ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967 Άρθρο 61 Διαδικασία υπαγωγής και υποχρεώσεις των υπαγόμενων επιχειρήσεων -Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), α) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, β) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, η παρ. 2 αντικαθίσταται και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1

1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α` 167), και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες: (α) συμβουλευτικού χαρακτήρα, (β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, (γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών, (δ) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, (ε) διαφήμισης και μάρκετινγκ, (στ) επεξεργασίας στοιχείων, (ζ) λήψης και παροχής πληροφοριών, (η) έρευνας και ανάπτυξης, (θ) ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, (ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, (ια) διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα, (ιβ) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και (ιγ) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα υποχρεούνται μετά από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 2 και εφεξής: α) να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό αποτελούμενο από τέσσερα (4) τουλάχιστον άτομα, εκ των οποίων ένα (1) δύναται να είναι μερικής απασχόλησης και β) να έχουν για κάθε φορολογικό έτος δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) τουλάχιστον ευρώ. Αν εντός του φορολογικού έτους η περίοδος που αφορά σε υποχρέωση δαπανών είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, το ελάχιστο ποσό δαπανών υπολογίζεται αναλογικά, βάσει της ετήσιας υποχρέωσης του δεύτερου εδαφίου.
Αν η ειδική άδεια της παρ. 2 αφορά σε περισσότερες της μιας αυτοτελείς εγκαταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, οι συνολικές υποχρεώσεις του δεύτερου εδαφίου αυξάνουν αναλογικά με τον αριθμό των εγκαταστάσεων και ισχύουν για την εταιρεία που εγκαθίσταται συνολικά και όχι αυτοτελώς για κάθε επιμέρους εγκατάσταση.
Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης του.

Η παροχή των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα κατά το άρθρο 4 της παρ. 4 του ν. 4172/2013 (Α` 167), από την εγκαθιστάμενη αλλοδαπή εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται.

2. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται ειδική άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δύναται να αφορά σε μία ή περισσότερες αυτοτελείς εγκαταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα.
Με όμοια απόφαση, δύναται, μετά από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3, να χορηγείται, βάσει αιτήματος της αλλοδαπής εταιρείας, προσωρινή άδεια εγκατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω υποβολή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται το περιθώριο κέρδους του άρθρου 2.
Η προσωρινή άδεια έχει ισχύ μέχρι την έκδοση της οριστικής άδειας και βάσει αυτής η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε απαραίτητες για τη λειτουργία της ενέργειες ενώπιον των φορολογικών και άλλων αρμόδιων αρχών. Από την έναρξη ισχύος της προσωρινής άδειας εφαρμόζεται η νομοθεσία που αφορά στις εταιρείες που υπάγονται στον παρόντα, εκτός του άρθρου 2 αυτού.
Μετά από την έκδοση της προσωρινής άδειας εγκατάστασης, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του περιθωρίου κέρδους και την έκδοση της οριστικής άδειας, η εταιρεία υποχρεούται να τα προσκομίσει εντός είκοσι (20) ημερών και σε περίπτωση μη υποβολής τους η προσωρινή άδεια ανακαλείται.

3. Με όμοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του παρόντος νόμου. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων, η διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία, προκειμένου να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της για τις παραβάσεις που τις αποδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.».

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:44 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

  1.Στην προσωρινή άδεια λειτουργίας θα πρέπει να ορίζεται το ποσοστό κέρδους, όπως αυτό προκύπτει από την μελέτη τεκμηρίωσης που έχει υποβάλλει η ενδιαφερόμενη εταιρεία και η οποία έχει ακολουθήσει τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,.
  2.Η έκδοση της οριστικής άδειας από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν θα πρέπει να υπερβεί χρονικά την προθεσμία των 50 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση η ενδεχόμενη καθυστέρηση της έκδοσης της οριστικής αδείας και μάλιστα υπό την αίρεση της ανακλήσεως της, θα οδηγήσει σε ανυπέρβλητα προβλήματα και θα δημιουργήσει μεγαλύτερες γραφειοκρατικές εμπλοκές από τις υφιστάμενες και θα ακυρώσει στην πράξη την πρόθεση του Νομοθέτη για την βελτίωση της διαδικασίας υπαγωγής και τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα, αφού η έκδοση της άδειας υπαγωγής διαρκεί πολλούς μήνες , σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην διαύγεια.
  3.Στην σχετική διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 να υπάρξει χρονική πρόβλεψη μέσα στην οποία η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την έκδοση της οριστικής άδειας, εφόσον υπάρχουν ελλείψεις. Συγκεκριμένα η Υπηρεσία να υποχρεώνεται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία, εντός 10 ημερών από την έκδοση της προσωρινής αδείας για το σύνολο των ελλείψεων που διαπιστώνει, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία των 50 ημερών για την έκδοση της οριστικής άδειας. Για την καλύτερη τήρηση της διαδικασίας πρέπει να ληφθεί υπόψη και η καλή πρακτική που ακολουθεί το Υπουργείο στον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου εντός ολίγων ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο email, με το οποίο του γνωστοποιείται η πληρότητα του φακέλου, και ακολουθεί σύντομα και δεύτερο για την αξιολόγηση της οικονομοτεχνικής μελέτης.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 15:01 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 61 – Η προτεινόμενη διαδικασία με το στάδιο επανελέγχου απο την Υπηρεσία ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ και θα δημιουργήσει πρόσθετη γραφειοκρατία και ασάφεια δικαίου για τις επιχειρήσεις.
  Θα πρέπει:
  1) Η έκδοση της οριστικής άδειας από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να μην υπερβαίνει χρονικά την προθεσμία των 50 ημερών,
  2) Μετά την υποβολή της αίτησης και την έκδοση της προσωρινής αδείας να υπάρξει χρονική πρόβλεψη (πχ 7 ημέρες) εντός της οποίας η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν ελλείψεις, ώστε να καθίσταται δυνατή η τήρηση της προθεσμίας των 50 ημερών για την έκδοση της οριστικής άδειας
  3) Στην προσωρινή άδεια λειτουργίας να ορίζεται το ποσοστό κέρδους, όπως αυτό προκύπτει από την μελέτη τεκμηρίωσης που έχει υποβάλλει η ενδιαφερόμενη εταιρεία και η οποία θα έχει ακολουθήσει τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας.
  Να ληφθεί υπόψη η καλή πρακτική που ακολουθεί το Υπουργείο στον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου εντός ολίγων ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενη email, με το οποίο του γνωστοποιείται η πληρότητα του φακέλου και ακολουθεί σύντομα και δεύτερο για την αξιολόγηση της οικονομοτεχνικής μελέτης

