Άρθρο 36 Διαδικασίες Υποβολής και Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 του ν. 4399/2016

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), α) τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της περ. α) ως προς το ποσό επιλέξιμου ύψους για τα επενδυτικά σχέδια και το δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης ως προς τις αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες, β) η περ. β΄ καταργείται και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Υποβολή αίτησης υπαγωγής

1. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του N. 4314/2014 (Α` 265).

Κατ` εξαίρεση δύναται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να μην διενεργούνται διαδικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους στο Π.Σ.Κ.Ε.. Με απόφαση του ιδίου θα διαπιστώνεται η λειτουργικότητά τους. Τυχόν ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι να καταστούν οι αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργικές λαμβάνονται υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού.

2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου,

β. [Καταργείται].

γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

3. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής με τη συνημμένη τεκμηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Δεν επιτρέπεται επίσης να υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή επένδυσης, η οποία είτε στο σύνολό της, είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. Οι ως άνω αιτήσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

5. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαιρουμένων των επενδύσεων μείζονος μεγέθους των άρθρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους των άρθρων 65 έως 69 απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,001 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.

6. Με την οικεία απόφαση προκήρυξης μπορούν να διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τα αντίστοιχα όρια της παραγράφου 2».

 • – Το όριο των 3.000.000 ευρώ για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από τις οικείες Περιφέρειες πρέπει να παραμείνει ως έχει ή και να αυξηθεί στα 4.000.000€ και για τον σκοπό τούτο θα πρέπει οι Δ/νσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων των Περιφερειών να στελεχωθούν με επιπλέον προσωπικό. Η υπερσυγκέντρωση όλων των φακέλων στην ΓΔΙΕ θα φέρει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να παραμείνει αποκεντρωμένα η αποκτηθείσα τεχνογνωσία ετών των στελεχών των εν λόγω υπηρεσιών καθώς και η δυνατότητα οι επενδυτές της περιοχής να απευθύνονται στην ίδια τους την Περιφέρεια για την υπόθεσή τους και όχι να καλούνται να αναζητήσουν την πληροφορία που χρειάζονται κεντρικά (Υπουργείο).
  -Για τους ίδιους λόγους θα πρέπει να παραμείνει εν λειτουργία η αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη (πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης) καθώς λειτούργησε έως σήμερα με τεχνοκρατικά κριτήρια και υπήρξε αποδοτική.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 11:59 | Οι υπάλληλοι του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  1.Η υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας δεν δικαιολογείται. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών έχουν την απαραίτητη κατάρτιση και εμπειρία διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων. Η συγκέντρωση της διαχείρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντιβαίνει στο βασικό στόχο των αναπτυξιακών νόμων περί αποκέντρωσης και περιφερειακής συνοχής, θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις, αποδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας, ενώ θα χαθεί η δυνατότητα των επενδυτικών φορέων να παρακολουθούν άμεσα την πορεία των αιτήσεών τους.
  2.Η οργανωτική δομή των Περιφερειών θα πρέπει να προσαρμοστεί για την έγκαιρη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών που προβλέπονται από τον αναπτυξιακό νόμο.
  Στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών ανήκουν τα Τμήματα Κινήτρων τα οποία έχουν την αρμοδιότητα της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων. Συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της ΓΔΙΕ για θέματα τεχνικής υποστήριξης, με τα μέλη του ΕΜΠΑ, ΕΜΠΕ και τους ορκωτούς λογιστές που επεξεργάζονται επενδυτικά σχέδια παρέχοντας τεχνική υποστήριξη (αξιολόγηση προτάσεων – ελέγχους) και με τα μελετητικά γραφεία και τους επενδυτές παρέχοντας πληροφορίες για θέματα διατάξεων του θεσμικού πλαισίου και πληροφορίες σχετικά με την πορεία των προτάσεών τους.
  Το σύνολο των εργασιών που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου (και με τμήμα νομικής υποστήριξης), καλούνται αντίστοιχα να διαχειριστούν και να διεκπεραιώσουν ολιγομελή τμήματα Κινήτρων των Περιφερειών για τις προτάσεις αρμοδιότητάς τους.
  Συνεπώς μειώνοντας τον προϋπολογισμό των επενδυτικών προτάσεων δεν λύνεται το πρόβλημα των καθυστερήσεων αν δεν αλλάξει η οργανωτική δομή των περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής και διαχείρισης των επενδυτικών προτάσεων. Προτείνεται (δεδομένου ότι δεν υφίστανται αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) να υπάρχουν Διευθύνσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων στις Περιφέρειες της χώρας με την κατάλληλη τμηματοποίηση, κατανομή δραστηριοτήτων, λειτουργιών και στελέχωση ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαχείρισης των αναπτυξιακών νόμων τουλάχιστον σε αυτές, όπου παρατηρείται μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον (σήμερα είναι σε εξέλιξη ο ν.4399/2016 και οι δύο προγενέστεροι ν.3299/2004 και ν.3908/2011 που τελούν ακόμη σε εφαρμογή).
  Με την συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προτάσεων στη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου δεν λύνονται τα προβλήματα των καθυστερήσεων όπως διαπιστώθηκε στο παρελθόν (φωτοβολταϊκά), αποδυναμώνεται ο ρόλος των Περιφερειών και αυξάνεται η ταλαιπωρία των επενδυτών της κάθε Περιφέρειας.
  3.Η μείωση του προϋπολογισμού των προτάσεων που υποβάλλονται στις Περιφέρειες δεν τις αποφορτίζει καθώς το 80% περίπου των προτάσεων συνολικά σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης που υποβάλλονται σε αυτές, είναι μέχρι 1.000.000 ευρώ. Σημαντικό τμήμα των προτάσεων αφορούν στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, όπου οι ρυθμίσεις δεν είναι σαφείς τόσο στις Προκηρύξεις Ενισχύσεων όσο και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές καθυστερήσεις.
  4.Προτείνεται να αναθεωρηθεί το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, στο ποσό των 300.000€. Τα ισχύοντα όρια χαμηλών προϋπολογισμών δεν καλύπτουν το σκοπό του αναπτυξιακού νόμου όπως διατυπώνεται στο άρθρο 1ο. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ, Leader και τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του αρμόδιου Υπουργείου καλύπτουν τα επενδυτικά σχέδια με μικρούς προϋπολογισμούς, είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες αυτών, χωρίς να αναλώνεται το σύστημα διαχείρισης του αναπτυξιακού νόμου καθ΄ όλη την πορεία υλοποίησης της πρότασης, σε επενδυτικά σχέδια που ούτε ολοκληρωμένο χαρακτήρα μπορούν να έχουν ούτε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.
  Τα επενδυτικά σχέδια με χαμηλούς προϋπολογισμούς διαφοροποιούν το σκοπό των αναπτυξιακών νόμων και προσπαθούν οι υπηρεσίες να προσαρμόσουν τις διατάξεις του νόμου, των προκηρύξεων ενίσχυσης και το σύνολο του θεσμικού πλαισίου, στις ανάγκες υλοποίησης των επενδύσεων αυτών με μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία εκατέρωθεν.
  5.Προτείνεται να καταργηθεί η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του νόμου, «Με την οικεία απόφαση προκήρυξης μπορούν να διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τα αντίστοιχα όρια της παραγράφου 2», διότι δημιουργείται σύγχυση καθώς περιφερειακές υπηρεσίες και επενδυτές λειτουργούν σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου δεν διευκρινίζεται με ποια κριτήρια μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση ενώ και πάλι υποβαθμίζεται ο ρόλος των Περιφερειών.
  6.Το Υπουργείο πρέπει να ενισχύσει τον επιτελικό του ρόλο στην υλοποίηση των αναπτυξιακών νόμων, νομοθετώντας, εκδίδοντας άμεσα τις απαραίτητες εγκυκλίους, προσαρμόζοντας το ΠΣΚΕ εγκαίρως και απαντώντας ουσιαστικά στα ερωτήματα με ομοιόμορφο τρόπο για όλες τις υπηρεσίες.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 17:58 | Γιώργος Στεφανίδης

