Άρθρο 11 Φορολογικά κίνητρα

1. Για τις επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 (Α` 117).
2. Οι επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) να λάβουν διαζευκτικά:
α) φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου ή
β) επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόμενης στην περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 15 αίτησης του φορέα της επένδυσης, ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω Κανονισμό ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 19.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 22:09 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη

  Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 περίπτωση β επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων αποτελεί ένα μέτρο εξ ορισμού δημοσιονομικά ουδέτερο σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ειδικά για το μηχανολογικό εξοπλισμό, το νομικό πλαίσιο θα έπρεπε να προβλέπει ταχύτερες αποσβέσεις, όπως ίσχυε στην Ελλάδα έως το 2013 και ισχύει σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται λόγος το μέτρο της επιτάχυνσης των αποσβέσεων (παρ. 2 περ. β) να ισχύει διαζευκτικά ως προς τη φορολογική απαλλαγή (παρ.2 παρ. α).

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 18:11 | Enel Green Power Hellas

  i) Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο (α), σελ.16
  Η περίοδος της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη. Θα μπορούσε να επεκταθεί στα εικοσιπέντε (25) έτη διότι ανάλογα του τρόπου και χρόνου χρηματοδότησης κάθε έργου ενδέχεται να μην επαρκούν τα 15 έτη για τον σχηματισμό όλου του αφορολόγητου αποθεματικού.

  ii) Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο (β), σελ.16 & 17

  Θα προτείναμε η προσαύξηση των συντελεστών για τις φορολογικές αποσβέσεις να είναι “έως 100%” και όχι «100%» με δικαίωμα επιλογής του Φορέα, διατηρώντας βέβαια τον προσαυξημένο συντελεστή σταθερό, καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσβεσης.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 20:01 | Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  Πού είναι η ισοπολιτεία & ισονομία κύριοι; Γιατί αντιμετωπίζονται ως ιερές αγελάδες οι μεγάλες επθχειρήσεις και δεν βοηθούνται οι μικρές και οι μεσσαίες που θα μπορούσαν να συνδράμουν εξίσου στην άνοδο του παραγώμενου ΑΕΠ;

 • 5 Σεπτεμβρίου 2021, 23:03 | xaris

  Με αυτό το υπό διαβούλευση νομοθέτημα καθίσταται προφανές πως οι SMEs στην Ελλάδα είναι τα συνήθη κορόιδα! Δεν πιστεύετε, επιτέλους, πως είναι καιρός να επικεντρωθείτε στις small & mid size businesses; Μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το ΑΕΠ αρκεί κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους.
  Με τιμή,

  Χ Σ