Άρθρο 17 Διαδικασία ωρίμανσης επενδυτικών έργων σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

1. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας, ήτοι δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, ή επί ακίνητων του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., με εξαίρεση τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και του άρθρου 208 του ν. 4389/2016 (Α` 94), υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, πριν από τη διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 3.
2. Η δημοπράτηση των ακινήτων της παρ. 1 ή η παραχώρηση αυτών, ανάλογα με τη φύση και το καθεστώς του εκάστοτε ακινήτου, πραγματοποιείται μέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης. Σε ειδικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ή λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση μέσω διαδικασίας διεθνούς κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου.
3. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο από κοινού με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», προετοιμάζει τον φάκελο δημοπράτησης της επένδυσης, που περιλαμβάνει τη διακήρυξη, το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης και κάθε άλλο αναγκαίο τεύχος δημοπράτησης. Ο προτιμώμενος ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας συμβάλλεται με την αναθέτουσα αρχή.
4. Μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 18.