Άρθρο 40 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 4399/2016

 

Στο άρθρο 18 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 με την προσθήκη προθεσμίας για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, β) τροποποιείται η υποπερ. ββ) της παρ. 2α με την προσθήκη εναλλακτικού ποσοστού (65%) υλοποίησης του έργου, και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

1. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 14, εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

2. α. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ` ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

αα. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,

ββ. υλοποίηση του 50% ή του 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

β. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση, παράτασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α’, μπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης.

3. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτείται να τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.

4. O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19. Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 23.

5. Με την απόφαση προκήρυξης ορίζονται οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:20 | ΣΕΣΜΑ

  Προτάσεις για το συγκεκριμένο άρθρο
  Η παράγραφος 4 να αναφέρει 180 ημέρες για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου και όχι 60. Δηλαδή να τροποποιηθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως ακολούθως: «4.O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εκατό ογδόντα (180) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19.»

  Τεκμηρίωση Πρότασης
  Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4399/2016 με αυτές των άλλων αναπτυξιακών νόμων και δίνεται ο χρόνος στους επενδυτές να υποβάλλουν το αίτημα τους. Ειδικά στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με πλήθος τιμολογίων και πληρωμών και με δεδομένα τα προβλήματα του ΠΣΚΕ, αυτό είναι άκρως απαραίτητο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 12:50 | Οι υπάλληλοι του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Η προθεσμία των 40 ημερών για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης θα μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  1.δεν διενεργείται έλεγχος ορθότητας και συμβατότητας των εκθέσεων ελέγχου με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά οι διενεργούντες τον έλεγχο φέρουν και την αντίστοιχη ευθύνη.
  2.δεν δίνεται διαρκώς παράταση χρόνου ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμου πριν δέκα και πλέον χρόνια.
  3.εκδίδονται άμεσα οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και απαντώνται γρήγορα και τεκμηριωμένα τα ερωτήματα των υπηρεσιών.
  4.λειτουργεί για το σύνολο των διαδικασιών και χωρίς καθυστερήσεις το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
  5.υπάρχει η κατάλληλη δομή και επαρκής στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 18:20 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτάσεις για το συγκεκριμένο άρθρο

  Η παράγραφος 4 να αναφέρει 180 ημέρες για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου και όχι 60. Δηλαδή να γίνει: O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εκατό ογδόντα (180) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19.
  Τεκμηρίωση Προτάσεων
  Εναρμονίζεται έτσι ο 4399/2016 με τους άλλους αναπτυξιακούς νόμους και δίνεται ο χρόνος στους επενδυτές να υποβάλλουν το αίτημα τους. Ειδικά σε μεγάλα επενδυτικά έργα με πλήθος τιμολογίων και πληρωμών και με δεδομένα τα προβλήματα του ΠΣΚΕ, αυτό είναι άκρως απαραίτητο.