ΜΕΡΟΣ Β’ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Άρθρο 34 Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4399/2016

 

Στο άρθρο 7 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 7: στην υποπερ. 46 η φράση «Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 4», η υποπερ. 72 καταργείται, στο τέλος της υποπερ. 86 προστίθενται οι λέξεις «και με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4», στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπερ. 87 προστίθενται οι λέξεις «και με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4», στην υποπερ. 93 προστίθενται οι λέξεις «και της περ. στ)» και στην υποπερ. 96 η φράση «της περίπτωσης γ’» αντικαθίσταται από τις λέξεις «και των περ. γ’ και η’».
β) στην παρ. 4:
α) στην υποπερ. ηη) της περ. γ διαγράφονται οι λέξεις «όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster),» και στην υποπερ. θθ) η φράση «εφόσον οι δικαιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μόνο για το Καθεστώς Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».
β) στο τέλος της περ. ε) προστίθεται εδάφιο.
γ) προστίθενται περ. στ), ζ), η) και θ).

και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.
2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:
Α. Σύμφωνα με την περίπτωση α` του άρθρου 13 Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία:
αα) στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
ββ) στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
γγ) στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα,
δδ) στον τομέα της ναυπηγίας. Μπορεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εε) στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α` της παραγράφου 4,
στστ) στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία.
Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β` 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:
-02- Δασοκομία και Υλοτομία.
-05- Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη.
-06- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
-09.1- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και
-09.90.11- Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.
-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
-41- Κατασκευές κτηρίων.
-42- Έργα πολιτικού μηχανικού.
-43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
-46- Χονδρικό εμπόριο, με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 4.
-47- Λιανικό εμπόριο.
-49- Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 4.
-55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περ. γ) της παρ. 4.
-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
-69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
72- [Καταργείται].
-73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
-84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
-85- Εκπαίδευση.
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού και με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4.
-87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού και με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμογής τους.
-88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
-90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.
-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερ. ζζ) της περ. γ) και της περ. στ) της παρ. 4.
-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
-96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερ. ζζ` και των περ. γ) και η) της παρ. 4.
-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.
-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.
3. Στον μη υπαγόμενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ -91- κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες:
α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών),
β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).
4. Στους μη υπαγόμενους στον παρόντα νόμο τομείς της παραγράφου 2, ενισχύονται κατ` εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:
α) Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:
αα) μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γ.Α.Κ. και τον ν. 3468/2006 (Α` 129), όπως ισχύει,
ββ) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 Γ.Α.Κ.,
γγ) υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,
δδ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,
εε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 (Α` 143) και το άρθρο 46 Γ.Α.Κ.,
στστ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γ.Α.Κ., καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..
β) Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
αα) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)],
ββ) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και,
γγ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)].
δδ) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης] – Ενισχύονται κατ` εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.
γ) Στον τομέα του τουρισμού, κατ` εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:
αα) ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
ββ) εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
γγ) επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
δδ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
εε) ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
στστ) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α` 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69,
ζζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α` 155),
ηη) εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού.
θθ) ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για το Καθεστώς Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.
ιι) ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α` 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4399/2016.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και των συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να καθορίζονται περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής μιας ή περισσότερων υποπεριπτώσεων της περ. γ) της παρούσας.
ε) Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α` 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Ομοίως κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 87.30.11.01.
στ) Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι ΚΑΔ 93:
α. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και
β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
ζ) Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.46 – Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».
η) Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ 96.01.19.02 Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και 96.01.13.01 Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.
θ) Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζονται το περιεχόμενο, οι ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για τα επενδυτικά σχέδια των παραγράφων 2, 3 και 4.
6. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στα σημεία 8 και 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου ή το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και όχι: α) με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς (άρθρο 1 παρ. 3 περ. γ’ Γ.Α.Κ.).
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς: αα. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 354) και με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014 (ΕΕ L 369) της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014, ββ. της γεωργίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ..
Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών/».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:46 | ΣΕΣΜΑ

  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

  1. Με στόχο να διασφαλιστεί η δυνατότητα των Επενδυτών να κατανοούν με εύκολο τρόπο (και χωρίς δημιουργία αμφιβολιών) τη δυνητική επιλεξιμότητα των Επενδυτικών Σχεδίων τους, καθώς και τις ενισχύσεις / ειδικές ρυθμίσεις που είναι δυνατόν να διεκδικήσουν, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα Ενιαίο Κείμενο για το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Επενδύσεων Στρατηγικού χαρακτήρα.

  Τα κείμενα των Αναπτυξιακών Νόμων, μέχρι σήμερα, διακρίνονται από πολυπλοκότητα, με επιμέρους ειδικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις, αναφορές σε όρους και έννοιες που συχνά προέρχονται από κείμενα της ΕΕ (π.χ. Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός και Κατευθυντήριες Γραμμές Κρατικών Ενισχύσεων), καθώς και παραπομπές στην έκδοση κρίσιμων Υπουργικών Αποφάσεων που θα εξειδικεύσουν επιμέρους ρυθμίσεις, οι οποίες συχνά δεν εκδίδονται στο συνολικό κύκλο ζωής τους. Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμη δυσκολότερη από τις συχνές τροποποιήσεις των διατάξεών τους, οι οποίες πραγματοποιούνται αποσπασματικά, συχνά μάλιστα με δυσνόητο λεκτικό και πάντα με παραπομπές σε διατάξεις άλλων Νόμων, χωρίς να εξηγείται με σαφήνεια ο χαρακτήρας της ρύθμισης, ούτε βέβαια η σκοπιμότητά της.
  Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο στο Ενιαίο Κείμενο να περιλαμβάνεται άρθρο στο οποίο να περιέχονται οι ορισμοί όρων και εννοιών που αναφέρονται / χρησιμοποιούνται και συχνά δεν είναι με σαφήνεια κατανοητοί από το επενδυτικό κοινό (π.χ. αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα, ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, κλπ.), ώστε να μην απαιτείται η προσφυγή σε άλλα εθνικά, ή ενωσιακά κανονιστικά κείμενα.
  Επίσης, είναι απόλυτα απαραίτητη η κωδικοποίηση του Ενιαίου Κειμένου, αμέσως μετά από κάθε τροποποίηση διατάξεων του, καθώς και ορθολογική κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του συνόλου της Νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών κειμένων της ΕΕ, των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Απαντήσεων σε Συχνές Ερωτήσεις και των απαραίτητων Υποδειγμάτων, σε κατάλληλη και εύχρηστη βάση δεδομένων.

