Άρθρο 39 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4399/2016

 

Στο άρθρο 17 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) τροποποιείται η περ. δ) της παρ. 2 με την προσθήκη της δυνατότητας αλλαγής του τρόπου απόκτησης ενισχυόμενων δαπανών μέσω συμβατικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης στην περίπτωση της χορήγησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται επιφύλαξη της παρ. 7, γ) προστίθεται παρ. 7, και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι δυνατή μετά από αίτημα του φορέα της επένδυσης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ` όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου. Μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.
2. Αιτήματα τροποποίησης ή έγκρισης μεταβολής στοιχείων της παρ. 1, υποβάλλονται ως προς τα εξής:
α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή μείωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου,
β) αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, σύμφωνα με την περ. η) της παρ. 3 του άρθρου 21,
γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 21,
δ) αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης, καθώς και αλλαγή του τρόπου απόκτησης των ενισχυόμενων δαπανών μέσω συμβατικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, αν για τις ενισχυόμενες δαπάνες έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης,
ε) παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18,
στ) αλλαγή άλλων όρων της εγκριτικής απόφασης, οι οποίοι μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος,
ζ) εκμίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ) του άρθρου 21.
3. Τα αιτήματα της παραγράφου 2 υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής απόφασης,
β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της,
γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιμότητας και υπαγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση προκήρυξης,
δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών,
ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τροποποίησης/μεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
4. Τα ως άνω αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος σε αυτή, με την επιφύλαξη της παρ. 7. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εισηγείται σχετικά προς το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση απόφασης έγκρισης της μεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Νέο αίτημα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής με το ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται κατ` ουσία και αρχειοθετείται.
5. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής.
6. Για την υποβολή αιτημάτων της παραγράφου 1 απαιτείται η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.
7. Τα αιτήματα τροποποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν, εξετάζονται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης υπό την προϋπόθεση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον φορέα της επένδυσης περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων τροποποίησης της απόφασης, όπως ορίζονται στον παρόντα και την οικεία προκήρυξη.».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:10 | ΣΕΣΜΑ

  Προτάσεις για το συγκεκριμένο άρθρο
  • Τα αιτήματα τροποποίησης να μπορούν να υποβάλλονται καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και όχι μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  • Να οριστικοποιηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτημάτων τροποποίησης για τον ν. 4399/2016 καθώς και τρόπος υπολογισμού των προστίμων για την μη τήρηση των όποιων ειδικών όρων και δεσμεύσεων
  • Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών να μειωθεί σε εξήντα (60) ημέρες
  • Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου να προστεθεί η φράση: «οι οποίες εκδίδονται σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος στην Υπηρεσία.»

  Τεκμηρίωση Προτάσεων
  Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους παλαιότερους επενδυτικούς νόμους και δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμόζεται και στον ν. 4399/2016
  Υπάρχουν επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/2016 που έχουν ολοκληρωθεί και αναμένουν την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, κατά συνέπεια οι αποφάσεις για τα όποια πρόστιμα είναι απαραίτητο να εκδοθούν άμεσα.
  Τέλος, έχουν παρατηρηθεί πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής και εγκρίσεων μεταβολής. Ειδικά, μάλιστα, οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής προκαλούν σημαντικά προβλήματα στους φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, σε ότι αφορά την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους.

 • -Να αποτυπωθεί ότι μετά την παρέλευση 90 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος τροποποίησης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του αυτό γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτό εφόσον είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και το Καθεστώς
  -Αιτήματα γνωστοποίησης αλλαγής μετοχικού σχήματος ή επωνυμίας. Θα πρέπει το χρονικό όριο για την προθεσμία ενημέρωσης της υπηρεσίας να αυξηθεί σημαντικά (τουλάχιστον 6 μήνες από 2 που είναι σήμερα). Ο Νόμος αντιμετωπίζει τιμωρητικά μια τυπική διαδικασία περιλαμβάνοντας υπαρκτά σημαντικά πρόστιμα επί της επιχορήγησης την ίδια ώρα που δεν υφίσταται αντισταθμιστικό μέτρο προς όφελος του επενδυτή από τις αρνητικές επιπτώσεις της μη τήρησης των προθεσμιών, αξιολόγησης, έκδοσης αποφάσεων πληρωμής και ολοκλήρωσης από τις Υπηρεσίες.
  -Να μην χρειάζεται αίτημα τροποποίησης σε περίπτωση μεταβολής του χρηματοδοτικού σχήματος κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εφόσον αυτή δεν προκαλεί μεταβολές στην βαθμολογία της επένδυσης, θέτοντάς την κάτω από την βαθμολογία του τελευταίου εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου της οικείας πρόσκλησης.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 12:37 | Οι υπάλληλοι του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Τα αιτήματα τροποποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 να λαμβάνονται υπόψη και να εξετάζονται από τα ΚΟΕ/ΠΟΕ ή τους Ορκωτούς Λογιστές στις εκθέσεις τελικού ελέγχου, στις οποίες να υπάρχει και σχετική εισήγηση επί του αιτήματος τροποποίησης.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 13:31 | Αντώνιος Καπλάνης

  Στο εδάφιο δ της παράγραφού 2 του άρθρου 17 που τροποποιείται με το Άρθρο 39 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4399/2016 του παρόντος
  Να δίδεται η δυνατότητας αλλάγης – μετάταξης της μορφής ενίσχυσης σε συμβατική επένδυση είτε από το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής σε επιχορήγηση είτε το ανάστροφο σε περίπτωση που το επιθυμεί ο φορέας της επένδυσης με δήλωση-γνωστοποίηση του πρίν την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης.

  Επιπροσθέτως, στην παράγραφού 7 του άρθρου 17 που τροποποιείται με το Άρθρο 39 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4399/2016 του παρόντος
  αναφέρει την δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης του φορέα της επένδυσης κατά την ολοκλήρωση με δήλωση αυτού περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων τροποποίησης της απόφασης. Εάν αυτό το αίτημα δεν γίνει δεκτό από την υπηρεσία θα οδηγείται το έργο σε απένταξη πως και με ποιο τρόπο θα προστατεύεται ο φορέας της επένδυσης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 18:27 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτάσεις για το συγκεκριμένο άρθρο
  • Τα αιτήματα τροποποίησης να μπορούν να υποβάλλονται καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων και όχι μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  • Να οριστικοποιηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτημάτων τροποποίησης για τον 4399/2016 καθώς και τρόπος υπολογισμού των προστίμων για την μη τήρηση των όποιων ειδικών όρων και δεσμεύσεων
  Τεκμηρίωση Προτάσεων
  Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων, βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους παλαιότερους επενδυτικούς νόμους και δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμόζεται και στον 4399/2016
  Υπάρχουν έργα του ν.4399/2016 που έχουν ολοκληρωθεί και αναμένουν την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, κατά συνέπεια οι αποφάσεις για τα όποια πρόστιμα είναι απαραίτητο να εκδοθούν άμεσα.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 14:51 | Κουτούλας Περικλής

  Η παρ. 1 του άρθρου 17 προβλέπει ότι η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου.
  Η πρόβλεψη αυτή όμως οδηγεί σε δυσχέρειες & καθυστερήσεις π.χ αν διαπιστωθεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου κατά το στάδιο ελέγχου του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης από τον επενδυτή, η οποία θα δύναται να εξετάζεται κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της επένδυσης.