Άρθρο 24: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

24.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εγκαταστήσει Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου θα γίνεται η οργάνωση, η λειτουργία, η διεξαγωγή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
24.2 Το ΚΠΣ πρέπει να είναι δικτυακά συνδεδεμένο με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), ώστε να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα:
24.2.1 Πρόσβασης, σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού.
24.2.2 Άντλησης από κάθε ΔΣΠ οποιωνδήποτε στοιχείων επιλέγει η Ε.Ε.Ε.Π. για όλες τις συνιστώσες οργάνωσης, διεξαγωγής και λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων, για όλες τις μορφές Τυχερών Παιγνίων και για όλα τα Καταστήματα (π.χ. στοιχείων οικονομικών, εμπορικών, στατιστικών, ασφάλειας κλπ), τόσο σε αναλυτικό όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο.
24.2.3 Διαπίστωσης, ανά πάσα στιγμή, της άρτιας λειτουργίας όλων των μερών του και των υποσυστημάτων του.
24.3 Η διασφάλιση σταθερής επικοινωνίας, σε πραγματικό χρόνο και ανά πάσα στιγμή, του ΚΠΣ με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου ΠΣΕΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης.
24.4 Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η λειτουργία του να ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΚΠΣ και των ΔΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του ΚΠΣ γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και αναφορές κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να εντοπίζουν άμεσα οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουργία του ΚΠΣ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.
24.5 Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
24.5.1 Σύστημα Ελέγχου.
24.5.2 Λογιστικό Σύστημα,
24.5.3 Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων,
24.5.4 Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας και
24.5.5 Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.
24.6 Το ΚΠΣ εκτελεί, τουλάχιστον, τις εξής λειτουργίες:
24.6.1 Τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση κάθε Καταστήματος, κάθε Παιγνιομηχανήματος και κάθε μορφής Τυχερού Παιγνίου. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να γίνεται τόσο σε επίπεδο Τυχερού Παιγνίου και Παιγνιομηχανήματος όσο και σε επίπεδο Παίκτη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή κανόνων Υπεύθυνου Παιγνίου καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος τυχόν αυτοπεριορισμών ή αυτοαποκλεισμών Παικτών.
24.6.2 Τη συλλογή όλων των απαιτούμενων δεδομένων από το σύνολο των ΔΣΠ σχετικά με την ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων (π.χ. εμπορικών, οικονομικών, στατιστικών, ασφαλείας, βλαβών, κλπ), για όλες τις μορφές Παιγνίων και για όλα τα Καταστήματα.
24.6.3 Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, φερέγγυας και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών Παιγνίων.
24.6.4 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των παιγνιομηχανημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συσκευών, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή και λειτουργία τους, και είναι εγκατεστημένα στα Πιστοποιημένα Καταστήματα.
24.6.5 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών, μέσω ανοικτών, κοινά αποδεκτών και ευρέως χρησιμοποιούμενων, στο χώρο των ηλεκτρονικών Παιγνίων, αμφίδρομων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τα Παιγνιομηχανήματα.
24.6.6 Τη διάγνωση και εντοπισμό τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων.
24.6.7 Τη συνεχή παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των μερών του ΔΣΠ.
24.6.8 Την εφαρμογή διαδικασιών αποκλεισμού σε περιπτώσεις, που ενδέχεται να υπάρχουν δυσλειτουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του συστήματος διαχείρισης Παιγνίων.
24.6.9 Την ενημέρωση του σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, παραβίασης ή προσπάθειας αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή διαδικασιών αποκλεισμού.
24.6.10 Την εξασφάλιση αυτοματοποιημένων διαδικασιών επαλήθευσης, οι οποίες εκτελούνται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση και επαληθεύουν την ακεραιότητα του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε υποσύστημα, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού των Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.
24.6.11 Την εξασφάλιση λειτουργιών αναζήτησης, οι οποίες παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικές με:
α. Το κατά πόσο κάθε μέρος του συστήματος είναι συνδεδεμένο με το ΚΠΣ.
β Τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής του τελευταίου ελέγχου ακεραιότητας των μερών του συστήματος διαχείρισης Παιγνίων.
γ. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και ενημέρωση για την ανάγκη διεξαγωγής εργασιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στο σύνολο των μερών του κεντρικού συστήματος.
δ. Τα διαθέσιμα Τυχερά Παίγνια ανά Κατάστημα και ανά Παιγνιομηχάνημα.
ε. Τα συνολικά ποσά παρακράτησης προς απόδοση (φόροι κερδών, δικαιώματα δημοσίου, κλπ) και κέρδη σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση για τον Φορέα Εκμετάλλευσης και κάθε Παραχωρησιούχο, Κατάστημα ή Παιγνιομηχάνημα, και ανά Παίγνιο.
24.6.12 Τον έλεγχο έκδοσης μίας μόνο Ατομικής Κάρτας ανά Παίκτη και τη διασφάλιση αδυναμίας συμμετοχής σε οποιοδήποτε Παίγνιο μέσω Παιγνιομηχανήματος χωρίς τη χρήση αυτής.
24.6.13 Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot, προοδευτικών ή συστήματος, στα Παιγνιομηχανήματα και τα Παίγνια σε ένα ή περισσότερα Πιστοποιημένα Καταστήματα.
24.6.14 Τη δυνατότητα τερματισμού αλλά και επαναφοράς της λειτουργίας όλων των μερών των ΔΣΠ, καθώς και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων Παιγνίων στο ΚΠΣ ή στα Παιγνιομηχανήματα.
24.7 Το ΚΠΣ πρέπει να διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως:
24.7.1 Ο έλεγχος της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία του και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες του.
24.7.2 Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους.
24.7.3 Η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στοιχείων στα αρχεία του, καθώς και όλων των αντλούμενων στοιχείων από το ΠΣΕΕ.
24.8 Το ΚΠΣ πρέπει να διαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν:
24.8.1 Τις συμμετοχές Παικτών αναλυτικά και συνολικά καθώς και τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν από αυτές.
24.8.2 Τα ποσά που συλλέχθηκαν, τους φόρους των κερδών που παρακρατήθηκαν και τα κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση από κάθε Παιγνιομηχάνημα (με εμφάνιση των υποσυνόλων ανά παιχνίδι), από κάθε Κατάστημα, από κάθε ενεργό Τυχερό Παίγνιο και από το σύνολο του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήματος.
24.8.3 Συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους των ΔΣΠ.
24.8.4 Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες) καθώς και τα στοιχεία όσων είχαν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα μέρη του ΔΣΠ.
24.8.5 Βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη των ΔΣΠ.
24.8.6 Εργασίες που έγιναν στο λογισμικό του κάθε μέρους των ΔΣΠ.
24.9 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε σύνδεση ή/και συσχετισμός με οποιονδήποτε τρόπο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς, με τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων Ατομικής Κάρτας Παίκτη από τους ΔΣΠ και το ΚΠΣ. Η σύνδεση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από την Ε.Ε.Ε.Π. μέσω του ΠΣΕΕ. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνολογικά και λοιπά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.
24.10 Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η λειτουργία έκδοσης πιστοποιητικού κερδών του άρθρου 14 του Κανονισμού, για την οποία, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύνδεση των προσωπικών στοιχείων του Παίκτη αποκλειστικά και μόνο με την πληροφορία των κερδών που αποδόθηκαν σε αυτόν.
24.11 Όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε επεξεργάσιμη μορφή.
24.12 Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ πρέπει να γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, αναλυτική αναφορά των μερών του ΚΠΣ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση.
24.13 Η φυσική έδρα αυτών των Συστημάτων Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΚΠΣ.
24.14 Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:19 | Blue Onar LTD