  2. Επιπρόσθετα, οι συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως διαμορφώθηκαν μετά και τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας της COVID -19, έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ελκυστικότητα της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί έμφαση στις μορφές ενίσχυσης της επιχορήγησης και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, με παράλληλη υιοθέτηση πρακτικών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

  Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  • Συνδυασμένη παροχή των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής, ώστε το συνολικό ποσό της ενίσχυσης να αντιστοιχεί στη μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.
  • Εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού 651/2014 σε ότι αφορά το ύψος έντασης της ενίσχυσης για όλες τις επενδυτικές δαπάνες μη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η άμεση έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 12 του Άρθρου 9 του Ν.4399/2016, που αφορά στην εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών σχετικών με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση των ΑΠΕ, δηλαδή δαπανών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η μη έκδοση, μέχρι σήμερα, της Απόφασης αυτής ουσιαστικά αποθαρρύνει την υλοποίηση επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην προστασία περιβάλλοντος, η οποία μάλιστα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα τόσο της χώρας μας, όσο και της ΕΕ.
  • Βελτίωση της ελκυστικότητας της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, με την παροχή της δυνατότητας ταχύτερης ανάκτησης της ισοδύναμης επιχορήγησης (αύξηση του μέγιστου ετήσιου ποσοστού της χρήσης της συνολικής φορολογικής απαλλαγής).
  • Χορήγηση προκαταβολής της επιχορήγησης με όρους – διασφαλίσεις, εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής (κατάθεση σε καταπιστευτικό λογαριασμό και σταδιακή αποδέσμευση της επιχορήγησης, με βάση τις επιμέρους πιστοποιήσεις των επιλέξιμων δαπανών από την Τράπεζα τήρησης του λογαριασμού), όπως προβλέπεται και στον Νόμο για τη Διαχείριση και Έλεγχο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η προκαταβολή θα πρέπει να χορηγείται τμηματικά, με βάση την πρόοδο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να μην δεσμεύονται χρήματα για μεγάλο χρονικά διάστημα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πολλές φορές, μάλιστα, με δημιουργία ελλείμματος χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί με αποκλειστική χρηματοδότηση από τους Επενδυτές.

  3. Τέλος, επισημαίνεται η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της αξιοποίησης της ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας των εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

  Οι εταιρείες Συμβούλων Μάνατζμεντ διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια τεχνογνωσίας, και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και το συγκριτικό πλεονέκτημα της ετοιμότητα εμπλοκής, ώστε να συμμετέχουν στην αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ένταξη, ή έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με ταχύτητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.
  Παράλληλα η συμμετοχή τους αυτή θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό, προς όφελος, τόσο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσο και των επενδυτών – φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
  Προς τον σκοπό αυτό, προτείνεται η δημιουργία σχετικού Μητρώου Συμβουλευτικών Εταιρειών Αναπτυξιακού Νόμου.

  Προτάσεις τροποποιήσεων των διατάξεων του ν. 4399/2016 που δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του σε διαβούλευση σχεδίου νόμου

  Α) Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3 του Άρθρου 8 «Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων». Το ποσοστό του 45% και 60% για τις κτιριακές δαπάνες είναι πολύ μικρό και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αναλογία μεγεθών στην κατασκευή των επενδύσεων. Ειδικά στις περιπτώσεις οίκων ευγηρίας, κέντρων αποκατάστασης, γηπέδων και υπογείων χώρων στάθμευσης η αναλογία των κτηριακών δαπανών κυμαίνεται στο 70%-85% των συνολικών δαπανών και όχι στο 45% που προβλέπεται για αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισμό. Ως εκ τούτου προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3 του Άρθρου 8 ως εξής:
  3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
  α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 75% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περιπτώσεις γ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 80% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ ́ της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 4 και ε, στ της ίδιας παραγράφου. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 85% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

  Β) Προτείνεται η προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 40 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), ως ακολούθως:
  «3.Το ποσοστό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές περιοχές του Αυγούστου 2021 ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης.»
  Το σοβαρό πλήγμα που υπέστησαν οι επιχειρήσεις των περιοχών αυτών καθιστά επιβεβλημένη την ανωτέρω ρύθμιση.

  Γ) Προτείνεται το ποσοστό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια των Καθεστώτων Ενισχύσεων ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, να ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης. Παράλληλα, προτείνεται το υπολειπόμενο ποσοστό μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης να χορηγείται ως φορολογική απαλλαγή.
  Το σοβαρό πλήγμα που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις από την πανδημία της COVID-19, καθιστά απαραίτητη την αύξηση της έντασης της ενίσχυσης της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια τους στα συγκεκριμένα Καθεστώτα Ενισχύσεων.

  Δ) Προτείνεται η τροποποίηση της αξιολόγησης της προβληματικής επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που πριν την υποβολή της αίτησης έχει καλυφθεί το κριτήριο της προβληματικότητας θα πρέπει να καλύπτεται η επιλεξιμότητα του επενδυτικού φορέα με την προσκόμιση ισοζυγίου τελευταίας ανάλυσης και προσωρινού ισολογισμού σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από Λογιστή Ά τάξης.

  Ε) Στην περίπτωση στ, της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν.4399/2016 όπως ισχύει, αναφέρεται:
  στ) ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
  Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxis) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.»
  Με δεδομένο ότι ο νόμος κάνει ρητή αναφορά σε «ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων» προτείνεται να διευκρινιστεί ότι στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταγραφή του. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις προτείνεται να μειωθεί το χρονικό διάστημα από 15 έτη, στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της επένδυσης και την κάλυψη των μακροχρονίων υποχρεώσεων.

