ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ B’ Άρθρο 65 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’

 

1. Το άρθρο 37 του παρόντος καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια των καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117), στα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους.
2. Για τις αλλοδαπές εταιρείες του άρθρου 1 και τις ημεδαπές εταιρείες του άρθρου 4 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), που έχουν υπαχθεί σ’ αυτόν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή όσα ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής τους, για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος cost-plus), μέχρι τον επανακαθορισμό του ποσοστού κέρδους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Οι αλλοδαπές εταιρείες του άρθρου 1 και οι ημεδαπές εταιρείες του άρθρου 4 του α.ν. 89/1967 που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση υπαγωγής τους, δύνανται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε το περιθώριο κέρδους να προσδιοριστεί στη βάση υπολογισμού του σύμφωνα με τον παρόντα.
3. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και στον ν. 3908/2011 (Α΄ 8) εφαρμόζεται το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011.

  • 31 Αυγούστου 2021, 10:33 | Δημοσθένης

    Για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) δεν αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις τι θα ισχύσει δηλαδή αν θα ολοκληρωθούν από την υπηρεσία αυτή (μαζί με τις συνεπακόλουθες πληρωμές που θα προκύψουν) ή θα μεταφερθούν άμεσα τόσο ο έλεγχος όσο και οι καταβολές ενισχύσεων και ο έλεγχος τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων.