Άρθρο 52 Είδος και ύψος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 63 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 63 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 63
Είδος και ύψος ενίσχυσης
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 10, λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται με βάση:
α. τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8,
β. τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11, για το σύνολο των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμων δαπανών.».