 • – Να δρομολογηθεί άμεσα η ΚΥΑ για τις ΑΠΕ ώστε οι επενδυτές να μπορούν να συμπεριλάβουν δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουν περάσει 5 έτη από την ψήφιση του Ν.4399/2016 που προβλέπει την σχετική ΚΥΑ και ακόμη δεν έχει εκδοθεί.
  – Να συμπεριληφθεί (όπως στον Ν.3299/2004) η προμήθεια επαγγελματικών αυτοκινήτων (φορτηγά ψυγεία, βυτία γάλακτος κοκ) για τις σχετικές επιχειρήσεις π.χ. μιας και η μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων εντός των εξειδικευμένων αυτών οχημάτων αποτελεί τμήμα της παραγωγικής τους διαδικασίας.
  – Να συμπεριληφθούν οι δαπάνες έκδοσης όλων των αδειών αλλά και οι αμοιβές μηχανικού για την επίβλεψη της άδειας δόμησης, τουλάχιστον για τις νέες ΜΜΕ. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που εκδίδονται από τους μηχανικούς της μονάδας αλλά και η επίβλεψη της άδειας δόμησης αποτελούν πραγματικά κόστη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας μιας επένδυσης και όχι προαιρετικά. Στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες.
  – Να προβλεφθεί η δυνατότητα προτεραιοποίησης των αιτήσεων έκδοσης αδειών δόμησης από φορείς με εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ώστε να τηρούνται τα σχετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της επένδυσης.
  – Η έννοια ενότητα επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο περιφέρειας και όχι Δημοτικής Ενότητας, ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη του άρθρου 35 της διαβούλευσης «ιδ. επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια αποτελούνται σωρευτικά από δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα και μεταποίηση αυτού». Επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν μια καθετοποιημένη μεταποιητική μονάδα με πρωτογενή τομέα σε (α) Δημοτική Ενότητα και Μεταποιητική Μονάδα σε (β) Δημοτική ενότητα να υποβάλλει ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο. To πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα που περιλαμβάνουν αγροτεμάχια της ίδιας επιχείρησης/εκμετάλλευσης σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες.
  – Σχετικά με την υποχρέωση το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιείται σε έναν τόπο εγκατάστασης, σημειώνουμε τα εξής: Μια αγροτική επιχείρηση από τη φύση της αξιοποιεί αγροτεμάχια σε διαφορετικές θέσεις ασκώντας την περιγραφόμενη στην πρόταση παραγωγική διαδικασία η οποία απαιτεί τη χρήση του συνόλου του περιγραφόμενου εξοπλισμού σε κάθε ένα από τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Στη χώρα μας ο πολυτεμαχισμός των αγροτεμαχίων καθιστά ανέφικτη την αξιοποίηση από μια αγροτική εκμετάλλευση ενός και μοναδικού αγροτεμαχίου το οποίο και να ταυτίζεται με την έδρα της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι στην Ελλάδα κάθε βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση αροτραίων καλλιεργειών αξιοποιεί περισσότερα των 30-40 αγροτεμαχίων, πιθανή ερμηνεία ότι έκαστο αγροτεμάχιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης αποτελεί και αυτοτελή τόπο εγκατάστασης είναι άτοπος καθώς δεν στέκει ούτε νομικά ούτε φορολογικά. Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία της Χώρας, ως έδρα μιας αγροτικής εκμετάλλευσης η οποία δεν διαθέτει μόνιμες παραγωγικές εγκαταστάσεις (δηλαδή κτίρια) ορίζεται η δηλωθείσα μόνιμη κατοικία του παραγωγού. Ακόμη και το αρμόδιο για τους αγρότες και τις εκμεταλλεύσεις τους Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο σύνολο των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (το οποίο είναι ενεργό μέχρι σήμερα) ως έδρα αγροτικής εκμετάλλευσης προσδιορίζει την μόνιμη κατοικία του φυσικού προσώπου – επενδυτή (ΥΑ 13158/ 28-11-2017 – ΦΕΚ 4302/B/2017).
  – Να προβλεφθεί ρητά ότι όταν τμήμα της επένδυσης ή και ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο αφορά την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων που τροφοδοτούν την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης (δεν είναι δηλαδή προς πώληση) ως ΚΑΔ της επένδυσης θα θεωρείται ο ΚΑΔ των τελικών προϊόντων. Π.χ. σε επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει δαπάνες για την παραγωγή ζωοτροφών μιας κτηνοτροφικής μονάδας αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, ως αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να θεωρηθεί η παραγωγή κρέατος και γάλακτος και όχι η παραγωγή ζωοτροφών, που είναι τμήμα μιας ευρύτερης παραγωγικής διαδικασίας.
  – Θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς τι σημαίνει ενότητα επενδυτικού σχεδίου από άποψη κωδικοποίησης (ΚΑΔ). Στον πρωτογενή ειδικά τομέα υφίσταται μεγάλο πρόβλημα μιας και αυτές συχνά περιλαμβάνουν την καλλιέργεια πολλών διαφορετικών φυτικών ειδών, με τις ίδιες όμως καλλιεργητικές απαιτήσεις σε υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό. Συνεπώς ο διαχωρισμός τους αναφορικά με την δραστηριότητα με την χρήση των ΚΑΔ δεν είναι αντιπροσωπευτικός της πραγματικής κατάστασης και οδηγεί σε παρερμηνείες κατά την αξιολόγηση. Θα πρέπει να ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητες π.χ μια Ενότητα οι αροτραίες καλλιέργειες, μια Ενότητα τα οπωροκηπευτικά (δεντρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά) και μια Ενότητα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
  • Θα πρέπει να υπάρξει σταθερός και των προτέρων γνωστός αριθμός προσκλήσεων προκειμένου ο επενδυτής να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει και να προετοιμάσει τον φάκελό του.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 17:23 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
  Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων,

  Ως Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό τμήμα της αλυσίδας για την αποδοτικότερη απορρόφηση κρατικών ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονομικής ζωής της χώρας, καθώς τα μέλη μας βρίσκονται στο πλευρό των επενδυτών από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου, έως και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση αυτών, υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, παραθέτουμε ορισμένα κρίσιμα σημεία που θεωρούμε πως θα βελτίωναν περαιτέρω την ελκυστικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά και ορισμένα σημεία που θεωρούμε πως πρέπει να αποσαφηνιστούν.

