Άρθρο 62 Βελτίωση της μεθόδου προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενο των αποφάσεων υπαγωγής και την τροποποίηση αυτών και τη λειτουργία της Επιτροπής ελέγχου του ποσοστού κέρδους – Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967

 

Στο άρθρο 2 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 τροποποιείται με την αντικατάσταση της αναφοράς στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τη φορολογική νομοθεσία, γ) προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην των τόκων και του φόρου εισοδήματος (μέθοδος cost-plus). Το ποσοστό κέρδους, που εφαρμόζεται σε κάθε εταιρεία, προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 3 και διαπιστώνεται με την απόφαση χορήγησης της άδειας εγκατάστασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1, μετά από έλεγχο της Επιτροπής της παρ. 5 του παρόντος.
Στην ίδια απόφαση, όταν αυτή εκδίδεται ισχυούσης προσωρινής άδειας εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1, η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του διαπιστούμενου περιθωρίου κέρδους ανατρέχει στον χρόνο έκδοσης της προσωρινής άδειας και αν το εφαρμοζόμενο από την εταιρεία περιθώριο κέρδους αποκλίνει από το προσδιοριζόμενο στην οριστική άδεια υποβάλλεται, όπου απαιτείται, τροποποιητική δήλωση φορολογίας.
Στην προσωρινή και οριστική άδεια εγκατάστασης της παρ. 2 του άρθρου 1 ορίζονται, επίσης, οι κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχονται, καθώς και οι επιχειρήσεις προς τις οποίες αυτές παρέχονται, καθώς και κάθε άλλος όρος που κρίνεται αναγκαίος για την εφαρμογή του παρόντος.
Το ποσοστό κέρδους του πρώτου εδαφίου επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς ή και τα στοιχεία δραστηριότητας της εταιρείας. Ο επανακαθορισμός του περιθωρίου κέρδους γίνεται με τροποποίηση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1, μετά από αίτηση της εταιρείας και στην σχετική απόφαση τροποποίησης ορίζεται η ημερομηνία από την οποία εφαρμόζεται το νέο περιθώριο κέρδους. Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να είναι προγενέστερη της έναρξης του φορολογικού έτους εντός του οποίου εκδίδεται η απόφαση τροποποίησης.
Με τροποποίηση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1, μετά από αίτηση της εταιρείας, δύναται να γίνεται μεταβολή του αριθμού των αυτοτελών εγκαταστάσεων, καθώς και προσθήκη ή αφαίρεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων προς τις οποίες αυτές παρέχονται και να ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων στοιχείων, που δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος, τηρούμενων και των όρων του προηγούμενου εδαφίου αν η τροποποίηση επιφέρει επανακαθορισμό του περιθωρίου κέρδους.
Για κάθε αίτηση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης επανακαθορισμού του περιθωρίου κέρδους, η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2. Για τον καθορισμό των ποσοστών κέρδους, τα οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα από πέντε τοις εκατό (5%), λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, ο κλάδος δραστηριότητας και οι Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις χρεώσεις εντός ομίλων επιχειρήσεων.

3. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που προσδιορίζονται με τη μέθοδο της πρώτης παραγράφου του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

5. Η Επιτροπή της παρ. 1 συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου υπουργείου, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και έναν ορκωτό ελεγκτή, ως μέλη. Το Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων στην Επιτροπή και τη γραμματειακή υποστήριξή της.
Στον πρόεδρο, τα μέλη, τους γραμματείς και τους εισηγητές της Επιτροπής, ισχύουν οι αποζημιώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 26226/3.3.2017 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117).».

  • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:21 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

    στην παράγραφο 1 στο τελευταίο εδάφιο η προθεσμία των 30 ημέρων για την έκδοση της σχετικής απόφασης τροποποίησης ,να ισχύει και για την αίτηση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του εγκατεστημένου Γραφείου της αλλοδαπής εταιρείας και της ημεδαπής, προκειμένου να μην δημιουργήσει προβλήματα στα Κεντρικά της επιχείρησης.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 12:20 | Ιωάννα Αντωνοπούλου

    1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 να ληφθεί πρόνοια ώστε η προβλεπόμεη προθεσμία των 30 ημέρων για την έκδοση της σχετικής απόφασης τροποποίησης, ισχύει και για την αίτηση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του εγκατεστημένου Γραφείου της αλλοδαπής εταιρείας και της ημεδαπής, αφού από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι σήμερα η έκδοση της ανακλητικής απόφασης διαρκεί πολλούς μήνες, έως και χρόνια, δημιουργώντας προβλήματα στα Κεντρικά της επιχείρησης.
    2. Στα θέματα που ρυθμίζουν την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής για τον έλεγχο του περιθωρίου κέρδους, να υπάρξει πρόβλεψη γνωστοποίησης στην ενδιαφερόμενη εταιρεία της ημερομηνίας συνεδριάσεως για την αξιολόγηση της μελέτης τεκμηρίωσης του περιθωρίου κέρδους, με την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να παρίσταται εκπρόσωπος της εταιρείας ακολουθώντας και εδώ την βέλτιστη πρακτική του Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης τα θέματα ημερησίας διάταξης να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Τέλος σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει σε άλλο ποσοστό κέρδους από το προτεινόμενο από την εταιρεία, να γνωστοποιεί με έγγραφό της τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτό το ποσοστό. Τονίζεται ότι τα ανωτέρω απουσιάζουν από την σημερινή διαδικασία, γεγονός που δεν συνάδει με την αρχή της απόλυτης διαφάνειας και λογοδοσίας.