Άρθρο 53 Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης – Αντικατάσταση του άρθρου 64 του ν. 4399/2016

1. Το άρθρο 64 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 64
Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων, στα οποία το συνολικό επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
2. Η διαδικασία της ταχείας αδειοδότησης προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4399/2016. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διαδικασίες υπαγωγής που προβλέπονται στα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 του ιδίου νόμουκαι οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 του παρόντος δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων των άρθρων 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 και 13του ν. 4399/2016.»

  • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:12 | ΣΕΣΜΑ

    Προτάσεις
    1. Να αριθμηθεί η πρώτη παράγραφος
    2. Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να διορθωθούν οι λανθασμένες αναφορές «του ν. 4399/2016» σε «του παρόντος νόμου».