  1. Οι συνθήκες που βιώνει η επιχειρηματικότητα στη χώρα, τροποποιούνται με εκθετικό ρυθμό σε σχέση με το παρελθόν. Χαιρετίζουμε τα άμεσα αντανακλαστικά της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως προς την τροποποίηση της ναυαρχίδας της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ωστόσο, θέτουμε ως προβληματισμό, πως ίσως να ήταν χρησιμότερο για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος) που να έχει ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο και επικαιροποιημένους στόχους. Η τροποποίηση του υφιστάμενου Νόμου, καθιστά ακόμα δυσκολότερη την κατανόηση του και κυρίως την εφαρμογή του.
  2. Η τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4399/2016, διευρύνει τη δυνατότητα υπαγωγής και νέων δραστηριοτήτων. Θεωρούμε πως πρέπει να αναγνωριστεί η αναπτυξιακή συμβολή των του κλάδου του χονδρικού εμπορίου στην οικονομία της χώρας, μέσω της συμπερίληψης περισσότερων ΚΑΔ στους επιλέξιμους αναφορικά με τον τομέα αυτόν. Η εξάρτηση του κλάδου από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, διαταράσσει τη λειτουργία τους. Στην αναταραχή αυτή του κλάδου που θα έχει άμεσο αντίκρισμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό, το κράτος οφείλει να σταθεί αρωγός, ούτως ώστε ο κλάδος να μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αναπτυχθεί περαιτέρω.
  Επίσης, κρίνουμε σκόπιμο να εξεταστεί η συμπερίληψη στον τομέα του Τουρισμού και σχεδίων που αποσκοπούν στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων ΕΕΔΔ (Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων). Μία τέτοια ρύθμιση θα ήταν σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αλλαγές του Υπουργείου Τουρισμού, που αποσκοπούν στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
  3. Η τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4399/2016, φαίνεται να ενισχύει το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, σχετικά με την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Πλέον η συγκεκριμένη Διεύθυνση θα λαμβάνει περισσότερα σχέδια, καθώς θα δέχεται σχέδια χαμηλότερου προϋπολογισμού από αυτά που δεχόταν μέχρι σήμερα, αλλά θα δέχεται και σχέδια από περιοχές που έως τώρα δεν ανήκαν στην περιοχή εποπτείας της.
  Η μέση ανταπόκριση της ΓΔΙΕ, από τη λήξη της περιόδου υποβολών των επενδυτικών σχεδίων μέχρι και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων, ξεπερνά τις 300 ημέρες.
  Αντιλαμβανόμαστε πως η παραπάνω τροποποίηση που οδηγεί σε υπερσυγκέντρωση επενδυτικών σχεδίων στην ΓΔΙΕ, είναι μόλις ένα τμήμα των οι γενικότερων παρεμβάσεων σχετίζονται με την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδύσεων, και πως τροποποιήσεις σε άλλα άρθρα αποσκοπούν στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Ωστόσο η μέχρι τώρα εμπειρία, δημιουργεί μία ανασφάλεια σχετικά με τους χρόνους απόκρισης της υπηρεσίας και την οποία μοιραζόμαστε μαζί σας.
  4. Επίσης, με την τροποποίηση αυτή (Άρθρο 13 του Ν. 4399/2016), ο μηχανισμός του Αναπτυξιακού Νόμου στερείται μίας υπηρεσίας, που πέραν της συμβολής της σε επίπεδο ελέγχου και αξιολογήσεων, θα μπορούσε λόγω της εμπειρίας της να αποτελέσει ένα σημείο αποτελεσματικής πληροφόρησης των επενδυτών. Ίσως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η δημιουργία μιας ακόμη μονάδας που να μπορεί να είναι αρωγός στο έργο των επενδυτών και να μπορεί να υποβοηθά στην επίλυση των εύλογων αποριών, που όπως είπαμε ανακύπτουν από τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και τη μη κωδικοποίησή του. Να σας γνωστοποιήσουμε πως δυστυχώς το eHelpdesk, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο του αυτό, καθώς πολλές φορές οι επενδυτές σε καίρια για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων ερωτήματα, δεν λαμβάνουν απάντηση, ή λαμβάνουν απαντήσεις που γεννούν νέα ερωτήματα, ή απλά λαμβάνουν ως απάντηση συγκεκριμένα σημεία του Νόμου που είναι και η αφετηρία της ερώτησης.
  5. Με την τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν.4399/2016, αφενός διευρύνεται ο αριθμός των στελεχών που θα συγκροτούν τις επιτροπές αξιολόγησης και αφετέρου διευρύνεται και η δεξαμενή οργανισμών από τους οποίους θα μπορούν να αντλούνται στελέχη. Εντός των φορέων που αποτελούν δεξαμενή στελεχών είναι και οι οικείες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες λόγω της μεγάλης τους εμπειρίας, θα προτείναμε να εμπλακούν και σε πρωιμότερα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως είναι ο έλεγχος της πληρότητας, της νομιμότητας και των δεικτών βαθμολογίας. Θεωρούμε πως οι υπηρεσίες έχουν το στελεχιακό δυναμικό και την οργάνωση, ώστε να επιταχυνθούν σημαντικά οι διαδικασίες αξιολόγησης.
  6. Στην προσπάθεια σας να επιταχύνεται την διαδικασία αξιολόγησης, προτείνουμε σε τουλάχιστον ετήσια βάση να εκδίδονται οι ημερομηνίες έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε όλα τα Καθεστώτα. Θα μπορούσε ακόμα να εξεταστεί μία παλαιότερη πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, βάσει της οποίας τόσο η υποβολή των προτάσεων όσο και η αξιολόγηση θα γίνεται δύο φορές το χρόνο και σε προκαθορισμένο χρόνο. Παραδείγματος χάριν, οι υποβολές προτάσεων να είναι ενεργές από τις 30/03/20ΧΧ έως τις 30/06/20ΧΧ ώστε η αξιολόγηση και έκδοση της απόφασης για την πρώτη αυτή περίοδο να λήγει έως 31/10/20ΧΧ.
  Μία τέτοια ενέργεια αποσκοπεί στον καλύτερο σχεδιασμό των επενδυτικών προτάσεων και άρα στην ορθότερη υλοποίηση αυτών, αλλά και στον καλύτερο προγραμματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών αξιολόγησης.
