ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ν. 4399/2016 Άρθρο 43 Δικαιούχοι ενισχύσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 47 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 47
Δικαιούχοι ενισχύσεων
Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.»

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 14:18 | Κουτούλας Περικλής

  Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες του κλάδου της υγείας. Τα σχέδια αυτά είναι:
  «ε) Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Ομοίως κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή οίκων ευγηρίας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 87.30.11.01».
  Οι Σ.Υ.∆. ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό την εξασφάλιση διαβίωσης και κατοικίας στα Άτομα με Αναπηρία, που γίνονται δεκτά σε αυτές. Πέρα από την εξασφάλιση διαβίωσης και κατοικίας παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα και χωρίς κατάλληλη υποστήριξη ή όταν το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωσή τους.
  Ωστόσο τον ίδιο σκοπό επιτελούν και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα. Παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους. Τα προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση, σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά από αίτησή τους, με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας (άρθρο 9 του ν.2716/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
  Οι δράσεις τόσο των Σ.Υ.Δ. όσο και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων είναι οι ίδιες.
  Τόσο τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα όσο και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) έχουν κοινούς στόχους:
  – Υπηρετούν ΑμεΑ και συγκεκριμένα Παιδιά Εφήβους, Ενήλικες με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έλλειψης αυτόνομης διαβίωσης
  – Λειτουργούν με βάση την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ενοίκων
  – Προσβλέπουν στην βελτίωση της λειτουργικότητας τους με συστηματικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες του χώρου Ειδικής Αγωγής
  – Στοχεύουν στην αποτροπή της ιδρυματοποίησης των ατόμων με Ανάγκες
  – Επιδιώκουν την μείωση διακρίσεων
  – Εργάζονται για την σωστή και συστηματική συμμετοχή στην κοινότητα, τόσο στο κοινωνικό όσο και στο εργασιακό πλαίσιο.
  Τόσο τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα όσο και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) αποτελούν δομές που ενισχύονται, βάσει σχετικών προγραμμάτων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που επιτελούν για την κοινωνία.
  Κατά συνέπεια, η εξαίρεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου δημιουργεί κατάφορη αδικία σε βάρος των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων, όταν από τον νομοθέτη έχει τονισθεί η σημασία τους, και συγχρόνως εντάσσεται η ίδια δραστηριότητα των Σ.Υ.Δ. ενώ με την τελευταία τροποποίηση του νόμου εισάγεται και η δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας.