Άρθρο 60 Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου- Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής – Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 – Τροποποίηση του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011

 

Στο άρθρο 14Β του ν. 3908/2011 (Α΄8), α) η παρ. Α΄ αντικαθίσταται, β) στην παρ. Ε΄ μετά τους αριθμούς «17» και «21» προστίθενται οι λέξεις «του ν. 4399/2016» γ) στην παρ. ΣΤ’ μετά τις λέξεις «Οι διατάξεις της παρ. 6» προστίθενται η λέξη «και» και ο αριθμός «17», η λέξη του «παρόντος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του ν. 4399/2016», οι λέξεις «στις διατάξεις των νόμων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του ν.», η αναφορά στον ν. 3908/2011 διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «τον παρόντα νόμο» και το άρθρο 14Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14Β

Α. Τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του παρόντος ολοκληρώνονται, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:

αα. εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης,

αβ. δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. Β,

αγ. επιτρέπεται αύξηση στο αρχικά εγκεκριμένο κόστος σε κατηγορίες δαπανών, ως ακολούθως:

i. Όταν το ποσοστό της αύξησης μιας κατηγορίας δαπάνης, το οποίο προκύπτει από το ποσό της αύξησης στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης διαιρούμενο με το αρχικό συνολικό κόστος της επένδυσης και πολλαπλασιαζόμενο με το εκατό, είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κτιριακές δαπάνες, με το ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τη δαπάνη του μηχανολογικού εξοπλισμού και για τη δαπάνη των ειδικών-τεχνικών εγκαταστάσεων, με το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τη δαπάνη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, το ως άνω ποσοστό των κτιριακών δαπανών ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους,

ii. το διαπιστωθέν, μετά από τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης, ποσό για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης δεν ξεπερνά το διπλάσιο του αρχικού εγκεκριμένου ποσού για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης,

αδ. δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 3299/2004 και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται,

αε. δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους,

αστ. το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλλει ο επενδυτικός φορέας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. Β. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών: i) Αρχικής επένδυσης για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ii) μελετών και αμοιβών συμβούλων και iii) έργων και προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου,

αζ. τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της υπ` αρ. 17299/19.4.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β` 652) για τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος νόμου, καθώς και ο αριθμός των νέων ή και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή κυρώσεων, που καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και ειδικότερα τις παρ. 3 και 8 αυτού,

αη. η μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – ΑΠΕ), ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25%, με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης άνω του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. Β. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ολοκληρωμένο, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και η χορηγηθείσα ενίσχυση ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, προσαυξημένη κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.

Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

Γ. Αιτήματα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για τη μεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης υπαγωγής:

αα) Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του ν. 3908/2011 (άρθρο 8 παρ. 6) και του π.δ. 35/2011.

ββ) Για την ενίσχυση δαπανών με συμβατική επένδυση αντί της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

γγ) Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης. Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.

Για την αλλαγή του υπό σύσταση φορέα της επένδυσης, όπως αυτός περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής. Το αίτημα εγκρίνεται και η εταιρεία που θα υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο δύναται να είναι άλλη από την οριζόμενη στην απόφαση υπαγωγής με τον όρο της διατήρησης αμέσως ή εμμέσως της ίδιας μετοχικής σύνθεσης με τον υπό σύσταση φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν και οι όροι που αναφέρονται στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της εν λόγω αλλαγής εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της, εφαρμόζονται το άρθρο 14 του ν. 3908/2011 και το άρθρο 10 του ν. 3299/2004, αναλόγως.

δδ) Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011 ή με το άρθρο 10 παρ. Ββ του ν. 3299/2004.

εε) Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.

Δ. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ` όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, εφαρμόζονται η παρ. 4 του άρθρου 21 και η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4399/2016. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4399/2016, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης.

ΣΤ. Οι διατάξεις της παρ. 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 4399/2016 καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και τον παρόντα νόμο.».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:11 | ΣΕΣΜΑ

  Με το άρθρο αυτό αυξάνεται το επιτρεπόμενο ποσοστό (από 10% που ήταν) για την αύξηση μιας κατηγορίας δαπάνης σε ένα αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αναλυτικά προβλέπει:
  Όταν το ποσοστό της αύξησης μιας κατηγορίας δαπάνης, το οποίο προκύπτει από το ποσό της αύξησης στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης διαιρούμενο με το αρχικό συνολικό κόστος της επένδυσης και πολλαπλασιαζόμενο με το εκατό, είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κτιριακές δαπάνες, με το ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τη δαπάνη του μηχανολογικού εξοπλισμού και για τη δαπάνη των ειδικών-τεχνικών εγκαταστάσεων, με το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τη δαπάνη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, το ως άνω ποσοστό των κτιριακών δαπανών ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

