Άρθρο 30 Προέγκριση οικοδομικής άδειας – Κ.Υ.ΔΟΜ. – Τροποποίηση άρθρου 139 ν. 4759/2020

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) η λέξη «έγκριση» αντικαθίσταται από τη λέξη «προέγκριση» και το περιεχόμενο του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής.

«Άρθρο 139
Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.).
Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α` 167) και είναι ιδίως αρμόδια για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, στις εξής περιπτώσεις:
α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3000) τ.μ., ή
β. αν η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση του τελευταίου εδαφίου.
Στις περ. α` και β`, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της άδειας από την Κ.Υ.ΔΟΜ., αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι μελέτες και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχονται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού πληρωμής του παραβόλου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, ενημερώνεται ο χειριστής της υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες για την εξέταση ή διαβίβαση του φακέλου στην Κ.Υ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.
2. Η σύσταση της Κ.Υ.ΔΟΜ. ως οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και η ένταξή της στην ιεραρχική δομή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α` 133).».