ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Άρθρο 10 Κίνητρο Χωροθέτησης

1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί, ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να καταρτίζει Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων, εκτός από τα δημόσια ακίνητα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Για το ενιαίο της έκτασης εφαρμόζεται η υποπερ. α) της περ. 8 της παρ. Γ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011. Στην επένδυση μπορεί να ενταχθεί έως μία μη όμορη έκταση, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να καλύπτει λιγότερο του ποσοστού 50% επί της συνολικής έκτασης του βασικού ακινήτου της επένδυσης, να μην κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότητας-οικοδομησιμότητας του βασικού ακινήτου και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους να μην ξεπερνά το ένα (1) χιλιόμετρο.
2. Τα άρθρα 11, 12, 13, η παρ. 2 του άρθρου 13Α και τα άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011, εφαρμόζονται αναλόγως. Για τις περιπτώσεις των Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Όπου στα άρθρα 12, 13, 13Α, 14 και 14Α του ν. 3986/2011 αναφέρονται ο Υπουργός Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, για τις περιπτώσεις των Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., νοούνται αντίστοιχα το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011, απαιτείται και η σύμπραξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας της περ. β), και της εφοδιαστικής αλυσίδας ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 ορίζεται σε 0.6. Για τις επενδύσεις στον τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centres) ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 ορίζεται σε 0.8 και το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 60%.
4. Επενδυτικά σχέδια, για τα οποία εγκρίνεται Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. βάσει του παρόντος, οφείλουν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους να εφαρμόζουν σχέδιο αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και να καταρτίζουν ετήσιο απολογισμό αειφορίας (sustainability reporting) σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ενδεικτικά Global Reporting Initiative). Ο ετήσιος απολογισμός ελέγχεται από τρίτο κατάλληλο ανεξάρτητο φορέα (ελεγκτική εταιρεία ή οίκο πιστοποίησης), επιλογής του φορέα της επένδυσης. Ο απολογισμός αειφορίας περιλαμβάνει διακριτά τα στοιχεία και τα δεδομένα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας, ήτοι δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και εγκρίνονται Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 17Β του ν. 3986/2011. Για λοιπές Στρατηγικές Επενδύσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας-δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις και για Στρατηγικές Επενδύσεις επί ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α., μπορεί να καταρτίζονται και να εγκρίνονται Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 3986/2011.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 21:28 | OBTON A/S

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνια ότι δεν αφορά επενδύσεις σε ΑΠΕ.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 19:51 | Greencells

  Το άρθρο θα πρέπει να εξαιρεί ρητά τις επενδυσεις σε ΑΠΕ καθώς δεν απαιτούν ΕΣΧΑΣΕ.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 10:17 | Central Greece Development

  Nα προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου , ότι δεν αφορά έργα ΑΠΕ

  Με εκτίμηση

  Χρήστος Συρικέλας
  Διαχειριστής

 • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:49 | WWF Ελλάς

  Η προτεινόμενη διάταξη βασίζεται σε ισχύουσα ρύθμιση, στην οποία προστίθενται όροι δόμησης για τα data centers και τη βιομηχανία. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενοι συντελεστές είναι παρόμοιοι με αυτούς που ισχύουν στην περίπτωση της εκτός σχεδίου δόμησης, με αποτέλεσμα το χωροταξικό «κίνητρο» υπέρ των στρατηγικών επενδύσεων – και των όποιων πλεονεκτημάτων τους – να μην είναι ιδιαίτερα ισχυρό (πρβλ. 33 παρ. 3 ν. 4759/2020).

  Ειδικά όσον αφορά τον ετήσιο απολογισμό αειφορίας (sustainability reporting), είναι σαφές ότι είναι απλώς μία υποχρέωση καταγραφής, και όχι μία υποχρέωση επίτευξης ελάχιστων επιδόσεων αειφορίας. Ο δε έλεγχος αφορά την ακρίβεια της καταγραφής, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν επισύρει καμία απολύτως κύρωση.