Άρθρο 56 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4399/2016

 

Η παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14.

3. Στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος για τη διενέργεια ελέγχου και την καταβολή των ενισχύσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 16 και 20.

4. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα επί μέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, το ελάχιστο όριο βαθμολογίας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο για να υπαχθεί στο παρόν καθεστώς.».