Άρθρο 52: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

52.1 Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.