Άρθρο 32: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

32.1 Ένα Τυχερό Παίγνιο, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
32.1.1 Να αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα, η οποία πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
32.1.2 Ο τρόπος υπολογισμού του κέρδους πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το ιστορικό του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο διεξάγεται το Παίγνιο και να βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα της Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική του Παίκτη, εφόσον το Παίγνιο απαιτεί ή επιτρέπει η χρήση της στρατηγικής αυτής να έχει επιπτώσεις στην έκβασή του.
32.1.3 Το αποτέλεσμα των τυχαίων γεγονότων του Παιγνίου δεν πρέπει να επηρεάζεται, να ελέγχεται ή να σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις αριθμητικές τιμές που παράγονται από πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα απόδοσης κερδών και τους ισχύοντες κανόνες του Παιγνίου.
32.1.4 Το λογισμικό του Τυχερού Παιγνίου πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδει τουλάχιστον το, κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout), όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση πιστοποίησής του από την Ε.Ε.Ε.Π. Το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80% για κάθε Παίγνιο. Αυτή η παράμετρος ελέγχεται μόνιμα μέχρι οι συμμετοχές να φτάσουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), και κατόπιν αυτού, ανά δεκαπενθήμερο, με βάση τα αποτελέσματα του συστήματος ελέγχου του ΚΠΣ.
32.1.5 Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στο Παίγνιο είναι δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο δύο (2) ευρώ. Τα ποσά με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης στο Παίγνιο πρέπει να εμφανίζονται στη οθόνη κάθε Παιγνιομηχανήματος.
32.1.6 Το χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής του Παίκτη στο Παίγνιο μέχρι και την έκδοση του αποτελέσματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) δευτερολέπτων.
32.1.7 Το μέγιστο ποσό κέρδους του Τυχερού Παιγνίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ ανά Συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου, που επιτρέπεται να παρέχονται, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 12.3 του άρθρου 12 του Κανονισμού.
32.1.8 Τα σύμβολα, τα σήματα, οι αριθμοί ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται στο Παίγνιο δεν πρέπει να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τα θρησκευτικά και εθνικά σύμβολα.
32.1.9 Να διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την εισαγωγή του μέσου πληρωμής, να προβάλλεται στην οθόνη ο αριθμός πιστοποίησης του Παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π.
32.2 Για κάθε Τυχερό Παίγνιο, ο πίνακας απόδοσης κερδών, οι κανόνες διεξαγωγής και οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή του Παίκτη πρέπει να παρουσιάζονται σύμφωνα με τα παρακάτω:
32.2.1 Οι κανόνες του Παιγνίου, οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής του Παιγνίου, καθώς και οι οδηγίες χρήσης του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο αυτό παίζεται, πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, διατυπωμένες με κατανοητό τρόπο και διαθέσιμες στον Παίκτη είτε μέσα από την οθόνη του Παιγνίου είτε μέσω οθόνης οδηγιών (help screen).
32.2.2 Οι παραπάνω κανόνες και οδηγίες πρέπει να είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές από τον Παίκτη, να μην τον παραπλανούν, και να του δίδουν τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια των αποδιδόμενων κερδών.
32.2.3 Ο πίνακας απόδοσης κερδών κάθε Τυχερού Παιγνίου πρέπει να παρουσιάζεται είτε σε συνάρτηση με το ποσό συμμετοχής, είτε να επεξηγεί με εύκολο και κατανοητό τρόπο τον υπολογισμό των κερδών σε σχέση με το εκάστοτε ποσό συμμετοχής. Όλα τα ποσά πρέπει να απεικονίζονται σε ευρώ και λεπτά (με τη μορφοποίηση X€, 0,xx€). Το μέγιστο ποσό κέρδους πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς.
32.2.4 Στο κείμενο οδηγιών (help text) πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς εάν τα κέρδη είναι αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού με το συνολικό ποσό συμμετοχής.
32.2.5 Η μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών και των αριθμών πρέπει να είναι σύμφωνη με την πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα (για την ημερομηνία: ημέρα, μήνας, έτος και για τους αριθμούς: σήμανση με τελεία στις χιλιάδες και με υποδιαστολή στα δεκαδικά ψηφία).

  • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:35 | Blue Onar LTD

    Ειδικότερα ως προς την παράγραφο 32.1.4 του άρθρου, πρέπει να διορθωθεί η αναφορά στο ΚΠΣ του ΟΠΑΠ για τις 5.000.000 συμμετοχές με το ΠΣΕΕ της ΕΕΕΠ.