  Προτάσεις
  Προς εναρμόνιση των διατάξεων όλων των αναπτυξιακών νόμων προτείνεται οι ανωτέρω ρυθμίσεις να ισχύουν και για τον ν. 4399/2016 και τον ν. 2601/1998.
  Επίσης, σε περιπτώσεις ίδρυσης νέας μονάδας, προτείνεται να αναθεωρηθεί το ποσοστό του κόστους του αθροίσματος των Κτηριακών και του Περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές αυξήσεις στο κόστος των υλικών κατασκευής (π.χ. σίδηρος +40%). Για παράδειγμα το 60% που αφορούσε την περίπτωση της ίδρυσης μιας ξενοδοχειακής μονάδας να γίνει 70%. Η τροποποίηση αυτή προτείνεται, μάλιστα, να έχει αναδρομικό χαρακτήρα για όλα τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/2016.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 14:06 | Κουτούλας Περικλής

  Η παρ. 1 του άρθρου 17 προβλέπει ότι η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου.
  Η πρόβλεψη αυτή όμως οδηγεί σε δυσχέρειες & καθυστερήσεις π.χ αν διαπιστωθεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου κατά το στάδιο ελέγχου του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης από τον επενδυτή, η οποία θα δύναται να εξετάζεται κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της επένδυσης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 18:54 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Με το άρθρο αυτό αυξάνεται το επιτρεπόμενο ποσοστό από 10% που ήταν για την αύξηση μιας κατηγορίας δαπάνης σε ένα αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αναλυτικά προβλέπει.
  Όταν το ποσοστό της αύξησης μιας κατηγορίας δαπάνης, το οποίο προκύπτει από το ποσό της αύξησης στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης διαιρούμενο με το αρχικό συνολικό κόστος της επένδυσης και πολλαπλασιαζόμενο με το εκατό, είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κτιριακές δαπάνες, με το ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τη δαπάνη του μηχανολογικού εξοπλισμού και για τη δαπάνη των ειδικών-τεχνικών εγκαταστάσεων, με το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τη δαπάνη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, το ως άνω ποσοστό των κτιριακών δαπανών ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
  Πρόταση
  Τα ανωτέρω και προς εναρμόνιση όλων των αναπτυξιακών νόμων προτείνουμε να ισχύει και για τον ν.4399/2016.
  Επίσης σε περιπτώσεις ίδρυσης, να αναθεωρηθεί το ποσοστό του κόστους του αθροίσματος των Κτηριακών και του Περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το σύνολο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές αυξήσεις στο κόστος των υλικών κατασκευής (π.χ σίδηρος +40%). Για παράδειγμα το 60% που αφορούσε την περίπτωση της ίδρυσης μιας ξενοδοχειακής μονάδας να γίνει 70%. Η τροποποίηση αυτή να έχει αναδρομικό χαρακτήρα για όλα τα έργα του 4399/2016.

 • 31 Αυγούστου 2021, 19:25 | Τάσος Βουρλιωτάκης

  Άρθρο 60 Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου- Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής – Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 – Τροποποίηση του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011.
  Όσον αφορά τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερα του νόμου 3299/2004 αλλά και του νόμου 3908/2011 θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι επιπτώσεις από τις συνεχείς παρατάσεις για την ολοκληρωση των σχεδίων αυτών . Πιό συγκεκριμένα σε σχέση με τις όποιες οδηγίες για τον έλεγχο των επενδύσεων αυτών πολλες από αυτές τυπικά δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έστω και αν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο και λειτουργούν νόμιμα διότι:
  1. Ο αρχικός εξοπλισμός πιθανόν να έχι αντικατασταθεί λόγω παλαιότητας (αυτό συμμβαίνει σε όλες τις τουριστικές επενδύσεις)
  2. Πολλές από τις προμηθεύτριες εταιρείες έχουν κλείσει και είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν διακιολογητικά περί του καινουργιές του εξοπλισμού
  3. Πολλές από τις δανειοδοτούσες Τράπεζες απορροφήθηκαν η έκλεισαν και δεν μπορούν να δοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των δανείων που δόθηκαν
  4. Πολλές προκαταβολές που δόθηκαν σε προμηθευτές αν και ο εξοπλισμός παραδόθηκε δεν εκδόθηκε τιμολόγιο ενώ οι προμηθεύτριες εταιρείες έκλεισαν
  Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί (υπάρχουν και άλλα όπως επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 β). Τα προβλήματα αυτά δημιουργήθηκαν λογω της οικονομικής κρίσης και πιστεύω ότι είναι σε γνώση του Υπουργείου. Θα πρέπει όμως να αντιμετωπισθούν ένα ένα όλα τα θέματα και οι επιχειρηματίες να έχουν σαφή εικόνα για το τι πρέπει να κάνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.