Άρθρο 51 Επιλέξιμες δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων – Προσθήκη άρθρου 62Β στον ν. 4399/2016

Στον ν. 4399/2016 (Α΄117) προστίθεται άρθρο 62Β ως εξής:

«Άρθρο 62Β
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται ως προς το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
2. Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν για τις δαπάνες:
α) των παρ. 1, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 9,
β) αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής θερμότητας – ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παρ. 8 του άρθρου 9,
γ) συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 7 του άρθρου 9.»