ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 24 Διαιτητική επίλυση διαφορών

1. Κάθε διαφορά μεταξύ του φορέα επένδυσης και του Δημοσίου δύναται, με συμφωνία των μερών, να παραπέμπεται και να επιλύεται οριστικώς με διαιτησία, που διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του «Κανονισμού Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» όπως υιοθετήθηκε το 2013 (UNCITRAL Arbitration Rules with new article 1 par. 4, as adopted in 2013, Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).
2. To διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δύο (2) διαιτητές και έναν (1) επιδιαιτητή. Ένας (1) διαιτητής ορίζεται από το ελληνικό Δημόσιο, ένας (1) διαιτητής ορίζεται από τον φορέα επένδυσης, και ένας (1) επιδιαιτητής, ο οποίος υποχρεωτικά έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου ανώτατου δικαστικού και ορίζεται και από τους διαιτητές. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας είναι η Αθήνα, ως γλώσσα δε της διαιτητικής διαδικασίας ορίζεται η ελληνική.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:19 | WWF Ελλάς

    Η διάταξη σε μεγάλο βαθμό ισχύει ήδη. Η διάταξη προσφέρει στον ιδιαίτερα διευρυμένο κύκλο των «στρατηγικών επενδυτών» μία δικαστική επιλογή «πολυτελείας», που δεν ικανοποιεί στοιχειώδη εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαφάνειας: ενδεικτικά, δεν προβλέπεται δυνατότητα παρέμβασης τρίτων και έφεση. Πολύ περισσότερο, η διάταξη εμποδίζει την επιδίωξη σκοπών δημόσιου συμφέροντος από το δημόσιο – όπως η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ή η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου-, ακόμα και όταν ο φορέας της επένδυσης έχει συναινέσει, σε προηγούμενα στάδια, σε αυτούς.