  Η κατάργηση της υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο ΜΑΘΡΑ και η μείωση του ορίου για τις Περιφέρειες είναι ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ. Αυτή η υπερσυγκέντρωση (την εποχή της αποκέντρωσης…) θα δημιουργήσει έναν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με συνέπεια ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στα έργα των επενδυτών.

  Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:
  α) αναπτυξιακός δεν είναι μόνο η υποβολή, αλλά και η αξιολόγηση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος κλπ., δηλαδή μια σειρά από διαδικασίες.
  β) όσο και να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες, πάλι θα εξακολουθεί να υπάρχει η επαφή επενδυτή-υπηρεσίας, με τηλέφωνα, ερωταπαντήσεις, διευκρινίσεις, emails, καθώς και επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους. Το να λες στον επενδυτή και στο σύμβουλο να πάει στην Αθήνα για να λύσει ή να διευκρινίσει ένα θέμα του, είναι παράλογο, άκρως αντιπαραγωγικό και μας πάει 25 χρόνια πίσω, όπου για να λύσεις τα προβλήματά σου έπρεπε οπωσδήποτε να πας Αθήνα! Όπως και το αντίστροφο, δηλαδή ο επιχειρηματίας π.χ. των Σερρών να περιμένει τους ελεγκτές από Αθήνα.
  γ) ψηφιοποίηση-ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών με το υπάρχον σύστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ! Αυτή τη στιγμή στο ΠΣΚΕ, σε μέρες αιχμής-υποβολών κλπ., αν πας να καταχωρήσεις 5 τιμολόγια, το σύστημα κολλάει και σε πετάει έξω! Πρόκειται για ένα σύστημα 20ετίας, το οποίο εδώ και χρόνια πορεύεται με μπαλώματα και επιδιορθώσεις και δεν θα μπορέσει να σηκώσει το επιπλέον βάρος, ήδη έχει ξεπεράσει τα όριά του.

  Ακόμη: από την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, απουσιάζει το οποιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο στοιχειοθετεί και αιτιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές. Πέραν κάποιων γενικόλογων αιτιολογήσεων (ορθολογικότητα, περισσότερη διευκόλυνση, μεγαλύτερη διαφάνεια κλπ.) απουσιάζουν εντελώς στοιχεία από τη μέχρι τώρα υλοποίηση, στοιχεία από δείκτες απόδοσης και στοιχεία από τιμές-στόχους. Για παράδειγμα, πόσο είναι ΤΩΡΑ το χρονικό διάστημα έγκρισης ενός φακέλου σε επίπεδο Υπουργείου, σε επίπεδο ΜΑΘΡΑ και σε επίπεδο Περιφέρειας; Και πόσο θα γίνει αυτό το χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του νόμου; Συγκεκριμένα, με δείκτες, όχι γενικά και αόριστα, έτσι πετυχαίνεις τη διαφάνεια.

