Άρθρο 63 Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του α.ν. 89/1967

 

Στο άρθρο 3 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων: α) καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρόντος, β) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των εταιρειών αυτών, δ) εξειδικεύεται το είδος, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος και ε) ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του παρόντος.
2. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες συντονιστικού ή επικουρικού χαρακτήρα, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 1 του παρόντος, τις οποίες επιτρέπεται να παρέχουν οι εταιρείες που υπάγονται στον παρόντα νόμο.
3. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα διενεργούνται μέσω ειδικής πλατφόρμας που περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α ́ 265).».

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:03 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

  συμφωνώ με την κ Αντωνοπούλου

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00 | Ιωάννα Αντωνοπούλου

  1. Όλες οι αιτήσεις που αφορούν στις διαδικασίες του Νόμου να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Σταματάει έτσι η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία παράλληλης υποβολής ογκωδέστατων φακέλων στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου. Και εδώ ακολουθείται η βέλτιστη πρακτική που προβλέπεται στον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και μόνον.
  2. Έκδοση ενημερωτικού οδηγού με λεπτομερείς οδηγίες, σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή κάθε αιτήματος, περιγραφή της ενέργειας και των απαραιτήτων δικαιολογητικών, και ανάρτηση στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην Ενότητα των Εταιρειών του Ν.3427/05.
  3. Αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική χορήγηση του Πιστοποιητικού λειτουργίας και εκπροσώπησης, που χορηγεί η Υπηρεσία και απαιτείται για χρήση σε άλλες Δημόσιες Αρχές, Δ.Ε.Κ.Ο., Τράπεζες, κλπ. Σήμερα το Πιστοποιητικό χορηγείται μετά από 30 ημέρες και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, δημιουργώντας άσκοπο οικονομικό κόστος στο Δημόσιο και περαιτέρω καθυστέρηση.
  4. Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Αναπτυξιακό Νόμο.
  Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να αξιολογούν τα αιτήματα αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στο πλαίσιο του νόμου 3427/05, όπως ισχύει τροποποιημένος, και αφορούν στην τεκμηρίωση του ποσοστού κέρδους βάσει της μεθόδου της προσαυξημένης τιμής cost-plus.
  Οι απαιτούμενες επαγγελματικές ειδικότητες των μελών του Μητρώου, αφορούν σε οικονομολόγους.
  Στα μέλη που θα εγγραφούν, με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την άρτια εκτέλεση του έργου τους.
  Οι αξιολογητές υποβάλλουν την δεσμευτική για την Διοίκηση έκθεσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός προθεσμίας 10 ημερών.
  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αξιολογητών περιγράφονται σε Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.