  Ο Νόμος 4002 στο άρθρο 30.2 προβλέπει: “Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα, τα οποία συνδέονται με το Π.Σ.Ε.Ε”. Η έκφραση αυτή κάνει αναφορά σε Πληθυντικό για τα ΚΠΣ και όχι ενικό, και προβλέπει σύνδεση των ΚΠΣ με το ΠΣΕΕ και όχι με το ΚΠΣ του ΟΠΑΠ.

  Επίσης, το αρ. 30.4 του ίδιου νόμου προβλέπει: “Η τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υλοποιείται από τους κατόχους της άδειας, τιμωρείται με καταβολή προστίμου ή ανάκληση από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 51”. Η ρύθμιση αυτή, όμως, δεν αναιρεί το αρ. 30.2, δεδομένου ότι είναι απολύτως συμβατό να υπάρχει σύνδεση των ΚΠΣ των παραχωρησιούχων μέσω του ΚΠΣ του ΟΠΑΠ, χωρίς όμως ο ΟΠΑΠ να έχει δυνατότητα πρόσβασης και επέμβασης στη μεταγόμενη πληροφορία.

  Προτείνουμε τα VLTs να είναι συνδεδεμένα με ΚΠΣ (επέκταση του ΔΣΠ) των παραχωρησιούχων, τα οποία θα είναι on-line συνδεδεμένα με το ΠΣΕΕ (έστω διαμέσου του ΚΠΣ του ΟΠΑΠ, το οποίο όμως δεν θα έχει τη δικαιοδοσία πρόσβασης και επεξεργασίας της μεταγόμενης πληροφορίας). Ο ΟΠΑΠ θα μπορεί να διασφαλίζει τη σύνδεση των ΚΠΣ με το Π.Σ.Ε.Ε.. Τα ΚΠΣ των παραχωρησιούχων θα παρέχουν πλήρη πρόσβαση στην ΕΕΕΠ (τόσο για λόγους ελέγχου όσο και επέμβασης σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων) και θα αποστέλλουν on-line την απαραίτητη πληροφορία και μάλιστα σε ενιαία μορφή που θα ορίσει η Αρχή. Η πληροφορία αυτή όμως ΔΕΝ θα είναι επεξεργάσιμη από τον ΟΠΑΠ.

  Στη παρούσα μορφή είναι απολύτως αποτρεπτικές για κάθε μορφή επιχειρηματικότητας, ενώ συγχρόνως είναι ασαφής η κανονιστική αναγκαιότητα προβλέψεων όπως:

  α)ότι το ΚΠΣ του ΟΠΑΠ θα έχει επιχειρησιακή, οικονομική και εμπορική πρόσβαση στο δίκτυο του παραχωρησιούχου σε επίπεδο, παιγνίου, παιγνιομηχανήματος, καταστήματος και παίκτη (24.6.1, 24.6.2 και 24.8.1 και 24.8.2 ειδικά για παίκτη)
  β)ότι το ΚΠΣ του ΟΠΑΠ θα έχει δυνατότητα να ελέγχει τη λειτουργία του ΔΣΠ (χωρίς να διευκρινίζει ότι αφορά τα ΔΣΠ του δικτύου της ΟΠΑΠ) καθώς και τη δυνατότητα τερματισμού και επαναφοράς όλων των μερών του(24.6.7 και 24.6.14).

 • 9 Δεκεμβρίου 2012, 22:47 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  Η απαίτηση για διαχείριση από το ΚΠΣ πληροφοριών που αφορούν:
  «Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες) καθώς και τα στοιχεία όσων είχαν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα μέρη του ΔΣΠ», είναι υπερβολική με δεδομένες τις εκατοντάδες απόπειρες που αντιμετωπίζονται σε καθημερινή βάση από τα συστήματα ασφαλείας (firewalls).