Άρθρο 37 Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 4399/2016

 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) οι υποπερ. iii και iv της περ. α και οι υποπερ. iii και iv της περ. β αντικαθίστανται, β) η περ. β. της παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης

1. Περιεχόμενο αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται:

α. Έλεγχος Πληρότητας

Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, όπως ορίζεται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

β. Έλεγχος Νομιμότητας

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος,

ββ) τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, όπως ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης,

γγ) τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

γ. Αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχος δεικτών βαθμολογίας

Αντικείμενο του σταδίου αυτού αποτελεί σωρευτικά ή εναλλακτικά:

αα) η εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,

ββ) η εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,

γγ) η πλήρωση δεικτών βαθμολογίας με βάση τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια:

α. οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων),

β. διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,

γ. κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,

δ. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,

ε. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,

στ. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,

ζ. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης του άρθρου 12,

η. αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.

2. Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση διενεργείται είτε με τη μέθοδο α` της συγκριτικής αξιολόγησης είτε με τη μέθοδο β` της άμεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

Στις περιπτώσεις αξιοποίησης του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) η αξιολόγηση της αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο του άρθρου 24 με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ.

α. Συγκριτική αξιολόγηση

i. Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών διενεργείται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν απορριφθεί αίτηση για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.

Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

ii. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, τάσσεται προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στο φορέα προκειμένου να τις παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

iii. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, αποτελούμενη από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των μελών, ειδικοί εισηγητές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής εφόσον κρίνεται σκόπιμο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Επιτροπής, καθώς και οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργία; της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 13, συμπεριλαμβανομένων όλων των Υπηρεσιών, καθώς και των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΣΠΑ των Περιφερειακών Διοικήσεων και όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου των ανωτέρω φορέων, είτε από το ΕΜΠΑ.
Τα μέλη της Επιτροπής, εφόσον απαιτείται, δύναται να προέρχονται και από τα στελέχη των λοιπών αρμόδιων φορέων της παρ. 2 του άρθρου 13.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της παρ. 3 κατά περίπτωση. Τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 δύναται να συγκροτούν περισσότερες της μιας Επιτροπές.
Αν η διάρκεια του χρόνου ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ο έλεγχος ανατίθεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών του άρθρου 24, ο οποίος οφείλει, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών, να ολοκληρώσει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

iv. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, που προέρχονται είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε από τον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών, καταρτίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατά του προσωρινού πίνακα, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15. Αν η υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται για λόγους που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του συνολικού αποτελέσματος της αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15.

ν. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης, μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της απόφασης προκήρυξης.

β. Άμεση αξιολόγηση

Κατά τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης διενεργείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόμιμης και εμπρόθεσμης αίτησης υπαγωγής, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους.

i. Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.

Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

ii. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στο φορέα, προκειμένου να τις παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

iii. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, αποτελούμενη από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, ειδικοί εισηγητές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Επιτροπής, καθώς και οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς παρ. 2 του άρθρου 13, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών, καθώς και των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΣΠΑ των Περιφερειακών Διοικήσεων και όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, των ανωτέρω φορέων, είτε από το ΕΜΠΑ, είτε από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών του άρθρου 24.
Τα μέλη της Επιτροπής, εφόσον απαιτείται, δύναται να προέρχονται και από τα στελέχη των λοιπών αρμόδιων φορέων της παρ. 2 του άρθρου 13.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της παρ. 3 κατά περίπτωση. Τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 δύναται να συγκροτούν περισσότερες της μιας επιτροπές.
Αν η διάρκεια του χρόνου ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την Επιτροπή σε καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, ο έλεγχος ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών του άρθρου 24, ο οποίος, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών, ολοκληρώνει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

iv. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 15.

3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος με την έκδοση ατομικών αποφάσεων υπαγωγής από τα αρμόδια όργανα:

α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β. [Καταργείται]

γ. των οικείων περιφερειών, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις αναπτυξιακού προγραμματισμού των περιφερειών.

4. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί για λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β` ή/και γ` της παραγράφου 1, εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.

5. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η προθεσμία παροχής διευκρινίσεων, τα όργανα και η διαδικασία της αξιολόγησης και καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.

6. α. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.

β. Όπου στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στα αρμόδια όργανα της «παρ. 7 του άρθρου 14», νοείται αναφορά στα αρμόδια όργανα της παραγράφου 3 του άρθρου 14.».

