Άρθρο 9 Κτηματολογικά στοιχεία – Αναγνώριση δικαιούχων

1. Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος, μπορούν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, με αίτησή τους στην αρχή που θεώρησε τα κτηματολογικά στοιχεία ή άλλως σε κάθε περίπτωση στη Διεύθυνση Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, υποβάλλοντας τους σχετικούς τίτλους. Η διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και τη συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων. Οι δικαιούχοι αποζημίωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχων πιστοποιητικό ύπαρξης ή ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου ή βεβαίωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού. Η αίτηση διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων δεν αναστέλλει τη διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. Αντίγραφα των διορθώσεων διαβιβάζονται και στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο για να ενεργήσει τα νόμιμα.
2. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας με τις διορθώσεις της παρ. 1 διαβιβάζονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον υπόχρεο αποζημίωσης ή όσους έχουν έννομο συμφέρον στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.
3. Η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, στην οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή αίτησης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται σε δικάσιμο που ορίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με την πράξη και με κλήση για εμφάνιση κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο ν. 2882/2001 (Α’ 17).
5. Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται για την κατασκευή, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ορισμός της δικασίμου και η κλήτευση των δικαιούχων αποζημίωσης, στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχων στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφόσον οι εικαζόμενοι δικαιούχοι υπερβαίνουν τους διακόσιους (200), γίνεται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερομένου, που δημοσιεύεται σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο (2) ημερήσιων εφημερίδων της οικείας περιφερειακής ενότητας και με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα, της τοποθεσίας των ακινήτων, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Οι δημοσιεύσεις και η τοιχοκόλληση περιλαμβάνουν και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να παραστούν κατά τη δικάσιμο και τα ονόματα των εικαζόμενων δικαιούχων σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με δαπάνη του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης. Αν η διαδικασία κινηθεί από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον έχοντα εμπράγματο δικαίωμα, η σχετική δαπάνη επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης με την απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων.
6. Κάθε διαφορά αποζημίωσης από παραλείψεις και ανακρίβειες των κτηματολογικών στοιχείων, χωρίς να επηρεάζει τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 591 περί ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182). Σε περίπτωση άσκησης έφεσης, το δικαστήριο δικαιούται, με προδικαστική του απόφαση, να διατάξει τη διενέργεια γραπτής πραγματογνωμοσύνης από έναν πραγματογνώμονα. Νέα συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται με την απόφαση σε ορισμένη δικάσιμο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της. Ο πραγματογνώμονας υποχρεούται, μέσα σε έναν (1) μήνα από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης, να ορκιστεί και να καταθέσει την πραγματογνωμοσύνη του. Κατά της απόφασης του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο μέσο.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 20:45 | Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  Ως υπάρχει η παρούσα διατύπωση αφήνει να εννοηθεί πως ο βαπτιζόμενος στρατηγικός επενδυτής θα μπορεί να αποκτήσει «ετσιθελικά» ξένη ιδιωτική περιουσία! Καινοφανή πράγματα!

 • 5 Σεπτεμβρίου 2021, 23:09 | xaris

  Αυτό που προσωπικά μου δημιουργεί μια σύγχυση είναι το εξής:
  Έστω πως υπάρχει κάποιο εταιρικό σχήμα που επιθυμεί να προβεί σε μια επένδυση από αυτές που εμπίπτουν στο παρόν νομοθέτημα πλησίον κάποιας παραθαλάσσιας έκτασης όπου αριθμός πολιτών διατηρεί νομίμως οικόπεδα με ή χωρίς ανηγερμένα ακίνητα. Θα μπορεί ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής να αποκτά, ουσιαστικά ετσιθελικά, τις ιδιωτικές περιουσίες; Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν το χωράει ο νους μου! Δηλαδή, ο x θα μπορεί να αποκτά την περιουσία του ψ με το πρόσχημα μιας επένδυσης; Μπορεί να αποσαφηνιστεί παρακαλώ πολύ.
  Με τιμή,
  Χ Σ