ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011 (Α΄8) 3299/2004 (Α΄ 261) Άρθρο 57 Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016

 

Στο άρθρο 79 του ν. 4399/2016 (Α΄117) α) τροποποιείται η περ. δ) της παρ. 1 ως προς το αναγκαίο ποσοστό πιστοποίησης του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπανών, β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επενδυτικών σχεδίων», γ) στην παρ. 3 προστίθενται οι λέξεις «καθεστώτος ενίσχυσης, ενισχυόμενου κόστους» και το άρθρο 79 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 79
Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

«1. Συνιστούν διακριτές κατηγορίες τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των νόμων 3299/2004 (Α` 261) και 3908/2011 (Α` 8), τα οποία:
α. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 – 2013,
β. υλοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Σύμη και Χίο,
γ. έχουν λάβει προκαταβολή με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής,
δ. έχει πιστοποιηθεί το 25% ή το 50% ή το 65% του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπανών.
Για τις ως άνω κατηγορίες ακολουθείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων.
Τα επενδυτικά σχέδια της ίδιας διακριτής κατηγορίας κατατάσσονται με την υφιστάμενη, μεταξύ τους, σειρά προτεραιότητας.
2. Η περ. β` της παρ. 1 ισχύει αναλόγως και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες στη βάση γεωγραφικών ή τομεακών γνωρισμάτων, καθεστώτος ενίσχυσης, ενισχυόμενου κόστους ή συνεπεία εκτάκτων αναγκών».