Άρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α’

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) καταργούνται.
2. Τα άρθρα 10 έως 28 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) καταργούνται.