  7. Στην τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν.43399/2016, αναφέρεται πως αντικείμενο ελέγχου μπορεί να είναι η πιστοποίηση ολοκλήρωσης τόσο του 50%, όσο και του 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε πως δεν κατανοούμε την ουσία της προσθήκης του 65% και συνεπώς δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τη σκοπιμότητα της προσθήκης αυτής.
  8. Στην τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν.4399/2016, με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως δεν θα υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του εν λόγω άρθρου επιχειρήσεις που αυξάνουν την απασχόλησή τους. Η παράλειψη της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, θεωρούμε πως μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους (εντάσεως εργασίας) αναπτύσσονται μέσω της μεγέθυνσης του προσωπικού τους.
  Επειδή αντιλαμβανόμαστε τις ενστάσεις σχετικά με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων – ότι δεν πρέπει να επιβραβεύονται απλά όλες οι επιχειρήσεις που αυξάνουν το προσωπικό τους π.χ. αύξηση από μία σε δύο ΕΜΕ- προτείνουμε να εξεταστεί η εφαρμογή του κριτηρίου αποκλειστικά για επιχειρήσεις μικρού μεγέθους και ανωτέρω (εξαιρώντας δηλαδή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αυξήσεις ύψους 10% είναι αμελητέες και δεν δείχνουν κάποια ιδιαίτερη αναπτυξιακή ωριμότητα της επιχείρησης).
  9. Μέχρι σήμερα ο Αναπτυξιακός Νόμος, σε πολλά καθεστώτα του, επιτρέπει το συνδυασμό των ειδών ενίσχυσης της Φορολογικής Απαλλαγής, Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Επιχορήγησης, επιβάλλοντας περιορισμό στη συνδυαστική χρήση του Κόστους Δημιουργούμενης Απασχόλησης με κάποιο από τα προαναφερθέντα. Η δυνατότητα συνδυασμού του εν λόγω είδους ενίσχυσης με τα υπόλοιπα, είναι δυνατό να έχει σημαντικότατο αντίκτυπο στη μείωση της ανεργίας και στη συγκράτηση του εξειδικευμένου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού της χώρας, που εν μέσω της υγειονομικής κρίσης έχει επιδεινωθεί βαρύτατα, καθώς με τα ισχύοντα πλαίσια προσελκύει μόνο σπάνιες και εξειδικευμένες περιπτώσεις επενδύσεων εντάσεως εργασίας και λειτουργεί αποτρεπτικά από την ένταξη νέων θέσεων εργασίας σε συμβατικές επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας.
  10. Με την εισαγωγή του νέου καθεστώτος «Επενδυτικά Σχέδια Μεταποιητικών Επιχειρήσεων», οι μεταποιητικές επιχειρήσεις πλέον βρίσκουν λύση σε ένα πολύ σημαντικό σημείο δυνητικών επενδύσεων που αφορούν σε ενίσχυσή τους για δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κινούμενοι σε αυτόν τον άξονα, θεωρούμε πως ο Αναπτυξιακός Νόμος, θα πρέπει να λάβει μέριμνα και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους οικονομικούς τομείς (π.χ. τουρισμό). Δεν προκρίνουμε σίγουρα τη δημιουργία εξειδικευμένων καθεστώτων, όπως ισχύει στην περίπτωση της μεταποίησης, αλλά τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σε καθεστώτα όπως η «Γενική Επιχειρηματικότητα», η «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» κ.α. και να ενισχυθούν για τέτοιου είδους δαπάνες.
  11. Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, προτρέπει τις επιχειρήσεις να υλοποιούν επενδυτικά σχέδια σε εξειδικευμένες περιοχές (π.χ. σε Β.Ε.Π.Ε., Βιομηχανικά Πάρκα κ.α.). Προτείνεται η εξέταση για την πιθανή συμπερίληψη δαπανών για τη μετεγκατάστασή υφιστάμενων επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους περιοχές/ εγκαταστάσεις και συνδυαστικά η επανεξέταση των όρων που παρουσιάζονται στο άρθρο 6 του Αναπτυξιακού Νόμου και σχετίζονται με την μετεγκατάσταση.
  12. Η τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4399/2016, ορίζει πως τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου θα υπόκεινται σε έλεγχο αποκλειστικά από ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές ή από ελεγκτικές εταιρείες. Δεδομένης της υποχρεωτικής ανάθεσης σε ελεγκτικό φορέα, κρίνεται επιτακτική η θέσπιση συγκεκριμένου ποσοστού αμοιβής ελέγχου επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το διαχειριστικό κόστος για τον έλεγχο που θα επωμιστεί η επιχείρηση.
  13. Να επανεξεταστούν οι περιορισμοί και να διευρυνθούν τα όρια που τίθεται για τις δαπάνες κάθε επενδυτικού σχεδίου που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις. Η χαμηλή ποσόστωση σε κτιριακές δαπάνες αποτελεί τροχοπέδη για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ίδρυση νέων μονάδων, όπου το κατασκευαστικό κόστος αποτελεί σημαντικότατο τμήμα της επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε οι εν λόγω δαπάνες να μπορούν να είναι τουλάχιστο ίσες με το 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και 65% αντίστοιχα για τα επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση. Συμπληρώνουμε πως μία τέτοια τροποποίηση, θα έδινε μία μεγάλη ώθηση στον πολύπαθο κατασκευαστικό κλάδο της χώρας.
  14. Τέλος, όπως γνωρίζετε και σας προαναφέραμε, τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στη συντριπτική τους πλειονότητα σε συνεργασία με συμβούλους, λόγω της πολυπλοκότητας του Αναπτυξιακού Νόμου. Η αμοιβή των συμβουλευτικών επιχειρήσεων για τις νέες επιχειρήσεις (υπό σύσταση επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις με λιγότερα από επτά έτη από τη δημιουργία τους) είναι επιλέξιμη και μπορεί να αποτελέσει μέρος του επενδυτικού σχεδίου. Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών, θα σας προτείναμε η εν λόγω αμοιβή να είναι επιλέξιμη για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου.

