Άρθρο 16 Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής

1. Μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αξιολογεί και γνωμοδοτεί σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 2, την πληρότητα του φακέλου και των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων του άρθρου 15, τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και τις αντισταθμιστικές ωφέλειες, που παρέχει ο επενδυτικός φορέας. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αναρτά τα βασικά στοιχεία του φακέλου και μία επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης, εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευτικά στον φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα ή περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον φορέα επένδυσης και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς. Η διαβούλευση διαρκεί δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), πλην των επιχειρηματικών πάρκων. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής γνωμοδότησης της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Για την εφαρμογή της παρούσας, ο φορέας της επένδυσης, κατά την κατάθεση του επενδυτικού του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», υπογράφει σχετική Δήλωση Εμπιστευτικότητας, στην οποία χαρακτηρίζει, όποια στοιχεία του επενδυτικού του φακέλου κρίνει, ως απόρρητα και εμπιστευτικά.
2. Η γνωμοδότηση και τα λοιπά στοιχεία του εισηγητικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία διαβιβάζει περαιτέρω τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) της υπ’ αρ. 19/2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 109), και η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα προετοιμάζει την οικεία συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε..
3. Για τις επενδυτικές προτάσεις, των οποίων οι φορείς επένδυσης αιτούνται ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 13, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» διαβιβάζει την επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης, τη μελέτη αγοράς και τα ειδικά εμπορικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος, καθώς και την τεκμηρίωση του φορέα της επένδυσης σχετικά με την τεχνολογική ή ερευνητική και την καινοτομική υφή της, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), η οποία, εντός τριών (3) ημερών, απαντά για τη δυνατότητα ανάθεσης ή μη σε εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Πιστοποιητών-Αξιολογητών (ΜΠΑ), το οποίο τηρείται στη Γ.Γ.Ε.Κ..
Στην ίδια ως άνω προθεσμία, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας ορίζει τον εμπειρογνώμονα από το Μητρώο Πιστοποιητών-Αξιολογητών (ΜΠΑ), ο οποίος είναι εξειδικευμένος στον συγκεκριμένο τομέα της αξιολογούμενης επενδυτικής πρότασης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας κοινοποιείται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η οποία, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, διαβιβάζει πλήρη φάκελο με την επενδυτική πρόταση στη Γ.Γ.Ε.Κ..
Ο εμπειρογνώμονας συντάσσει εισήγηση, την οποία υποβάλλει στο Τμήμα Καινοτομίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Κ..
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση ανάθεσης, η Γ.Γ.Ε.Κ. υποχρεούται να διαβιβάσει τη γνώμη της, δια της εισηγήσεως του ως άνω εμπειρογνώμονα, καθώς και να επιστρέψει πλήρη τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας της για τη σύνταξη σχετικής γνώμης ή παρόδου άπρακτης της ως άνω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» δύναται να επιλέγει η ίδια διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής προκειμένου να γνωμοδοτήσουν ως προς την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.