Άρθρο 6 Βοηθητικά και συνοδά έργα

1. Για την εφαρμογή του παρόντος ως βοηθητικά νοούνται τα έργα προσωρινού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις κατά το στάδιο της κατασκευής τους, όπως λατομεία, δανειοθάλαμοι, πρόχειρες εγκαταστάσεις γραφείων. Ως συνοδά έργα, νοούνται έργα μόνιμου χαρακτήρα για την υποστήριξη της στρατηγικής επένδυσης, όπως τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., φυσικού αερίου, ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έργων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και με το βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας.
2. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται τα βοηθητικά και συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων Στρατηγικών Επενδύσεων, εφόσον το κόστος τους δεν είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το συνολικό κόστος και τον στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης.
3. Οι φορείς του Δημοσίου και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση βοηθητικών ή συνοδών έργων υπό την έννοια του παρόντος, οφείλουν να τα εκτελούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Σε περίπτωση αντικειμενικού κωλύματός τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τους λόγους μη εκτέλεσης των έργων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:58 | OBTON A/S

  Θεωρούμε πως είναι αναγκαία η δημοσιοποίηση της σχετικής ΚΥΑ πριν την ψήφιση του Νόμου, ευνοώντας την επιτάχυνση της υποβολής των νέων σχεδίων στρατηγικών επενδύσεων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 19:57 | MGD ENERGY SA

  Αναφορικά με την αναμενόμενη ΚΥΑ που μνημονεύεται στο άρθρο , την αναμένουμε παράλληλα ή ακριβώς μετά την ψήφιση του Νόμου, για να μπορούν οι επενδύσεις να τρέξουν άμεσα χωρίς επιπλέον άλλες εν αναμονή ρυθμίσεις που μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη τους

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 19:21 | Greencells

  Η ΚΥΑ που αναφέρεται σε όλο το νομοσχέδιο θα θέλαμε να δημοσιοποιηθεί πριν, ή κατα την διάρκεια, ψήφισης του Νόμου ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις στην εφαρμογή του και να μπορούμε να υποβάλλουμε τα επενδυτικά μας σχεδια άμεσα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 10:08 | Central Greece Development

  Η αναφερόμενη σχετική ΚΥΑ του άρθρου που μνημονεύεται και σε άλλα άρθρα , πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα νωρίτερα από την ψήφιση του Νόμου, καθώς οι ΚΥΑ συνήθως είτε αργούν πολύ ώστε να καθιστούν ανέφικτη την άμεση εφαρμογή του Νόμου , είτε διαφοροποιούν επιμέρους άρθρα του

  Με εκτίμηση

  Χρήστος Συρικέλας
  Διαχειριστής

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:18 | WWF Ελλάς

  Η διάταξη δεν είναι νέα, αλλά τροποποιεί το άρθ. 9 του ν. 3894/2010, δίχως να το αναφέρει. Θα περίμενε κανείς μία καλά σχεδιασμένη στρατηγική επένδυση να αξιοποιεί τα υφιστάμενα συνοδά έργα (κυρίως δίκτυα) στον καλύτερο δυνατό βαθμό: πράγματι, η λύση αυτή θα μείωνε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και θα επιτάχυνε την αδειοδότηση. Υπενθυμίζεται ότι οι διαχειριστές των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι «διαχωρισμένοι» και «ανεξάρτητοι»: για παράδειγμα, ο ΔΕΣΦΑ «έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη» των δικτύων (63γ ν. 4001/2011) και «ουσιαστική ανεξαρτησία» (63Γ παρ. 4 ν. 4001/2011), ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ «απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του ΕΔΔΗΕ» [127 περ. η) ν. 4001/2011]. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (128 ν. 4001/2011, πρβλ. και 69 ν. 4001/2011, για το ΕΣΦΑ). Μάλιστα τα παραπάνω ισχύουν κατ’ επιταγή του ενωσιακού δικαίου, και, αν μη τι άλλο, ρυθμίσεις που προβλέπουν προνομιακή πρόσβαση σε δίκτυα εγείρουν και σοβαρά ζητήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Προφανώς, οι διαχειριστές θα αντιμετωπίσουν με προσοχή μία πραγματικά στρατηγική επένδυση, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, το νομοσχέδιο θεωρεί «στρατηγικό» έναν πάρα πολύ μεγάλο κύκλο έργων και δραστηριοτήτων. Συνεπώς, η ρύθμιση του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία τα συνοδά έργα σύνδεσης με δίκτυα όπως της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου εκτελούνται «κατ’ απόλυτη προτεραιότητα» (παρ. 3) έχει, στην καλύτερη περίπτωση, χαρακτήρα παρότρυνσης.