Άρθρο 22 Κυρώσεις λόγω μη τήρησης των όρων της επένδυσης

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 19 για λόγους που αποδίδονται στον φορέα επένδυσης, καθώς και σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του παρόντος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η τελευταία λαμβάνει απόφαση για τα εξής:
α) αποχαρακτηρίζει οριστικά την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και ανακαλεί τα εγκεκριμένα κίνητρα. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή. Ο οριστικός αποχαρακτηρισμός επένδυσης μπορεί να γίνει αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 ή αν δεν έχει υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο φάκελος αδειοδότησης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20,
β) επιβάλλει στον φορέα της επένδυσης κατ’ αποκοπή πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, αν έγινε χρήση των κινήτρων του άρθρου 10,
γ) γα) Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της παρ. 1 του άρθρου 11, επιβάλλει την άρση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές,
γβ) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 11, επιβάλλει την άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος και κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές,
γγ) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 11, επιβάλλει την άρση της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση απόσβεσης και κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες συντελεστές,
δ) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 12, επιβάλλει τον διπλασιασμό των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία παραβόλων για την έκδοση των σχετικών αδειών,
ε) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 13, επιβάλλει τη μερική ή ολική ανάκληση των ενισχύσεων και την επιστροφή καταβληθέντων ποσών ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης.
2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας της επένδυσης, οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Αρχή η οποία εξέδωσε την κάθε άδεια, έγκριση, γνωμοδότηση ή πιστοποιητικό ή από την Αρχή στην οποία υποβλήθηκε η γνωστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
3. Αν για την ενταχθείσα στο παρόν επένδυση έχει κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι χρηματοδοτήθηκε, ολικά ή εν μέρει, από παράνομη δραστηριότητα, ιδίως από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), η Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει αιτιολογημένα, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον οριστικό αποχαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής Επένδυσης και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων. Επιπρόσθετα μπορεί να επιβληθούν και όλες ή μερικές από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 κυρώσεις.
4. Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 19. Μετά από την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών χωρίς την ολοκλήρωση υλοποίησης της Στρατηγικής Επένδυσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 19, για λόγους που αποδίδονται στον φορέα της επένδυσης, δύναται να εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 1.
5. Για τις επενδύσεις, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Στρατηγικές είτε βάσει του ν. 3894/2010 (Α’ 204) είτε βάσει του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των πέντε (5) ετών, χωρίς οι φορείς των επενδύσεων αυτών να έχουν καταβάλει στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» το σύνολο της οφειλόμενης διαχειριστικής αμοιβής, οι φορείς αυτοί υποχρεούνται στην κατάθεση επικαιροποιημένου φακέλου του επενδυτικού τους σχεδίου εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την αξιολόγηση του οποίου οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο της διαχειριστικής αμοιβής σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Η αξιολόγηση των επενδύσεων του προηγούμενου εδαφίου και η διαδικασία εισαγωγής τους στη Δ.Ε.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

  • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:03 | WWF Ελλάς

    Στην παράγραφο 3, δεν είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και απόφαση της ΔΕΣΕ για τον αποχαρακτηρισμό στρατηγικής επένδυσης που «χρηματοδοτήθηκε, ολικά ή εν μέρει, από παράνομη δραστηριότητα, ιδίως από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)». Μάλιστα, το δεύτερο εδάφιο αφήνει να εννοηθεί ότι η επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση αυτή είναι δυνητική («μπορεί να επιβληθούν και όλες ή μερικές… κυρώσεις»). Η σχοινοτενής αυτή διαδικασία θα επιτρέπει τη διατήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάθε είδους κινήτρων – χωροταξικών, αδειοδοτικών, φορολογικών, κοκ. – υπέρ επενδύσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη «μέτρα δέουσας επιμέλειας» που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (πρβλ. 13 ν. 4557/2018, και τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 2015/849), μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν τελεσιδικήσει οι δικαστικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να είναι τέτοιου τύπου οι στρατηγικές επενδύσεις που προσπαθεί να προσελκύσει η χώρα.