  Επίσης: με την κατάργηση της υπηρεσίας του ΜΑΘΡΑ, ποιος θα κάνει τους ελέγχους; Θα περιμένουν οι επιχειρήσεις πότε θα έρθουν οι ελεγκτές από Αθήνα; Και με τι κόστος (μεταφορικά, διαμονή, διατροφή κλπ.), αλλά και χρόνους αναμονής; Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι θα χρησιμοποιούνται και Ορκωτοί. Ποιος όμως διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο του ελέγχου σε αυτήν τη περίπτωση; Μήπως θέλετε να θυμηθούμε περιπτώσεις (σε μεγάλες εταιρείες αλλά και σε δημόσιους φορείς, δήμους κλπ.) όπου οι Ορκωτοί τα έβρισκαν όλα καλά και από κάτω γινόταν το έλα να δεις; Και όσον αφορά την ουσία του ελέγχου, γνωρίζουν πολλοί ορκωτοί π.χ. τι είναι και τι κάνει ένα μηχάνημα CNC; Είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου υλοποιήθηκε όπως έπρεπε;

  Σίγουρα, υπάρχουν καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις και στους ελέγχους των έργων στο ΜΑΘΡΑ και στις Περιφέρειες. Παρόμοιες όμως, ίσως και μεγαλύτερες, υπάρχουν και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η λύση δεν είναι να τα συγκεντρώσεις όλα στο Υπουργείο, αλλά να βελτιώσεις την κατάσταση στο ΜΑΘΡΑ και στις Περιφέρειες. Δηλαδή, να προσλάβεις προσωπικό, να τους εκπαιδεύσεις καλύτερα (το λέει στα σχόλια και κάποιος παραπάνω), να δώσεις τη δυνατότητα να κάνει το ίδιο ΜΑΘΡΑ ή οι Περιφέρειες outsourcing μέρους του έργου τους σε ιδιώτες οικονομολόγους-μηχανικούς κλπ. (με αυστηρά κριτήρια και παρακολούθηση), διατηρώντας όμως έναν επιτελικό-συντονιστικό ρόλο. Λύσεις υπάρχουν και εσείς πάτε να επιλέξετε τη χειρότερη (υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Αθήνα).

  Και κάτι τελευταίο: εάν τελικά γίνει αυτό, τα περισσότερα (αν όχι όλα) έργα του αναπτυξιακού θα ανατίθενται σε συμβούλους της Αθήνας (ή έστω σε μεγάλα γραφεία της Θεσσαλονίκης με υποκατάστημα στην Αθήνα). Δηλαδή, τα μικρομεσαία γραφεία συμβούλων της Βορείου Ελλάδος θα κυνηγούν τα έργα του αναπτυξιακού με το ντουφέκι. Αυτό θέλετε;

  Ευχαριστώ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 13:43 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ

  Για το άρθρο 36:
  Αντί να αξιοποιηθεί η πολύχρονη εμπειρία, οι γνώσεις αλλά και η διάθεση για επίλυση προβλημάτων των στελεχών των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης (άμεσες και σαφείς απαντήσεις) στη φάση του σχεδιασμού επενδύσεων όσο και σε επίπεδο επιλογών κατά την υλοποίηση (λύσεις και προστασία από λανθασμένες επιλογές) οδηγούμαστε σε ένα άκρατο συγκεντρωτισμό στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου πολλαπλασιάζοντας τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις.
  Για το αν καθυστερούν οι Περιφέρειες την έκδοση των πινάκων έγκρισης των επενδύσεων, εκεί στα κεντρικά έχετε δει το επίπεδο των αξιολογήσεων ? Οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού επανελέγχουν τόσο τους ελέγχους πληρότητας όσο και τις αξιολογήσεις στο σύνολο τους, γιατί η ανεπάρκεια σημαντικού αριθμού αξιολογητών οδηγεί σε έγκριση μη επιλέξιμες επενδύσεις ή σε μη επιλεξιμότητα σε σοβαρές επενδύσεις.
  Αν πραγματικά η Κεντρική Διοίκηση επιθυμεί να λειτουργεί ολοκληρωμένα ο νόμος τότε να κατανείμει σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε προκήρυξη καθορισμένο προϋπολογισμό και η Περιφέρεια με βάση τις προτεραιότητες αλλά και τις τοπικές ανάγκες να εγκρίνει μόνη της τα ποιο σημαντικά επενδυτικά σχέδια τα οποία θα παρακολουθεί μέχρι και την ολοκλήρωση τους. Η κεντρική διοίκηση να πραγματοποιεί μόνο ελέγχους ορθής εφαρμογής.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 09:29 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ

  Σήμερα παρατηρείται ήδη τεράστια καθυστέρηση στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων από τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών. Η λογική απάντηση θα ήταν ενίσχυση του προσωπικού των Περιφερειών και ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επικοινωνία με τις Διευθύνσεις είναι σημαντικά ευκολότερη σε σχέση με την επικοινωνία με την ΓΔΙΕ.

  Επιπλέον, ότι η πλειονότητα των επενδυτών – συμβούλων κτλ δεν διαμένουν στην Αττική επομένως η μεταφορά αρμοδιοτήτων, θα δημιουργήσει επιπλέον έξοδα μετακινήσεων και απώλεια παραγωγικού χρόνου.

  Δυστυχώς, με την συγκεκριμένη αλλαγή που προτείνεται, θα ενισχυθεί η συγκεντροποίηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην ΓΔΙΕ, με αρνητικές συνέπειες σε χρόνο και ποιότητα.

  ΜΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.Ε

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 15:15 | Περιφέρεια Κρήτης/Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας

  Αναφορικά με το άρθρο 36 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 13 τον Ν.4399/2016 «… α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας…»

  Δεδομένου ότι κάποιες Περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κρήτης μπορούν να διαχειρίζονται τα επενδυτικά σχέδια τους με ταχείς ρυθμούς,

  Προτείνουμε

  Την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2α ως εξής:
  «Οι Περιφέρειες που δύνανται να υλοποιούν επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους, καλούνται να το δηλώσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 14:59 | Κουτούλας Περικλής

  Η επιλογή ορκωτών – ελεγκτών αποτελεί μια σημαντική καινοτομία για την επίσπευση των αξιολογήσεων των επενδύσεων. Ωστόσο απαιτείται η ύπαρξη/σύνταξη ενός κατανοητού πλαισίου / οδηγού αξιολόγησης, ευέλικτου, ώστε να μην δυσχεραίνεται η διαδικασία αξιολόγησης και να εξασφαλίζεται η επάρκειά της. Παράλληλα να δίδεται η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών στοιχείων / διευκρινίσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι προβλέπει η παρούσα διαδικασία (λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα είναι νέα και απαιτείται ευελιξία και για τον αξιολογητή και για τον αξιολογούμενο).