  ΑΡΘΡΟ 62 – 1) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 η προβλεπόμενη προθεσμία των 30 ημερών για την έκδοση της σχετικής απόφασης τροποποίησης να εφαρμόζεται και για την αίτηση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας δεδομένου οτι σήμερα παρατηρούνται πολυετείς καθυστερήσεις δημιουργώντας προβλήματα στις επιχειρήσεις.
  2)Να παρασχεθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρίσταται εκπρόσωπος τους στην επιτροπή αξιολόγησης ακολουθώντας και εδώ την βέλτιστη πρακτική του Αναπτυξιακού Νόμου. Σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει σε άλλο ποσοστό κέρδους από το προτεινόμενο από την εταιρεία, να εκδίδεται εγγράφως αιτιολογημένη γνώμη, για τους λόγους που την οδήγησαν σε διαφορετικό ποσοστό, ωστε η όλη διαδικασία να συνάδει με την αρχή της απόλυτης διαφάνειας και λογοδοσίας.

  ΑΡΘΡΟ 63 – 1) Ολες οι αιτήσεις του Νόμου να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο και να σταματήσει η ταλαιπωρία της παράλληλης υποβολής ογκοδέστατων φακέλων στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου. Και εδώ να ακολουθηθεί η βέλτιστη πρακτική που προβλέπεται στον Αναπτυξιακό Νόμο.
  2) Η χορήγηση πιστοποιητικών να γίνεται αυτοματοποιημένα και ηλεκτρονικά ώστε να σταματήσει η σημερινή διαδικασία/ταλαιπωρία όπου το Πιστοποιητικό χορηγείται μετά από 30 ημέρες και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, δημιουργώντας άσκοπο οικονομικό κόστος στο Δημόσιο, ταλαιπωρία στις επιχειρήσεις και περαιτέρω καθυστέρηση για την παραλαβή.

  Ευχαριστώ και στην διάθεση Σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 12:51 | Ιωάννα Αντωνοπούλου

  1. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας στην προσωρινή άδεια λειτουργίας πρέπει να ορίζεται το ποσοστό κέρδους, όπως αυτό προκύπτει από την μελέτη τεκμηρίωσης που έχει υποβάλλει η ενδιαφερόμενη εταιρεία και η οποία έχει ακολουθήσει τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας
  2. Η έκδοση της οριστικής άδειας από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν δύναται να υπερβεί χρονικά την προθεσμία των 50 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση η ενδεχόμενη καθυστέρηση της έκδοσης της οριστικής αδείας και μάλιστα υπό την αίρεση της ανακλήσεως της, θα οδηγήσει σε ανυπέρβλητα προβλήματα και θα δημιουργήσει μεγαλύτερες γραφειοκρατικές εμπλοκές από τις υφιστάμενες και θα ακυρώσει στην πράξη την πρόθεση του Νομοθέτη για την βελτίωση της διαδικασίας υπαγωγής και τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα, αφού η έκδοση της άδειας υπαγωγής διαρκεί πολλούς μήνες, μερικές φορές ξεπερνώντας και τον 1 χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην διαύγεια, καταστρατηγώντας την οριζόμενη εκ του Νόμου προθεσμία των 50 ημερών.
  3. Στην σχετική διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 να υπάρξει χρονική πρόβλεψη εντός της οποίας η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την έκδοση της οριστικής άδειας, εφόσον υπάρχουν ελλείψεις. Συγκεκριμένα η Υπηρεσία να υποχρεώνεται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία, εντός 7 ημερών από της εκδόσεως της προσωρινής αδείας για το σύνολο των ελλείψεων που διαπιστώνει, ώστε να καθίσταται δυνατή η τήρηση της προθεσμίας των 50 ημερών για την έκδοση της οριστικής άδειας. Για την εύρυθμη τήρηση της διαδικασίας πρέπει να ληφθεί υπόψη η καλή πρακτική που ακολουθεί το Υπουργείο στον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου εντός ολίγων ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο email, με το οποίο του γνωστοποιείται η πληρότητα του φακέλου, και ακολουθεί σύντομα και δεύτερο για την αξιολόγηση της οικονομοτεχνικής μελέτης.