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται ο αριθμός, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της ανάθεσης της αξιολόγησης σε ανεξάρτητο ορκωτό – ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών του άρθρου 24.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:37 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται η συμμετοχή των εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.
  Συγκεκριμένα προτείνεται:
  1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης iii, των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «Αν η διάρκεια του χρόνου ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ο έλεγχος ανατίθεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών του άρθρου 24, ή σε εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ από το Μητρώο Συμβουλευτικών Εταιρειών Αναπτυξιακού Νόμου του άρθρου 24, οι οποίοι οφείλουν, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών, να ολοκληρώσει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.»
  2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης iv, της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «iv. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, που προέρχονται είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε από τον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών, ή των εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ, καταρτίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.»
  3. Η παράγραφος 2 του Άρθρο 37 του σε διαβούλευση Σχεδίου Νόμου να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται ο αριθμός, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της ανάθεσης της αξιολόγησης σε ανεξάρτητο ορκωτό – ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, η εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ από το Μητρώο Συμβουλευτικών Εταιρειών Αναπτυξιακού Νόμου του άρθρου 24.»

  Τεκμηρίωση Πρότασης
  Οι εταιρείες Συμβούλων Μάνατζμεντ διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια τεχνογνωσίας, και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ετοιμότητα εμπλοκής, ώστε να συμμετέχουν στην αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ένταξη, ή έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με ταχύτητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, ενώ παράλληλα η συμμετοχή τους αυτή θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των επενδυτών – φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

 • – Τα στάδια πληρότητας και νομιμότητας πρέπει να ενοποιηθούν και να διενεργούνται από τον ίδιο Αξιολογητή/Υπηρεσία και στο ενοποιημένο πλέον στάδιο να δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογητή να ζητήσει διορθώσεις/συμπληρώσεις για προφανείς ελλείψεις (π.χ. ΥΔ, ψηφιακή υπογραφή) που δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση της πράξης. Παρατηρείται έντονα το φαινόμενο να ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα ο έλεγχος πληρότητας και να καθυστερεί σημαντικά ο έλεγχος νομιμότητας μιας και εκτελείται από διαφορετικά πρόσωπα. Επίσης παρατηρείται συχνά η απόρριψη ενός φακέλου στο στάδιο πληρότητας ακόμη και για ασήμαντες παραλείψεις και προφανή λάθη, τα οποία προβλέπεται να διορθωθούν στο στάδιο της νομιμότητας.
  -Είναι τιμωρητικό και άδικο για τον επενδυτή να μην του δίνεται η δυνατότητα υποβάλλει τεκμηριωμένη ένσταση για το εύλογο του κόστους. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις περικοπών προϋπολογισμού που η επιτροπή έκανε προφανή σφάλματα στην διαδικασία αξιολόγησης του κόστους της επενδυτής. Π.χ. λάθος υπολογισμός του μεγέθους/έκτασης διαφόρων τεχνικών εργασιών ή και χρήση τιμοκαταλόγου εργασιών από άλλο πρόγραμμα (π.χ. Leader, ΠΑΑ) αντί της χρήσης του Οδηγού Αξιολόγησης του ΑΝΟΜ. Για προφανείς περιπτώσεις όπως τις ανωτέρω πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης.
  -Δικαιολογητικά που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ και από παράλειψη δεν επισυνάφθηκαν στο ΠΣΚΕ θα έπρεπε να μην αποτελούν αιτία απόρριψης του φακέλου.
  -Ο αναπτυξιακός είναι το μόνο πρόγραμμα στο οποία ακόμη ζητείται η έναρξη και οι μεταβολές των ΚΑΔ από την Δ.Ο.Υ. αντί της εκτύπωσης του taxis net.
  -Δικαιολογητικά που μπορούν να διαπιστωθούν από τον αξιολογητή π.χ. φορολογική ενημερότητα, πληρωμή παραβόλου δεν πρέπει κάν να αποτελούν τμήμα του φακέλου.
  -Αποσβέσεις. Εφόσον παλαιό πάγιο έχει αποσβεστεί βάσει φορολογικής νομοθεσίας δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως δαπάνη απλής αντικατάστασης στην αξιολόγηση.
  -Αποσαφήνιση του είδους των προσφορών. Πολλοί αξιολογητές/φορείς θεωρούν έλλειψη την μη ύπαρξη σφραγίδας σε προσφορές. Οι περισσότερες πλέον προσφορές αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 11:30 | Οι υπάλληλοι του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  1.Ο Έλεγχος Πληρότητας του φακέλου υποβολής να ολοκληρώνεται από τα μέλη του ΕΜΠΑ οι οποίοι θα ζητούν και τα συμπληρωματικά στοιχεία και όχι από την υπηρεσία. Εφόσον θα επιτρέπεται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, αυτό να προβλέπεται από την προκήρυξη κάθε καθεστώτος ενίσχυσης, χωρίς να χρειάζεται τροποποίησή της ενώ έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της.
  2.Να καταργηθεί το στάδιο της αξιολόγησης από μέλος του ΕΜΠΑ και να διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού όπως αποδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα πορεία, επαναλαμβάνεται η ίδια επεξεργασία του φακέλου. Αν και η λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης περιλαμβάνει ενίοτε δυσκολίες και καθυστερήσεις στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της, προτείνεται να διατηρηθεί η ίδια δομή με πρωταρχική μέριμνα να συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή ένας υπάλληλος της υπηρεσίας.
  3.Οι Οικονομοτεχνικές Μελέτες να υπογράφονται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που θα έχουν την ευθύνη τόσο της Μελέτης όσο και των Πινάκων Βιωσιμότητας, καθώς πολλές φορές παρατηρείται ειδικά οι τελευταίοι να είναι συμπληρωμένοι ελλιπώς ή/και λανθασμένα και να δυσχεραίνουν την αξιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα είναι απαραίτητες οι επιμέρους υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από μηχανικό κλπ.
  4.Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, εφόσον προέρχονται από τρίτους φορείς και υπηρεσίες πέραν του αρμόδιου Τμήματος και του ΕΜΠΑ, να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα κατάρτισης επί του θεσμικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και της λειτουργίας του ΠΣΚΕ.
  5.Η αξιολογημένη πρόταση θα πρέπει να αποτελεί εισήγηση προς τη διοίκηση όσον αφορά την πλήρωση των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Θα πρέπει να διατυπώνεται ότι οι υπογράφοντες την αξιολόγηση έχουν την ευθύνη της έκδοσης της απόφασης υπαγωγής ειδάλλως θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία για την αναθεώρησή της, σε περίπτωση που διαπιστώνεται σφάλμα μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 15:05 | Αντώνιος Καπλάνης