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 14:51 | Αλκιβιάδης Ιωαννίδης

  Θεωρούμε ότι η υποβολή προτάσεων στην κεντρική Διεύθυνση απαξιώνει τόσο τις περιφέρειες, όσο και το ίδιο το Υπουργείο, καθώς αναμένεται η υπερφόρτωση του και η επικείμενη ανεπανόρθωτη καθυστέρηση ανταπόκρισης εκ μέρους του προσωπικού. Το χειρότερο όλων όμως είναι η πλήρης απαξίωση των επενδυτών, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερα απομακρυσμένη διεκπεραίωση των διαδικασιών και μια ιδιαίτερα καθυστερημένη εν γένει λειτουργία. Θα επιστρέψουμε δηλαδή στα προ δεκαετίας επίπεδα, όταν θεσπίστηκε η υποβολή πχ προτάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων, όπου τόσο οι επενδυτές όσο και το υπουργείο υπέφεραν από την υπερσυγκέντρωση προτάσεων και φόρτου εργασίας.

  Παρακαλούμε για την ακύρωση της διάταξης και την επαναφορά της αξιολόγησης στις Περιφέρειες, οι οποίες πρέπει όντως να στελεχωθούν και να ενισχυθούν για το καλό όλων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 14:49 | Κουτούλας Περικλής

  Με βάση το άρθρο 36 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας από €3 εκ. ευρώ σε €1 εκ. ευρώ.
  Η προσδοκία όλων των εμπλεκομένων ήταν να αυξηθεί το όριο αυτό από €3 εκ. σε €5 εκ. και σε καμία περίπτωση φυσικά να μειωθεί.
  Άλλωστε μικρή επίπτωση θα έχει στον φόρτο εργασίας των ΔΙΑΠ καθώς τα έργα με προϋπολογισμό < €1 εκ. αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου των προτάσεων που υποβάλλονται. Αντίθετα τα έργα με μεγαλύτερο προϋπολογισμό αφορούν επενδυτικά σχέδια πιο ώριμα, τα οποία υλοποιούνται από επιχειρήσεις με οργανωμένες δομές (π.χ. άρτια στελεχωμένα λογιστήρια & τεχνικά τμήματα), επιβαρύνοντας ελάχιστα τις υπηρεσίες.
  Αντίθετα η συγκέντρωση των έργων αυτών στην ΓΔΙΕ το μόνο που θα επιφέρει θα είναι επιπλέον φόρτο εργασίας σε μια υπερκορεσμένη υπηρεσία και νέες καθυστερήσεις (η εμπειρία του 3299/04 δεν είναι καθόλου μακρινή και όλοι βιώσαμε τις συνέπειες της συγκέντρωσης των πολλών επενδύσεων στην ΓΔΙΕ, τις μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και όταν η υπηρεσία είχε περισσότερα στελέχη.)
  Η σημαντική εμπειρία της και οι γνώσεις των στελεχών της ΓΔΙΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσουν την γνώση των ΔΙΑΠ για τις τοπικές επιχειρήσεις & κλάδους, τις ανάγκες της περιοχής αλλά και την ευελιξία και αμεσότητα των ΔΙΑΠ.
  Η συγκέντρωση των έργων λοιπόν στην ΓΔΙΕ, η απαξίωση των ΔΙΑΠ και η κατάργηση της αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπ. ΜΑ-ΘΡΑ θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις και θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα, οδηγώντας στην σημαντική απώλεια τεχνογνωσίας η οποία φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμη όταν απαιτηθεί (καθώς το σύνολο των εμπλεκομένων θεωρεί ότι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν θα επιβάλλουν την αποκέντρωση των έργων και πάλι).
  Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ΔΙΑΠ και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα (ευελιξία, αμεσότητα) παρέχεται η δυνατότητα για την περαιτέρω αποκέντρωση του διοικητικού φόρτου της ΓΔΙΕ, αυξάνοντας το όριο των προϋπολογισμών των έργων που θα διαχειρίζονται οι ΔΙΑΠ (από 3 εκ σε 5 εκ.). Συνεπώς όχι μόνο δεν θα πρέπει να μειωθεί το ανώτατο όριο των έργων που θα διαχειρίζονται οι περιφέρειες αλλά αντίθετα επιβάλλεται να αυξηθεί.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 13:55 | Πειραζερίδου Τζούλι

  Δυστυχώς, αντί να εκσυγχρονίζεται η δημόσια διοίκηση, με αυτή τη ρύθμιση επιστρέφουμε σε παλαιακά και αναχρονιστικά μοντέλα δημόσιας διοίκησης, όπου όλες οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται και εκχωρούνται στην ήδη υπερφορτωμένη και υδροκέφαλη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης(ΓΔΙΕ), εγκυμονώντας τους γνωστούς κινδύνους για τη δημόσια διοίκηση.

  Με την ανωτέρω ρύθμιση απαξιώνονται τελείως οι ανθρώπινοι πόροι της Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τ. Μακεδονίας και Θράκης), το οποίο επί μία ολόκληρη δεκαετία και χωρίς καμία αρχική εκπαίδευση έφερε εις πέρας επάξια, αμερόληπτα και με επιτυχία, το διοικητικό βάρος της αναπτυξιακής της αρμοδιότητας.

