ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’ Άρθρο 31 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

1. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 10 σχετικά με την υποχρέωση του φορέα της επένδυσης, για την οποία εγκρίνεται Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), να εφαρμόζει σχέδιο αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και να καταρτίζει ετήσιο απολογισμό αειφορίας (sustainability reporting) σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ενδεικτικά: GRI’s).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι τρόποι άσκησης των αρμοδιοτήτων των πιστοποιημένων αξιολογητών, η διαδικασία ανάθεσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 12.
3. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στον φάκελο της επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονομικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης συνεπειών της επένδυσης και να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής φακέλου του φορέα επένδυσης του άρθρου 15.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για την εφαρμογή του άρθρου 17 καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα σχετικά με:
α) τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης,
β) το περιεχόμενο της διακήρυξης, δηλαδή τις τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής, την απαιτούμενη εμπειρία, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόμενο της προσφοράς, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, τις διαδικασίες μεταβολής στοιχείων του διαγωνισμού μέσω τευχών μεταβολών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της επένδυσης,
γ) τη μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιμασίας του φακέλου δημοπράτησης,
δ) την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζομένων, μέσω των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες είναι αποκλειστικά ποσοτικοποιημένες και μαθηματικά εκπεφρασμένες,
ε) τον αριθμό και το ακριβές περιεχόμενο των φακέλων και των υποφακέλων των προσφορών, με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους και την τεχνική και οικονομική τους προσφορά,
στ) τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και
ζ) τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, αντιρρήσεων ή προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια και τα στοιχεία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18, να προβλέπονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί δείκτες και η βαρύτητά τους κατά την αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται θέματα, τα οποία αφορούν στο ποσό των ενισχύσεων, που χορηγείται για την εφαρμογή του άρθρου 19, στους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις υλοποίησης των επενδύσεων, στην τροποποίηση των αποφάσεων του άρθρου 19, στα δικαιολογητικά και στη διαδικασία διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου, στα απαραίτητα στοιχεία για τις υποβαλλόμενες εκθέσεις ελέγχου, στις προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης υλοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, στα δικαιολογητικά και στη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, στις διαδικασίες και στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων και ενστάσεων από τους φορείς των επενδύσεων, στον τρόπο παρακολούθησης των υποχρεώσεων των ενισχυόμενων φορέων, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις διαδικασίες ελέγχου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης των στρατηγικών επενδύσεων.
7. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών προβλέπονται η διαδικασία επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα από το Μητρώο Πιστοποιητών-Αξιολογητών, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, τα απαιτούμενα προσόντα και οι υποχρεώσεις αυτών, εξειδικεύεται ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων τους, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 21 .
8. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών συγκροτούνται τα όργανα ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την παρακολούθηση υλοποίησης των επενδύσεων, που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010 (Α’ 204) ή έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010. Με όμοια απόφαση προβλέπονται η διαδικασία ελέγχου, οι αμοιβές των ελεγκτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 21.
9. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, συστήνονται και συγκροτούνται τα όργανα ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τον έλεγχο υλοποίησης των επενδύσεων, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010. Με όμοια απόφαση προβλέπονται η σύνθεση των οργάνων ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου, οι αμοιβές των ελεγκτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32.