Άρθρο 45 Επιλέξιμες δαπάνες και ύψος ενισχύσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 49 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49
Επιλέξιμες δαπάνες – Ύψος ενισχύσεων
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις επιλέξιμες δαπάνες τους ως ακολούθως:
α. Το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8,
β. τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης και ενισχύονται έως ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,
γ. τις δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της παρ. 2 του
άρθρου 9 (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) και ενισχύονται έως ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού
ενισχυόμενου κόστους και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
δ. τις δαπάνες καινοτομίας, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 (άρθρο 28 παρ. 2 του
Γ.Α.Κ.),
ε. τις δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 4 του
άρθρου 9 (άρθρο 29 παρ. 3 του Γ.Α.Κ.).
στ. τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 6 του άρθρου 9 (άρθρο 38 του Γ.Α.Κ.), για
τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της παρ. 7
του άρθρου 9 (άρθρο 40 του Γ.Α.Κ.), τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
της παρ. 8 του άρθρου 9 (άρθρο 41 του Γ.Α.Κ.) και τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών
συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 9 του άρθρου 9 (άρθρο 46 του Γ.Α.Κ.).

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται περιέχουν μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες δαπανών
των περ. α), δ) ή ε) και πρόσθετες εκ των λοιπών κατηγοριών δαπανών.».