  Η «ισόρροπη και δίχως αποκλεισμούς» ανάπτυξη που αποτελεί πυλώνα του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου και η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών δεν θα επέλθει με το συγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων , αλλά με την ισόρροπη κατανομή αρμοδιοτήτων, με την καλύτερη στελέχωση υπηρεσιών και με σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, όπως είναι η εκπαίδευση των στελεχών και πρωτίστως η ανάπτυξη ενός πιο αξιόπιστου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς το υπάρχον καθυστερεί σημαντικά.

  Ταυτόχρονα κύριο μέλημα του υπουργείου θα έπρεπε να είναι όχι μόνο η ταχύτητα της των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και η ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών, καθώς παρατηρούμε ότι μεγάλο μέρος της αρμοδιότητας εκχωρείται σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπτύξει εμπειρία και γνώση επί του αναπτυξιακού νομοθετικού πλαισίου, δεδομένου ότι οι ελεγκτικές εταιρείες ασχολούνται με πολλαπλά αντικείμενα.

  Παράλληλα εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τις αμοιβές των ελεγκτικών εταιρειών για τις υπηρεσίες τους στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και το αν αυτές θα είναι ίδιες ή αυξημένες με τις αμοιβές των επιτροπών αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην προκύπτει αύξηση και επιβάρυνση του δημοσιονομικού κόστους.

  Το ανωτέρω είναι μια παράμετρος που δεν μπορεί να αγνοηθεί στη σχέση κόστους- οφέλους και στη σύγκριση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε ότι αφορά την απόδοση τους στις διοικητικές διαδικασίες του αναπτυξιακού νόμου.

  Και το σημαντικότερο όλων, μεταξύ των ελεγκτικών εταιρειών και των φορέων των επενδυτικών σχεδίων υφίσταται ήδη μια πελατειακή σχέση για την έκδοση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Πώς θα διασφαλιστεί η διαφάνεια των διαδικασιών υπό το πρίσμα της υπάρχουσας πελατειακής σχέσης ?

  Πώς είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι η διαχείριση του δημόσιου χρήματος και των κρατικών ενισχύσεων θα εξυπηρετηθεί πιο δίκαια και αμερόληπτα στα χέρια των ιδιωτών και ότι αυτό δεν θα γίνει σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος?

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 12:33 | Μανδάνα Ελένη

  Ακούμε ευχολόγια για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών, ισόρροπη ανάπτυξη περιφέρειας, στοχοπροσήλωση σε ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με πληθυσμιακή μείωση κοκ) από τη μία, και από την άλλη διαβάζοντας το νομοσχέδιο βλέπουμε υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο βωμό του «Επιτελικού Κράτους». Κρίμα.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 10:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ

  Το άρθρο 36 παράγραφος 2 , εδάφιο α με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν.4399/16, υποβαθμίζει το ρόλο των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και κατά συνέπεια των Περιφερειών ως μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Σε όλη την ιστορική διαδρομή του αναπτυξιακού νόμου οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων αρχικά και οι Περιφέρειες σε όλη τη διαδρομή τους αντιμετωπίστηκαν με μεγαλύτερο σεβασμό από την Κεντρική Διοίκηση. Σε κανένα Αναπτυξιακό Νόμο δεν υπήρξε τόσο χαμηλό όριο υποβολής επενδυτικού σχεδίου τις Περιφερειακής Υπηρεσίες. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αναγνωρίζεται από το σύνολο των τοπικών παραγωγικών φορέων ως ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εφόσον αυτό το άρθρο έχει ως στόχο την αποφυγή των καθυστερήσεων, μάλλον θα επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα με την υπερσυγκέντρωση του ρόλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σήμερα τυχόν καθυστερήσεις από την πλευρά της Περιφέρειας οφείλονται στην έλλειψη επαρκούς προσωπικού που αποτελεί πρόβλημα σε όλο το Δημόσιο. Όμως υπάρχει πλήθος άλλων αιτιών που καθυστερούν το σύνολο των διαδικασιών σε οποιαδήποτε φάση των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες δεν ευθύνονται οι Περιφέρειες με κυριότερες την ανεπαρκή λειτουργία ΠΣΚΕ, το μητρώο αξιολογητών με τις ανεπαρκείς αξιολογήσεις οι οποίες επιβαρύνουν το έργο των επιτροπών αξιολόγησης, τη χρονονοβόρο διαδικασία γνωμοδότησης Υπηρεσιών όπως οι ΔΑΟΚ για τις οποίες θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπος υποβολής τους (πχ χρέωση από την Περιφερειακή Υπηρεσία και απευθείας πρόσβαση στο ΠΣΚΕ, όπως και άλλες που δεν μπορούν να αναφερθούν επί του παρόντος. Θεωρώ ότι οι Περιφέρειες μέσω του καταξιωμένου προσωπικού τους έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν καλύτερα από την Κεντρική Διοίκηση τις σύγχρονες ανάγκες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων.
  Κύριοι Υπουργοί είναι κρίμα τα θετικά του νέου αναπτυξιακού να ακυρωθούν από μία αναχρονιστική διάταξη.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 10:57 | Νικολάου Γρηγόρης

