ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Άρθρο 19 Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως Στρατηγική Επένδυση βάσει της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 18, περιγράφονται το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, τα παρεχόμενα κίνητρα, οι επιμέρους κατηγορίες και τα είδη των δαπανών και ορίζονται τα συνολικά μεγέθη, οι πηγές χρηματοδότησης, το μέγιστο χρονικό διάστημα υλοποίησης, καθώς και οι όροι υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Για τα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία χορηγούνται, διαζευκτικά ή σωρευτικά, οι ενισχύσεις των άρθρων 11 και 13, καθορίζονται το συνολικό ενισχυόμενο κόστος, το είδος και το κόστος των ενισχυόμενων δαπανών, η μορφή και η ένταση της χορηγούμενης ενίσχυσης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, ο τρόπος και οι όροι χορήγησης των εγκεκριμένων ενισχύσεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.