Άρθρο 48 Είδη, εντάσεις και ύψος ενισχύσεων του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4399/2016

 

Η παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4399/2016 (Α΄117) τροποποιείται ως προς το ανώτατο συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60
Είδη, εντάσεις και ύψος ενισχύσεων

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις α`, β`, γ` και δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 και για τις δαπάνες των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 59 με βάση τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%). Το ποσοστό ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται στο εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στο παρόν καθεστώς.

4. Το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 11.».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:00 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται να γίνει τροποποίηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και των άρθρων 59 και 60 του ν. 4399/2016 , δηλαδή αλλαγή του καθεστώτος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
  Δεν πρέπει να ομαδοποιούνται οι μεσαίες με τις μεγάλες επιχειρήσεις, όσον αφορά τα κίνητρα ενίσχυσης. Η ΕΕ θεωρεί τις ΜΜΕ ως ίσες και τις διακρίνει μόνο από τις μεγάλες. Σύμφωνα με τον ΓΑΚ (40) «Οι ΜΜΕ συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, γενικότερα, αποτελούν παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανάπτυξή τους μπορεί να παρεμποδιστεί από δυσλειτουργίες της αγοράς, με αποτέλεσμα οι ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα ακόλουθα τυπικά προβλήματα. Οι ΜΜΕ συχνά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κεφάλαια ή δάνεια λόγω της απροθυμίας ορισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών να αναλάβουν σχετικούς κινδύνους και των περιορισμένων εγγυήσεων που είναι σε θέση να παράσχουν οι ΜΜΕ. Εξάλλου, το περιορισμένο μέγεθος των πόρων τους ενδέχεται να περιστέλλει την πρόσβασή τους σε πληροφορίες, ειδικότερα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις δυνητικές αγορές. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να απαλλάσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων όταν χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ. Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις επενδυτικές ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ και τις ενισχύσεις για τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.».
  Ως εκ τούτου το εν λόγο καθεστώς θα πρέπει να αφορά τις ΜΜΕ και όχι μόνο τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
  Πρόταση για το συγκεκριμένο άρθρο
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 4399/2016 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%). Στην περίπτωση της χορήγησης επιχορήγησης σε ποσοστό μικρότερο του εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης το υπολειπόμενο ποσοστό μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) χορηγείται ως φορολογική απαλλαγή.»

  Τεκμηρίωση Πρότασης
  Το σοβαρό πλήγμα που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις από την πανδημία της COVID-19, καθιστά απαραίτητη την αύξηση της έντασης της ενίσχυσης της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια τους.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 18:43 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνεται να γίνει τροποποίηση του άρθρου 59 και 60 του ν. 4399/2016 , δηλαδή αλλαγή του καθεστώτος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
  Δεν πρέπει να ομαδοποιούνται οι μεσαίες με τις μεγάλες επιχειρήσεις, όσον αφορά τα κίνητρα ενίσχυσης. Η ΕΕ θεωρεί τις ΜΜΕ ως ίσες και τις διακρίνει μόνο από τις μεγάλες. Σύμφωνα με τον ΓΑΚ (40) «Οι ΜΜΕ συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, γενικότερα, αποτελούν παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανάπτυξή τους μπορεί να παρεμποδιστεί από δυσλειτουργίες της αγοράς, με αποτέλεσμα οι ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα ακόλουθα τυπικά προβλήματα. Οι ΜΜΕ συχνά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κεφάλαια ή δάνεια λόγω της απροθυμίας ορισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών να αναλάβουν σχετικούς κινδύνους και των περιορισμένων εγγυήσεων που είναι σε θέση να παράσχουν οι ΜΜΕ. Εξάλλου, το περιορισμένο μέγεθος των πόρων τους ενδέχεται να περιστέλλει την πρόσβασή τους σε πληροφορίες, ειδικότερα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις δυνητικές αγορές. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να απαλλάσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων όταν χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ. Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις επενδυτικές ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ και τις ενισχύσεις για τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.».
  Ως εκ τούτου το εν λόγο καθεστώς θα πρέπει να αφορά τις ΜΜΕ και όχι μόνο τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.