  Είναι άξιο απορίας πώς μειώνοντας ή/και αφαιρώντας διευθύνσεις αναπτυξιακού προγραμματισμού (Περιφέρειες και Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) από τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων – με συνακόλουθη αύξηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων – θα βελτιώσει την κατάσταση.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 08:08 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Εδώ και δεκαετίες το πρόβλημα του συγκεντρωτισμού των υπηρεσιών στην Αθήνα πλήττει τον παραγωγικό ιστό της περιφέρειας της χώρας πολλαπλώς (έξοδα/χρόνοι μετακίνησης, υποβάθμιση αποκέντρωσης, αρνητικό lobbying κοκ).
  Συνεπώς, ως προς το ποσό επιλέξιμου ύψους για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας αντί να μειωθεί στο 1,0 εκ. ευρώ προτείνεται να αυξηθεί στα 5,0 εκ. ευρώ
  με ταυτόχρονη περαιτέρω αναβάθμιση (γεωγραφικά & σε ανθρώπινο δυναμικό) του ΜΑΘΡΑ καθώς λόγω Εγνατίας και ΠΑΘΕ δύναται να υποστηρίξει Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων νήσων (με έδρα Κέρκυρα), Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  κ. Υπουργέ,

  Απαιτείται ένα γενναίο project Capacity Building στις διευθύνσεις αναπτυξιακού προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας και όχι μείωση των αρμοδιοτήτων τους.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 17:05 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΑΝΟΣ

  Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας από 3,0 εκ ευρώ σε 1,0 εκ ευρώ. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση θα οδηγήσει σε συγκέντρωση μεγάλου όγκου προτάσεων στην Κεντρική Διεύθυνση γεγονός που θα δημιουργήσει καθυστερήσεις μεγαλύτερες από αυτές που σημειώνονται σήμερα. Προτείνω η διαδικασία να παραμείνει ως έχει.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 16:31 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΚΟΥΡΑΣ

  Στο άρθρο 36 προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού που διαχειρίζονται οι Περιφέρειες μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών από 3,0 εκ. ευρώ σε 1,0 εκ. ευρώ.
  Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι αυτό «… γίνεται προκειμένου οι υπηρεσίες να διεκπεραιώνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα τα επενδυτικά σχέδια αρμοδιότητάς τους».
  Η εισαγόμενη ρύθμιση δεν μπορεί να υπηρετήσει τον επιδιωκόμενο σκοπό, αφού πολλά επενδυτικά σχέδια που διαχειριζόνταν έως σήμερα 13 υπηρεσίες θα καλείται πλέον να τα διαχειριστεί μόνη της 1 υπηρεσία, όταν μάλιστα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, στελεχώνονται από έμπειρα στελέχη με μεγάλη τεχνογνωσία στα θέματα διαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων.
  Η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης θα οδηγήσει στην επανάληψη των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του ν.3299/2004, με την συσώρευση πολύ μεγάλου αριθμού έργων πρός διαχείριση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και τα οποία μετά από 15 και πλέον χρόνια δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.
  Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων για την υπαγωγή και τον έλεγχο των υπαχθέντων σχεδίων θα αντιμετωπιστούν με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και την ποιοτική & τεχνική αναβάθμιση του πληροφοριακού σύστηματος Κρατικών Ενισχύσεων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 16:09 | Κολοβός Κωνσταντίνος

  Η μείωση των λειτουργών (ανθρώπινο δυναμικό) θα επιφέρει μεγαλύτερο όγκο περιπτώσεων προς εξέταση στην ΓΔΙΕ συνεπώς δεν λύνει κάτι αντίθετα επιβαρύνει την ΓΔΙΕ.
  Δεν θα βοηθήσει σε κάτι, το αντίθετο μάλιστα!
  Άλλοι μέθοδοι/τρόποι αυτοματισμού μπορούν να βοηθήσουν ώστε ο αναπτυξιακός να «τρέχει», με την υφιστάμενη δομή του είναι απαραίτητος ο ανθρώπινος παράγοντας.

  Θα πρέπει πρώτα να γίνει ένας Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΠΣΚΕ και έπειτα να προταθεί η συγκέντρωση σε μία υπηρεσία πχ ΓΔΙΕ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 09:28 | ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ

  Η μη αναφορά της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) στο άρθρο 36 σημείο β’, δυστυχώς υποβαθμίζει και απαξιώνει το έργο της, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μοντέλο ανάπτυξης και αποκέντρωσης. Η Βόρεια Ελλάδα είχε αποκτήσει «φωνή» και ρόλο κρατώντας «ζωντανό» κομμάτι της επιχειρηματικότητας.
  Τώρα που αρκετές εκατοντάδες επενδυτικών σχεδίων από όλη τη χώρα, θα κατευθύνονται στην κεντρική υπηρεσία, δεν θα υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις; Όλα θα λειτουργούν ρολόϊ;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 09:35 | Αγγελική Νταφιτσοπούλου

  Το νομοθετικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι πολύπλοκο, ιδιαίτερα καθώς έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και δεν κωδικοποιείται. Συνεχώς ανακύπτουν εύλογες απορίες των επενδυτών που πρέπει να απαντώνται σε σύντομο διάστημα. Η διατήρηση υπηρεσιών με καταρτισμένο προσωπικό, που μπορεί να δώσει στους ενδιαφερόμενους κατευθύνσεις, είναι αναγκαία.
  Επίσης, πέραν των αξιολογήσεων και των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων των αξιολογητών και ελεγκτών. Η Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης) είναι αρμόδια για την πληρωμή μεγάλου αριθμού μελών ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ. Η κατάργηση της Δ/νσης αυτής θα προκαλέσει μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις καταβολές των σχετικών αποζημιώσεων, αφού θα συσσωρευτούν και αυτές οι απαιτήσεις στην κεντρική υπηρεσία. Προτείνεται να παραμείνει η διαδικασία ως έχει.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2021, 08:01 | Ιωαννίδης Νίκος

  Δεν είναι κατανοητό πως η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου θα γίνει αποτελεσματικότερη αφαιρώντας αρμοδιότητες από έμπειρες και παραγωγικές υπηρεσίες όπως οι Περιφέρειες και η ΔΙΕ του ΜΑΚ – ΘΡΑΚ. Η συγκέντρωση του όγκου διοικητικού έργου από πολλές σε μία ουσιαστικά υπηρεσία νομίζω ότι θα πολλαπλασιάσει τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

 • 31 Αυγούστου 2021, 18:01 | γιαννης μπαλτζακης

  Τα επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των 3.000.000€, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής (νυν Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας και Θράκης)
  Το να μην υποβάλλονται πλέον εκεί, στερει απο τον μεγάλο αριθμο βιομηχανιών της βορειου Ελλάδας και τωρα και απο τον ανερχόμενο ραγδαία τουριστικο κλάδο, την δυνατότητα ενημερωσης, υποβολής και της ιδιαιτερα αναγκαιας πληροφορησης κατα την υλοποίηση του εργου. Η αντιστοιχη Δνση, η οποία ελεγχει ειδικα την υλοποίηση των εργων, διαθετει και την πληροφορηση για την ποιοτητα της υλοποίησης και την νομιμότητα, μια και τα στελέχη της ζουν στην μεγάλη αυτη περιοχή. Θα καταλήξομε για ενα ακόμη πιο υδροκέφαλο κρατος.

  Οσον αφορα την αξιολόγηση και ελεγχο των επενδυτικών εργων απο την κάθε Περιφέρεια, η πραξη εχει αποδείξει ότι το εργο ειδικα του ελεγχου και της αξιολογησης, γινεται με επιτυχία, μια και τα στελεχη της καθε Περιφέρειας ζουν και εργαζονται στην Περιοχη αυτη, γνωρίζουν προσωπα και πραγματα και ειναι προσιτά στους επενδυτές και στους συνεργατες τους.

  Δικαιολογειστε μου αν για καθε προβλημα που απαιτει τροποποίηση της αποφασης υπαγωγης, γνωματευση για επιλεξιμοτητα, για αλλαγη σε οτιδηποτε σοβαρο,πρεπει να περιμενει ο επενδυτης ή ο συνεργατης του στο τηλεφωνο και εαν βρει το καταλληλο ατομο που θα εχει τις γνωσεις σε καθε θεμα.

  Αναφορικα με το ηλεκτρονικο συστημα πληροφορησης ΠΣΚΕ και απαντησης σε ερωτηματα, εξεταστε τα εξης:
  Ποσο καιρο κανει να απαντηθει ενα ερωτημα, ενώ ο επενδυτής εχει επειγουσα ανάγκη για να παρει μια αποφαση προμηθειας, αυξησης κεφαλαιου, για νομικό ζήτημα κλπ

  Υπαρχουν απαντησεις απο το Helpdesk που ειναι αντιφατικές ή που γεννουν νεα ερωτήματα ή που ειναι αβέβαιες ή που απλά απαντάνε ανατρέξτε στον Νομο? Η απαντηση ειναι ότι αυτο συμβαινει χωρις να ειναι ο κανόνας. Ε, λοιπον στην Περιφέρεια ή στην Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του πρωην ΥΜΑΘ, σου απαντάνε με λεπτομερεια για μια εξελισσομενη επενδυση και δεν φθανει ο επενδυτης προ τετελεσμενου κατα την ιστοποιηση της επενδυσης. Αυτό γίνεται, διότι εχει απαντήσεις μετα απο αρκετη ωρα συζητησεων και γονιμου διαλογου.

  Αφηνετε τις επενδυσεις του 1.000.000€ για την Περιφέρεια, δηλαδή τις μικρές επενδυσεις που συνήθως υποβάλλονται απο νεες ή πολύ μικρές επιχειρησεις, υποβαθμιζοντας το προσωπικο των Περιφερειων για να μην μιλήσουμε για το Προσωπικο του πρωην ΥΜΑΘ που αγωνιζεται 10 χρονια τωρα στο αντικειμενο αυτο.

  Η πραξη θα δειξει οτι το Συστημα αυτο δεν θα δουλέψει, θα ειναι μια ακομη πληγη γραφειοκρατική για την επιχειρηση, πληγη που επι πλέον θα απαιτησει χρονο, ταξιδια, κοπο και χαμενες εργατοώρες.

  Αν θελετε να βελτιωσετε την λειτουργια του Αναπτυξιακου Νομου και παραλληλα να μειωσετε το γραφειοκρατικό κοστος των επιχειρησεων, προσδιοριστε με σαφήνεια ολα τα δικαιολογητικα υποβολής και ελεγχου, μην αφηνοντας το καθε στελεχος να παρερμηνευει, να τυραναει απο φοβίες και ανασφάλειες τις επιχειρησεις, ζητώντας πραγματα που δεν ειναι υποχρεωτικά και στην ουσια δεν προσφερουν τιποτε.

  Ακόμη, ελέγχετε τις επιτροπες Αξιολόγησης των Περιφερειων ή των λοιπων διευθυνσεων εαν εχετε προβλήματα με αυτές στην ταχύτητα και ποιοτητα των αξιολογησεων, με αυστηρότερα τεστ απο αυτα που κανετε στους αξιολογητές σε οτι αφορα την κατάρτιση τους και την γνωση της αγορας. Το αποτέλεσμα θα ειναι ουσιαστικές και νομιμες επενδύσεις, με ορθολογικους Π/Υ που θα δημιουργουν λιγοτερα προβληματα στην υλοποιηση.
  Ο τελευταιος νομος, με την στελεχωση των επιτροπων αξιολόγησης με δοκιμασμενα στελεχη της αγορας, ήταν ενα σωστο βημα. Φυσικα και σε αυτες τις επιτροπές υπήρχαν καποια θεματα απο μη γνωστες ή γνωστριες αλλα ηταν πολύ πιο αποτελεσματικες οι αξιολογησεις. Αντιστοιχα ελέγχετε τα στελέχη ελεγχου και παραλαβής των επενδύσεων για τις γνωσεις τους.

 • 31 Αυγούστου 2021, 15:29 | ΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η κατάργηση της δυνατότητας υποβολής επενδυτικών σχεδίων των περιφερειών ανατολικής κεντρικής και δυτικης Μακεδονίας στην διευθυνση περιφερειακής πολιτικής του υπουργείου εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης (υπουργείο μακεδονίας Θράκης) για έργα άνω του ενός εκατ € θα επιφέρει προβλήματα συνοστισμό καθυστέρηση. Αντι να γίνεται περιφερειοποίηση των διαδικασιών με την αλλαγή αυτή γίνεται συγκέντρωση των έργων στην γενική διευθυνση του Υπ. αναπτυξης και επενδύσεων στην πρωτεύουσα. προτείνω η διαδικασία να παραμείνει ως είχε ως προς τον τοπο υποβολής και να διαφοροποιηθεί μόνο ως προς το ποσό. επενδυτικά σχέδια έως 1 εκ € στην περιφέρεια και τα υπόλοιπα σχέδια που είναι απο βορεια Ελλάδα άνω του ενός εκ € υποβολή στο ΜΑΘΡΑ.

 • 31 Αυγούστου 2021, 14:30 | ΦΩΤΗΣ ΓΚΟΥΖΚΟΥΡΗΣ

  Σύμφωνα με την ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (το άρθρο 36), τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 ως προς τον καθορισμό των φορέων υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων ανά την επικράτεια.
  Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, οι διευθύνσεις αναπτυξιακού προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας δέχονται σχέδια ύψους έως και ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€), ενώ για όλα τα λοιπά σχέδια αρμόδια είναι πλέον η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  Η ρύθμιση αυτή αποφορτίζει τις διευθύνσεις των περιφερειών από έναν σημαντικό όγκο επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να διεκπεραιώνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα τα επενδυτικά σχέδια αρμοδιότητάς τους.

  Στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (το άρθρο 36) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑΤΙ καταργείται το σημείο β. → τα επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των 3.000.000€, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής (νυν Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας και Θράκης).

  Για ποιο λόγο καταργείται η ανωτέρω αρμοδιότητα από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) η οποία στα 10 χρόνια λειτουργίας της:
  1. για το Νόμο 3908/2011 έχει εγκρίνει 246 επενδυτικά έργα με επιλέξιμο κόστος 1.600.000.000 €, με σύνολο ενισχύσεων 630.000.000 €, σύνολο 1150 δημιουργούμενων θέσεων πλήρους απασχόλησης και σύνολο ενισχύσεων (επιχορηγήσεις & φορολογικές απαλλαγές) προς επενδυτικούς φορείς ποσού 134.000.000 €.
  2. για το Νόμο 3908/2011 έχει ολοκληρώσει 62 επενδυτικά έργα, και διαχειρίζεται παρά πολλά επενδυτικά έργα τα οποία έχουν ελεγχθεί με ενδιάμεσο έλεγχο και έχουν δοθεί ενισχύσεις σε ποσοστό 50% ή/και έχουν δοθεί προκαταβολές ενισχύσεων και αναμένεται η ολοκλήρωση τους μετά από αιτήματα των φορέων.
  3. για το Νόμο 4399/2016 έχει εγκρίνει 132 επενδυτικά έργα με επιλέξιμο κόστος 915.000.000 €, με σύνολο ενισχύσεων 331.000.000 €, σύνολο 2320 δημιουργούμενων θέσεων πλήρους απασχολήσεις και σύνολο ενισχύσεων (επιχορηγήσεις & φορολογικές απαλλαγές) προς επενδυτικούς φορείς ποσού 22.500.000 €.
  4. για το Νόμο 4399/2016, ετοιμάζεται να εγκρίνει 40 έργα στο άμεσο χρονικό διάστημα, 116 έργα είναι σε διαδικασία αξιολόγησης (τελειώνουν στο επόμενο δίμηνο) και 45 έργα τα οποία υποβλήθηκαν τέλος Ιουλίου θα αξιολογηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, τα οποία θα έχουν προβλεπόμενο επιλέξιμο κόστος εγκρίσεων 1.000.000.000 € έως 1.500.000.000 € καθώς και δημιουργία πλήθους νέων θέσεων εργασίας.
  5. έχει πλήρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στους επενδυτικούς νόμους, το οποίο μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων.

  Επιπλέον η προτεινόμενη κατάργηση της αρμοδιότητας αυτής, από την Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και η μεταφορά της αρμοδιότητας στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα δημιουργήσει περισσότερο όγκο και φόρτο στη κεντρική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα και καθυστερήσεις από αυτά που επιδιώκονται να επιλυθούν με την παρούσα ρύθμιση.

 • 31 Αυγούστου 2021, 12:48 | Γελασάκης Δημήτριος

  Τροποποιείται το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας και μειώνεται από 3,0 εκ ευρώ σε 1,0 εκ ευρώ. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, αλλά θα δημιουργήσει συγκέντρωση και φόρτο στην ΓΔΙΕ, με ταυτόχρονη δυσκολία στην επικοινωνία. Η αξιολόγηση γίνεται από ιδιώτες (μέλη ΕΜΠΑ) και οι έλεγχοι από ορκωτούς, ανεξάρτητα τον φορέα υποδοχής. Η υποβολή μεγαλύτερου όγκου σε κεντρική υπηρεσία δεν νομίζω ότι θα επιλύσει κάποιο πρόβλημα αλλά θα δημιουργήσει δυσκολίες. Προτείνω η διαδικασία να παραμένει ως έχει, καθώς η επικοινωνία με τις περιφερειακές υπηρεσίες είναι πιο εύκολή, καθώς και οπ χειρισμός μικρού αριθμού φακέλων από αυτές δεν μας δημιουργεί πρόβλημα.