Άρθρο 47 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου – Αντικατάσταση του άρθρου 51 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 51 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 51
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 14».