Άρθρο 32 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’

1. Τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 πλην των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010 (Α’ 204), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010.
2. Για την έναρξη εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 12 περί Μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία πιστοποιείται ο επαρκής αριθμός αξιολογητών.
3. Τα άρθρα 18 έως 25, πλην της παρ. 5 του άρθρου 21, εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις κατ’ εφαρμογή του ν. 4608/2019 (Α’ 66), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ν. 4608/2019.
4. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019, δύνανται να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες του άρθρου 2 του παρόντος και να λάβουν τα προβλεπόμενα σε εκάστη κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων κίνητρα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014. Στην περίπτωση αυτή οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων οφείλουν προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» επιπλέον διαχειριστική αμοιβή ίση με ποσοστό 1/3 της αρχικής διαχειριστικής αμοιβής.
5. Η παρακολούθηση υλοποίησης των επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010 ή έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010 δύναται να πραγματοποιείται είτε από όργανα ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είτε από ορκωτό ελεγκτή κατόπιν αίτησης του φορέα της επένδυσης.
6. Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 18, δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν κατά τον χρόνο της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 2. Στην περίπτωση αυτή, δεν τους χορηγείται κατά προτεραιότητα η οριστική προσφορά σύνδεσης έναντι λοιπών αιτήσεων, σύμφωνα με το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 12, εκτός εάν πληρούν και τα κριτήρια της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 2.