  Με εκτίμηση,
  Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥΣΕΠ)

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 14:08 | ΝΩΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

  1) Στο άρθρο 8 παρ.3(α) του Ν.4399/16 τίθεται ο όρος ότι οι δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού και στο 70% για επενδυτικά σχέδια logistics.
  Επειδή ο όρος αυτός σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων (αθλητικές υποδομές, ίδρυση – επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, υποδομές ειδικών μορφών τουρισμού, κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας, γηροκομεία, πρωτογενής τομέας), δεν επιτυγχάνεται, με αποτέλεσμα να προκύπτει μη επιχορηγούμενο κόστος και άρα απώλεια επιχορήγησης, προτείνουμε είτε να καταργηθεί ο όρος αυτός είτε να εξειδικευθεί περισσότερο.
  2) Στο άρθρο 14 του Ν.4399/16 πρέπει να περιγραφεί με σαφήνεια ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων. Θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν συμπληρωματικά μετά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης υπαγωγής για να μην απορριφθεί η αίτηση.
  Εναλλακτικά θα μπορούσε να αναφέρεται ότι δικαιολογητικά τα οποία υπήρχαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για κάποιο λόγο δεν είχαν υποβληθεί, να μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τα ζητήσει ο αξιολογητής.
  3) Στο άρθρο 4 παρ.4 του Ν.4399/16 γίνεται αναφορά για τον «χαρακτήρα κινήτρου» απ’ όπου προκύπτει ότι ο χρόνος έναρξης μιας επένδυσης είναι κρίσιμος για την επιλεξιμότητά της. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες φορές επενδυτές δεν μπορούν να περιμένουν την προκήρυξη κάποιου Καθεστώτος, λόγω του επείγοντος έναρξης της επένδυσής τους για λόγους καθαρά επιχειρηματικούς, συσχετίζοντας την οικονομική ζημιά λόγω καθυστέρησης έναρξης της επένδυσης με την προσδοκώμενη επιχορήγηση.
  Προτείνουμε η Προκήρυξη των Καθεστώτων να είναι ανοικτή σε ετήσια βάση και στα Καθεστώτα που προβλέπεται το σύστημα της άμεσης αξιολόγησης και στα λοιπά Καθεστώτα. Οι δε κύκλοι αξιολόγησης να ολοκληρώνονται ανά τρίμηνο, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του Καθεστώτος.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 12:38 | Μαρία Κ. Μαρκάκη

  Θεωρώ όντως θετική την προσθήκη του Κλάδου 72 στους επιλέξιμους.

  Για την γενικότερη υποστήριξη όμως των επιχειρήσεων και της ποιοτικής τους αναβάθμισης, προτείνω την προσθήκη στους επιλέξιμους ΚΑΔ και του συναφούς 71.20, που αφορά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ.
  Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούν ουσιαστικά τις δομές, στις οποίες θα υλοποιούνται και οι επενδύσεις του Κλάδου 72, άμεσα ή έμμεσα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 11:38 | Οι υπάλληλοι του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Nα διευκρινίζεται ποια είναι η σκοπιμότητα υπαγωγής και το περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων σε ένα τομέα και όχι στους παρεμφερείς του, για να μην υπάρχει σύγχυση ως προς τη συνάφεια των σχεδίων με επιλέξιμους ή μη ΚΑΔ.
  Ενδεικτικά, πρέπει να εξειδικευτούν τα σχέδια του ΚΑΔ 8βαθμιας ανάλυσης 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)] ο οποίος κατ` εξαίρεση ενισχύεται από αυτούς στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων (δεν είναι επιλέξιμος ο 52.29.19.07 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων ή ο 52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης). Θα πρέπει τόσο στο άρθρο 7 όσο και με διευκρινιστικές εγκυκλίους να αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο των επενδυτικών προτάσεων που τις διακρίνει από τις υπόλοιπες που ανήκουν τουλάχιστον σε ΚΑΔ 4ψήφιο.
  Αντίστοιχα θα πρέπει να δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σε ΚΑΔ του πρωτογενούς τομέα και στο περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων σε σχέση με τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους.
  Η ασάφεια στη διατύπωση για την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας και την ένταξής της σε επιλέξιμο ΚΑΔ δημιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις, ερωτήματα προς το Υπουργείο και διαφορετική αντιμετώπιση ομοειδών προτάσεων από τις υπηρεσίες εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 18:32 | ΖΕΤΑ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ

  Η προσθήκη του ΚΑΔ 72.00 – «Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη» στους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας των καθεστώτων ενίσχυσης, αποτελεί σημαντική τροποποίηση του Αν. Ν.4399/2016, καθώς με την ενεργοποίησή του δίνεται η δυνατότητα σε κορυφαίες εταιρείες κυρίως του εξωτερικού αλλά και εγχώριες, να ιδρύσουν ερευνητικά / τεχνολογικά κέντρα στην Ελλάδα. Παράλληλα, με τη δημιουργία τους θα ενισχυθεί το reverse brain drain, καθώς θα δημιουργηθεί η ανάγκη εύρεσης άρτια καταρτισμένων στελεχών (επιστημόνων και μηχανικών), φαινόμενο το οποίο αποτελεί πλήγμα για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τέλος, θα συμβάλει στην τεχνολογική εξέλιξη και βελτίωση της χώρας μας, καθώς και την οικονομική της ανάπτυξη.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 17:01 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΡΑΜΑΡΗ

  ΜΕΡΟ Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  1. Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
  Στο άρθρο 8 του Ν.4399 οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και ειδικότερα στην κατασκευή, επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Έχει παρατηρηθεί επενδυτικά σχέδια σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εντάσεως κτιριακών (π.χ. σταβλικές εγκαταστάσεις στον πρωτογενή τομέα ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις ειδών διατροφής) οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατ’ εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ( απαιτούνται διαφορετικοί χώροι τόσο για την παραγωγή όσο και για την αποθήκευση), να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια εξαιτίας της δέσμευσης του νόμου που υποχρεώνει οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο περιβάλλον χώρος να μην ξεπερνούν το 45% του προϋπολογισμού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα ποσοστά με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά δομικά υλικά τα οποία κατ επέκταση αυξάνουν το κόστος των κτιριακών υποδομών.