  Στην παράγραφο 2 (διαδικασία αξιολόγησης) του άρθρου 14 που τροποποιείται με το Άρθρο 37 Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 4399/2016 του παρόντος προτείνεται ο έλεγχος πληρότητας, νομιμότητας και αξιολόγηση να πραγματοποιείται απευθείας από τις επιτροπές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 15:20 | Περιφέρεια Κρήτης/Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας

  Αναφορικά με το άρθρο 37:
  Για την παρ. 2:
  – υποπερ. αiii, να διευκρινιστεί ποιος εκδίδει τη Διαπιστωτική Πράξη έναρξης της αξιολόγησης & σε ποιο στάδιο
  – υποπερ. αiv, να διευκρινιστεί αν η ένσταση αφορά ή όχι στο αξιολογηθέν κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 16:22 | Κολοβός Κωνσταντίνος

  Στο προηγούμενο μήνυμα δεν αναφέρθηκα και στα παρακάτω

  1) στις περιπτώσεις εταιρειών που συνδέονται με εταιρείες Εξωτερικού. Θα πρέπει να υπάρξουν ΣΑΦΕΙΣ διευκρινήσεις και ξεκάθαρες για το τι ζητείται.

  2) Το ΠΣΚΕ μόνο με το ΑΦΜ του επενδυτή θα πρέπει να αναγνωρίζει τυχόν επενδυτικά έργα και όχι να τα καταχωρεί ο επενδυτής στην αίτηση του – σύστημα SOREFSIS?

  3) Πλέον υπάρχει το Πιστοποιητικό δικαστικής Φερεγγυότητας με το οποίο οι αναθεωρημένοι πριν λίγες ημέρες Οδηγοί δεν το αναφέρουν! πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  4) να ζητείται να γίνετε Επιβεβαίωση των Πιστοποιητικών Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας και να αναρτούνται από τους αξιολογητές – για τυχόν ύπαρξη «παραποιημένου» πιστοποιητικού . ΤΟΣΟ ο ΕΦΚΑ οσο και η ΑΑΔΕ έχουν σχετικά links γιαυτό.

  5) Ενώ μεσώ του ΓΕΜΗ μπορούν να αναζητούνται -εάν έχουν αναρτηθεί – στοιχεία όπως Ισολογισμοί, Πιστοποιητικά νομιμοποίησης , που μπορεί να λείπουν και να έχει το δικαίωμα ο Αξιολογητής αφού τα ανακτά απο το ΓΕΜΗ να μην τα ζητήσει απο τον επενδυτή και να τα αναρτά αυτός.

  Με τα σημεία 4 και 5 χρησιμοποιούμε τις αυτόματες υπηρεσίες που παρέχει η δημόσια διοίκηση ενω έχω την εντύπωση πως το 2 μπορεί να γίνει μέσω της σελίδας sorefsis.
  Ολα τα παραπάνω δεν έχουν αναρτηθεί και κοινοποιηθεί ως εργαλεία προς τους Αξιολογήτες, ειναι ασχημο το να μπορω να βρω απο επισημη σελίδα πχ τον ισολογισμο αλλα να κρατω την αιτηση γιατι πρεπει να ζητησω απο τον επενδυτη να μου στειλει ο ιδιος τον ισολογισμο και να περναει ο χρονος!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 15:59 | Κολοβός Κωνσταντίνος

