Άρθρο 46 Είδη και εντάσεις ενισχύσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 50 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 50 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 50
Είδη και εντάσεις ενισχύσεων
1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται διαζευκτικά με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, ή της επιχορήγησης, ή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 10.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τις μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ:
α. του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τις μεσαίες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,
β. όσων ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό για τις λοιπές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.».