  2. Περιεχόμενο και Διαδικασία Αξιολόγησης
  Στο νέο νόμο θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί το περιεχόμενο και οι διαδικασία αξιολόγησης και να ενοποιηθούν σε ένα στάδιο ο έλεγχος πληρότητας με την αξιολόγηση με δυνατότητα προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων. Έχει παρατηρηθεί ότι απορρίπτονται στο στάδιο της πληρότητας είτε για δικαιολογητικό που δεν απαιτούνταν (π.χ. σε υποσύσταση εταιρία να απορρίπτεται λόγω ότι δεν ήταν αναρτημένα τα οικονομικά στοιχεία της τριετίας), είτε για δικαιολογητικό που εκ παραδρομής επισυνάφθηκε λάθος, να δίνεται η δυνατότητα στο μέλος του ΕΜΠΑ να ζητήσει δικαιολογητικά από τον φορέα του έργου και να δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην προσκόμιση τους χωρίς να καθυστερεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να κρίνεται ως προς το περιεχόμενο του, την νομιμότητα του και την εναρμόνιση του με το θεσμικό πλαίσιο και όχι σε τυχόν έλλειψη ή παράληψη ενός δικαιολογητικού, δηλ ο νόμος δεν θα πρέπει να λειτουργεί τιμωρητικά προς του επενδυτές.

  3. Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου- παράγραφος Ε.
  Στις περιπτώσεις απλής γνωστοποίησης στοιχείων της επιχείρησης (όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν άρθρο) θα έπρεπε ο μόνος όρος που θα υπάρχει είναι να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση πριν την υποβολή αιτήματος ελέγχου (σε περίπτωση που το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη) και όχι εντός διμήνου από την ημερομηνία της εν λόγω τροποποίησης-μεταβολής. Επίσης ομοίως και στην περίπτωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων να γνωστοποιηθεί η μεταβολή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στις καθορισμένες ημερομηνίες των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Πραγματικά αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν ο Αναπτυξιακός Νόμος να αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις με μια τόσο τιμωρητική λογική επιβάλλοντας κυρώσεις από τη στιγμή που ο σκοπός του είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η πραγματοποίηση επενδύσεων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 15:49 | Κουτούλας Περικλής

  Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες του κλάδου της υγείας. Τα σχέδια αυτά είναι:
  «ε) Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Ομοίως κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή οίκων ευγηρίας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 87.30.11.01».
  Οι Σ.Υ.∆. ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό την εξασφάλιση διαβίωσης και κατοικίας στα Άτομα με Αναπηρία, που γίνονται δεκτά σε αυτές. Πέρα από την εξασφάλιση διαβίωσης και κατοικίας παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα και χωρίς κατάλληλη υποστήριξη ή όταν το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωσή τους.
  Ωστόσο τον ίδιο σκοπό επιτελούν και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα. Παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους. Τα προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση, σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά από αίτησή τους, με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας (άρθρο 9 του ν.2716/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
  Οι δράσεις τόσο των Σ.Υ.Δ. όσο και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων είναι οι ίδιες.
  Τόσο τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα όσο και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) έχουν κοινούς στόχους:
  – Υπηρετούν ΑμεΑ και συγκεκριμένα Παιδιά Εφήβους, Ενήλικες με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έλλειψης αυτόνομης διαβίωσης
  – Λειτουργούν με βάση την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ενοίκων
  – Προσβλέπουν στην βελτίωση της λειτουργικότητας τους με συστηματικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες του χώρου Ειδικής Αγωγής
  – Στοχεύουν στην αποτροπή της ιδρυματοποίησης των ατόμων με Ανάγκες
  – Επιδιώκουν την μείωση διακρίσεων
  – Εργάζονται για την σωστή και συστηματική συμμετοχή στην κοινότητα, τόσο στο κοινωνικό όσο και στο εργασιακό πλαίσιο.
  Τόσο τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα όσο και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) αποτελούν δομές που ενισχύονται, βάσει σχετικών προγραμμάτων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που επιτελούν για την κοινωνία.
  Κατά συνέπεια, η εξαίρεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου δημιουργεί κατάφορη αδικία σε βάρος των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων, όταν από τον νομοθέτη έχει τονισθεί η σημασία τους, και συγχρόνως εντάσσεται η ίδια δραστηριότητα των Σ.Υ.Δ. ενώ με την τελευταία τροποποίηση του νόμου εισάγεται και η δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 14:32 | Κουτούλας Περικλής

  Σε καμία από τις διατάξεις αυτές δεν εντοπίζεται κάποια πρόβλεψη αναφορικά με την αναγκαιότητα / υποχρέωση σύνταξης & υπογραφής της οικονομοτεχνικής μελέτης από οικονομολόγο (αντίθετα π.χ. γίνεται πρόβλεψη για σύνταξη των τεχνικών σχεδίων & εκθέσεων από τους αρμόδιους μηχανικούς όπως είναι φυσικό).

  Η εισαγωγή διάταξης η οποία θα καθιστά υποχρεωτική την σύνταξη & υπογραφή της οικονομοτεχνικής μελέτης από οικονομολόγο είναι απαραίτητη καθώς η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι η πλέον αρμόδια για την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, την τεκμηρίωση των παραδοχών της και την παρουσίαση γενικότερα του επιχειρηματικού σχεδίου.
  Επισημαίνεται ότι σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους υπήρχε σχετική πρόβλεψη η οποία κακώς καταργήθηκε.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 09:49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

  ΜΕΡΟΣ Β’ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  1.Στο άρθρο 12 με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καταργείται η περίπτωση δ που αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους και συγκεκριμένα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Θεωρώ ότι επιβάλλεται να διατηρηθεί ο συγκεκριμένος όρος γιατί βοηθά πολλές υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους την τελευταία 3ετία να ενταχθούν στο άρθρο 12 και ως εκ τούτου να επωφεληθούν του αυξημένου ποσοστού επιδότησης για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους.

  2.Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας από 3,0 εκ ευρώ σε 1,0 εκ ευρώ. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση θα δυσχεράνει σημαντικά σε όλα τα επίπεδα (αξιολόγηση – τροποποιήσεις – έλεγχοι – μακροχρόνιες υπηρεσίες) την διαχείριση τεράστιου όγκου προτάσεων από την επικράτεια στην Κεντρική Διεύθυνση με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και φοβούμαι μεγαλύτερες από τις σημερινές. Θεωρώ ότι η διαδικασία θα πρέπει να παραμείνει ως έχει γιατί η εμπειρία των Περιφερειακών Διευθύνσεων πλέον είναι τεράστια και θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπτωση η στελέχωσή τους.

