ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 14 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Ο χαρακτηρισμός των επενδυτικών σχεδίων ως Στρατηγικών Επενδύσεων πραγματοποιείται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η οποία συστήνεται βάσει των άρθρων 8 και 9 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

  • 3 Σεπτεμβρίου 2021, 14:47 | GNN

    Το προηγούμενο σχόλιό μου αφορά στην παρ. 2 του Άρθρου 15 και όχι του 14 όπως από παραδρομή ανέφερα

  • 3 Σεπτεμβρίου 2021, 14:49 | GNN

    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14, προφανώς λείπει το εδάφιο που αφορά στον καθορισμό της προκαταβολή του 25 % της διαχειριστικής αμοιβής και του χρόνου καταβολής του ποσού αυτού.
    Υποθέτουμε ότι θα πρέπει να αναφερθεί μεταξύ του «… (250.000) ευρώ.» και του «Το υπολειπόμενο …»