηση, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους στρατηγικής, επιχειρηματικά σχέδια (business plan) με βάση τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης,
γ. τα επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνουν συνδυασμένες δράσεις για τον τεχνολογικό, διοικητικό και οργανωτικό τους εκσυγχρονισμό και την καινοτόμο και εξωστρεφή τους ανάπτυξη και μεγέθυνση, με αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού και με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά, και
δ. το συνολικό επιλέξιμο κόστος κάθε επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.»