  3.Θεωρώ ότι μπορούν κατά περίπτωση δικαιολογητικά αυτοδίκαια να αναζητούνται εάν έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ – στοιχεία όπως Ισολογισμοί, κ.α. που μπορεί να λείπουν και να έχει το δικαίωμα απευθείας ο Αξιολογητής αφού τα ανακτά από το ΓΕΜΗ να τα αναρτά. Επίσης να γίνετε Επιβεβαίωση Πιστοποιητικών Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας. Προτείνω ότι επιπλέον απαιτείται να ψηφιοποιηθεί και να δια λειτουργεί να υλοποιηθεί η διαδικασία μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Κου Πιερρακάκη που έχει κάνει «θαύματα» για επιχειρήσεις και πολίτες τα τελευταία 2 έτη και ως εκ τούτου θα επισπεύσει περαιτέρω την διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Προτείνω επίσης να γίνει ένας Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΠΣΚΕ.

  4.Έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι απορρίπτονται στο στάδιο της πληρότητας είτε για δικαιολογητικό που δεν απαιτείται, είτε για δικαιολογητικό, το οποίο δεν αποτελεί έλλειψη πληρότητας (π.χ. προσφορά που εκ παραδρομής επισυνάφθηκε χωρίς σφραγίδα και μπορεί να ζητηθεί). Ίσως θα ήταν καλό να συγχωνευθεί η αξιολόγηση με πληρότητα και το μέλος ΕΜΠΑ να έχει δυνατότητα να ζητήσει δικαιολογητικά από τον φορέα του έργου ή την υπηρεσία. Προτείνω εάν διατηρηθούν τα 2 διακριτά στάδια πληρότητας και αξιολόγησης τουλάχιστον να επιτρέπεται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και στα 2 στάδια.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2021, 10:12 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Ως προς το σκέλος των ιδιωτικών επενδύσεων θα πρέπει ξεκάθαρα να υπάρξει ένας νέος Αναπτυξιακός Νόμος από την αρχή με ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο.
  Η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου που ισχύει από το 2016 και στον οποίο έχουν γίνει ήδη πολλές αλλαγές , καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατανόηση του και κυρίως την υποβολή και εφαρμογή του.
  Υπάρχει ακόμα χρόνος μέχρι την 01/01/2022 για την προετοιμασία και ψήφιση νέου ξεκάθαρου νόμου που θα λαμβάνει υπόψη του και τα νέα δεδομένα.

  Επίσης η υπερσυγκέντρωση στο Υπ. Ανάπτυξης σε κεντρικό επίπεδο σχεδόν όλων των επενδυτικών σχεδίων θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Συνεπώς πρέπει να παραμείνει η υποβολή στις Περιφέρειες για τα επενδυτικά σχέδια ύψους προϋπολογισμού μέχρι 3 εκ.

 • Θέλοντας να συμβάλλουμε στην αξιοπιστία αλλά και στην καλύτερη λειτουργία του Νόμου θεωρούμε απαραίτητο την υποχρεωτική υπογραφή της οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας από Οικονομολόγο – Μελετητή, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με κάποια αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών.
  Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας πρέπει να συνδυάζεται και με την ευθύνη του υπογράφοντος οικονομολόγου, όπως φέρει ευθύνη ο Μηχανικός για την Άδεια που υπογράφει ή ο δικηγόρος για την αγωγή…
  Ο οικονομολόγος – μελετητής πρέπει να υπογράφει υποχρεωτικά, δεν είναι δυνατό να εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας ο οποιοσδήποτε χωρίς καν να ξέρει ο αξιολογητής ποιος εκπονεί. Τα σχέδια φέρουν υπογραφή Μηχανικού, οι Οικονομικές καταστάσεις φέρουν υπογραφή Λογιστή, τα συμβόλαια υπογραφή Συμβολαιογράφου… Η Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας δεν φέρει Υπογραφή!!!
  Όπως ακριβώς στα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Σχέδια Βελτίωσης κ.α.) απαιτείται υπογραφή Γεωπόνου , ΈΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ..

  ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΗ (ΜΕΛΟΣ ΟΕΕ)

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
  MSc ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 • Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να διευκρινιστεί ή καλύτερα να αναφερθεί ρητά, αν στην προσθήκη της παραγράφου «στ» περίπτωση «α» ΚΑΔ 93.11.10.01 στην έννοια των «γηπέδων» περιλαμβάνονται ή όχι τα κλειστά Παγοδρόμια.
  Πρέπει να οριστούν οι Υπηρεσίες Παγοδρομίου ως επιλέξιμη δραστηριότητα, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με επιχειρήσεις Κολυμβητηρίων (πισίνας) του ΚΑΔ 93.11.10.03
  Ας ληφθεί υπόψη ότι η χώρα μας είναι η μοναδική (!!!) Ευρωπαϊκή που δεν διαθέτει κανένα παγοδρόμιο το οποίο καλύπτει αγωνιστικές και αθλητικές προδιαγραφές (κυρίως διαστάσεις) ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν τα αθλήματα των παγοδρομιών, καλλιτεχνικό πατινάζ, χόκεϊ επί πάγου, κέρλιγκ κλπ
  Με δεδομένο ότι όσες από τις πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις θα μπορούσαν με μικρές δαπάνες προσαρμογής να καλύψουν αυτή την άμεση ανάγκη, οδηγούνται σε εκποίηση, καλό θα είναι να δοθεί η δυνατότητα (& υποστήριξη) σε ιδιώτες επενδυτές να προχωρήσουν στην κατασκευή παγοδρομίων.
  Ως Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων, θεωρούμε ότι ίσως θα έπρεπε η συγκεκριμένη δραστηριότητα να συμπεριληφθεί και σαν Ειδική Κατηγορία Επένδυσης στο Άρθρο 12 του Ν.4399/16

  Με εκτίμηση
  Γεώργιος Ν. Νικητίδης
  Πρόεδρος Ε.Ο.Χ.Α.

 • 30 Αυγούστου 2021, 13:56 | Γεώργιος Παπαδόπουλος

  Μία από τα ίδια. Απογοήτευση. Δεν αντέχει περαιτέρω σχολιασμού
  Κρίμα

 • 28 Αυγούστου 2021, 20:03 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Η ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΜΕΝΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΠΑΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ.
  ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 01.01.2022 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο 4399-2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ .

  ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

  ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ
  1. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
  2. ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  3. ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