Άρθρο 54 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου – Προσθήκη άρθρου 64Β στον ν. 4399/2016

 

«Άρθρο 64Β
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Στον ν. 4399/2016 (Α΄117) προστίθεται άρθρο 64Β ως εξής:
1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 14.
3. Κατά την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων λαμβάνονται υπόψη η τεκμηρίωση της επίτευξης στόχων αύξησης της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας, της προστιθέμενης αξίας σε διεθνείς αλυσίδες, της απασχόλησης, του κύκλου εργασιών, της μεγέθυνσης, καθώς και των πρόσθετων ωφελειών που προβλέπεται να προκύψουν για την εθνική και την τοπική οικονομία, σύμφωνα με τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής».

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 15:08 | Περιφέρεια Κρήτης/Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας

  Αναφορικά με το άρθρο 54:

  Για την παρ. 1
  Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες να υλοποιούν επενδυτικά σχέδια του νέου καθεστώτος Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ύψους έως τριών (3) εκατομμυρίων,

  Προτείνουμε

  Την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1. ως εξής:
  «Οι Περιφέρειες που δύνανται να υλοποιούν επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους, καλούνται να το δηλώσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος».