Άρθρο 55 Είδος και ύψος ενίσχυσης για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» – Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 4399/2016

 

Στο άρθρο 67 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) τροποποιούνται ο τίτλος, οι παρ. 1 και 2 ως προς τα παρεχόμενα κίνητρα και τα ποσοστά ενίσχυσης, β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 67 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 67
Είδος και ύψος ενίσχυσης
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 10, λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται με βάση:
α. τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8,
β. τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11, για το σύνολο των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμων δαπανών.
3. Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στο άρθρο 12, ενισχύονται, επιπλέον, με το κίνητρο της επιχορήγησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 10 σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.».

  • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 18:51 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Προτείνεται και για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» να ισχύουν τα προβλεπόμενα στο νέο «Άρθρο 64» που αφορά την Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.