  Αναφορικά με τους ελέγχους Πληρότητας θα πρέπει:
  A) να υπάρχει διάστημα 5 ημερών και δικαίωμα στους Αξιολογητές ΕΜΠΑ να ζητούν τυχόν παραλείψεις εγγράφων ή και διορθώσεις επ΄ αυτών, ώστε να μην χρειάζεται την διαδικασία αυτή (της ενημέρωσης για προσκόμιση δικαιολογητικών ) να την κάνει η Υπηρεσία (με αυτό τον τρόπο στο στάδιο της πληρότητας θα «απασχολείται» ένα άτομο και όχι δύο στην περίπτωση ελλείψεων)
  B) Επίσης θα πρέπει τα ερωτήματα στην πληρότητα να εμπλουτιστούν, ώστε να ελέγχεται εάν υπάρχουν έγγραφα που είναι απαραίτητα στο στάδιο της Νομιμότητας (για παράδειγμα δεν ελέγχεται στην Πληρότητα εάν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα έγγραφα πχ για τον Τόπο Εγκατάστασης, ΑΠΔ των 3 ετών, τυχόν Υφιστάμενος Δανεισμός, για τα γ κατηγορίας πιστοποιητικά/έγγραφα για τον λογαριασμό 15 κ.α.)

  ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Γ) Να εμπλουτιστεί με Παραδείγματα Πραγματικών Ελέγχων Αξιολόγησης που έχουν γίνει τα case studies και να καλύπτουν όλες τι περιπτώσεις, για παράδειγμα δεν υπάρχει κανένα υπόδειγμα για το καθεστώς ενίσχυσης των Μικρών/Πολύ μικρών επιχειρήσεων, κανένα παράδειγμα με αγροτικά προϊόντα, κανένα παράδειγμα με την φαρμακευτική κάνναβη κ.α.
  Δ) Να αναβαθμιστεί το HelpDESK το οποίο να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις και όχι σε ερωτήματα απλά να απαντούν το τι γράφει ο Οδηγός Αξιολόγησης, είναι ευνόητο ότι ο αξιολογητής έχει συμβουλευτεί τον Οδηγό πριν θέσει το ερώτημα. Να αλλάξει η φιλοσοφία των απαντήσεων, ή να στελεχωθεί από άτομα που δεν θα εξηγούν την νομική φύση του νόμου, στην φάση της αξιολόγησης θα πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση ξεκάθαρη που θα καταλήγει σε ουσιαστική απάντηση (πάντα με βάσει την πληροφορία που δίνει ο αξιολογητής)
  Ε) Τα πρότυπα κόστη θα πρέπει να Εμπλουτιστούν και να είναι πιο αναλυτικά και με Πραγματικά Παραδείγματα (βλ. Γ) ! Ίσως θα έπρεπε το εύλογο του κόστους (δεν αναφέρομαι στην επιλεξιμότητα της δαπάνης) να γίνεται από ειδικούς πχ μηχανικούς του υπουργείου ή της κάθε υπηρεσίας ή να εξετάζεται από την Επιτροπή στο τέλος.
  Ζ) Αυτόματη καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων, εδώ θα μπορούσε να αναβαθμιστεί το ΠΣΚΕ και να καταχωρούνται όλα τα πεδία του Ε3 και του Ισολογισμού κάθε έτους απο τον επενδυτή (ανάλογα με την μορφή βιβλίων), με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειάζονται να γίνονται στο excel τόσα φύλλα και θα μπορεί να γίνουν οι υπολογισμοί του άρθρου 12 αυτόματα, όπως και της περιοχής που θα δηλώνεται ο τόπος επένδυσης και με τον ΤΚ να επικαιροποιείται αυτόματα εάν ειναι σε ειδική περιοχή.

 • 31 Αυγούστου 2021, 12:54 | Γελασάκης Δημήτριος

  Ο έλεγχος πληρότητας μπορεί να ενοποιηθεί με την αξιολόγηση και να επιτρέπεται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. Έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα έργα να απορρίπτονται στο στάδιο της πληρότητας είτε για δικαιολογητικό που δεν απαιτείται, είτε για δικαιολογητικό, το οποίο κατά την κρίση μας δεν αποτελεί έλλειψη σε θέματα πληρότητας (πχ μία προσφορά ιστοσελίδας σε έργο 3,0 εκ ευρώ, καθώς εκ παραδρομής επισυνάφθηκε άλλη προσφορά στην θέση της. Ίσως θα ήταν καλό η αξιολόγηση να γίνεται σε ένα βήμα με πληρότητα και αξιολόγηση ταυτόχρονα και το μέλος ΕΜΠΑ να έχει δυνατότητα να ζητήσει δικαιολογητικά από τον φορέα του έργου ή να ζητήσει διευκρινήσεις από την υπηρεσία αν αυτό κριθεί απαραίτητο.