Άρθρο 37: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

37.1 Ένα Παιγνιομηχάνημα, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος Τυχερών Παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
37.1.1 Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας του να είναι πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μέλη του αντίστοιχου μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Κανονισμού.
37.1.2 Να έχει εγκατεστημένα αποκλειστικά Πιστοποιημένα Παίγνια. Τυχόν αλλαγές και ενημερώσεις λογισμικού καθώς επίσης και εγκαταστάσεις νέων Παιγνίων στο Παιγνιομηχάνημα πρέπει να έχουν λάβει έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π. και να εποπτεύονται από το ΠΣΕΕ
37.1.3 Να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
37.1.4 Το Παιγνιομηχάνημα να φέρει σήμανση CE ή το αντίστοιχο στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί ή διατεθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στην Τουρκία, για τα προϊόντα των οποίων εφαρμόζεται ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό τις προϋποθέσεις της ερμηνευτικής ανακοίνωσης (2003/C 265/02) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
37.1.5 Να πληροί τα υψηλότερα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνώς κρατούντα για τα Παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.
37.1.6 Να εξασφαλίζει τη διασύνδεση και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το ΔΣΠ με τη χρήση ανοικτών και κοινά αποδεκτών στο χώρο των ηλεκτρονικών Παιγνίων, πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
37.1.7 Να παρέχει πλήρη ασφάλεια στον Παίκτη, ώστε να μη τίθεται με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο η υγεία του.
37.1.8 Να φέρει στιβαρό και υδατοστεγές μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα υψηλής και σύγχρονης αισθητικής, υψηλής αντοχής και ασφάλειας. Εντός αυτού πρέπει να υπάρχουν ασφαλή διαμερίσματα, εντός των οποίων θα είναι τοποθετημένες οι κρισιμότερες συνιστώσες του Παιγνιομηχανήματος, όπως είναι το ηλεκτρονικό λογικό τμήμα του κλπ. Η πρόσβαση στο εσωτερικό των ασφαλών αυτών διαμερισμάτων πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
37.1.9 Να φέρει μόνιμη μεταλλική πλάκα στο εξωτερικό περίβλημα, σε εμφανή θέση με μοναδικό κωδικό αριθμό, τοποθετημένη από τον Κατασκευαστή.
37.1.10 Να διασφαλίζει ότι χωρίς τη χρήση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη, που θα πιστοποιείται σε κάθε χρήση της από το ΚΠΣ, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής Παιγνίου σε αυτό.
37.1.11 Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής μονάδων πίστωσης με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους μηχανισμούς:
α. Μέσω κερματοδέκτη ή/και χαρτονομισματοδέκτη υψηλής ασφάλειας, ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε εξαπάτηση, που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και απόρριψης μη αποδεκτών κερμάτων και πλαστών χαρτονομισμάτων. Τα κουτιά κερμάτων ή/και χαρτονομισμάτων πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας, και η πρόσβαση σε αυτά θα είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
β. Μέσω ανάγνωσης Προπληρωμένης Κάρτας. Η ανάγνωση των στοιχείων της Προπληρωμένης Κάρτας και της Ατομικής Κάρτας Παίκτη θα γίνεται με παράλληλη ανεξάρτητη πιστοποίηση της μοναδικότητας των στοιχείων που περιλαμβάνει.
γ. Μέσω ανάγνωσης προεκτυπωμένου κουπονιού με γραμμωτό κώδικα, που περιέχει μονάδες πίστωσης, ελεγχόμενου από το ΔΣΠ.
37.1.12 Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή για την εκτύπωση αποδείξεων, με δυνατότητα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα.
37.1.13 Να διασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, σε ένα ή περισσότερα Καταστήματα, όπου αυτές οι λειτουργίες διεξάγονται.
37.1.14 Να μην φέρει χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό τρόπο, ενσύρματο ή ασύρματο, και κανένα απολύτως εσωτερικό ή εξωτερικό εξάρτημα ή συσκευή, μέσω των οποίων να είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση στην ομαλή λειτουργία των Παιγνίων, στο λογισμικό διεξαγωγής τους, στις πιθανότητες αποτελεσμάτων, στα επίπεδα και στα ποσοστά των κερδών, στην ηλεκτρονική Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών κλπ, ή οποιαδήποτε αλλοίωση, παραποίηση ή διαγραφή των αποθηκευμένων στο Παιγνιομηχάνημα στοιχείων.
37.1.15 Να επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό των Παιγνιομηχανημάτων μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό και αποκλειστικά μέσω ειδικής ασφαλούς θύρας. Κάθε άνοιγμα της ασφαλούς αυτής θύρας πρέπει αυτόματα να προκαλεί άμεση διακοπή της κανονικής λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι δυνατή μόνο δοκιμαστική λειτουργία του και σήμα ειδοποίησης του προσωπικού του Καταστήματος στο οποίο είναι τοποθετημένο, ενώ παράλληλα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής.
37.1.16 Να φέρουν πλήρη λογική και φυσική ασφάλεια διεξαγωγής κάθε Τυχερού Παιγνίου, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως:
α. Η ομαλή, αξιόπιστη, φερέγγυα, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των μορφών Τυχερών Παιγνίων.
β. Η τυχαιότητα και η μη προβλεψιμότητα των κερδών.
γ. Η τήρηση των ποσοστών κερδών, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό ή/και τις λοιπές εγκρίσεις της Ε.Ε.Ε.Π.
δ. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους.
ε. Η ακεραιότητα του λογισμικού τους, των αποθηκευμένων σε αυτά στοιχείων και γενικότερα όλων των λειτουργικοτήτων τους (functionalities).
στ. Η δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης τους από το ΔΣΠ κάνοντας χρήση των προαναφερθέντων ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
37.1.17 Να διαθέτει λογισμικό το οποίο να είναι αξιόπιστο, λειτουργικό, φιλικό, ασφαλές και κατάλληλο για τη διεξαγωγή ποικίλων μορφών Παιγνίων.
37.1.18 Να δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς μέτρησης, καταγραφής και αποθήκευσης διάφορων στοιχείων σχετικά με τις διεξαγόμενες μορφές Παιγνίων (π.χ. οικονομικών στοιχείων, δεδομένων ασφάλειας κλπ), καθώς επίσης και της μετάδοσης αυτών στο ΔΣΠ, ΚΠΣ και το ΠΣΕΕ.
37.1.19 Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών, προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:56 | Blue Onar LTD

  Είναι ασαφές ποια είναι τα “υψηλότερα σχετικά πρότυπα” που αναφέρονται στην παράγραφο 37.1.5. Κρίνουμε ότι θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί.

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 10:43 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΜΠΙΛΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 5 Δεκεμβρίου 2012, 23:47 | ΜΠΙΛΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

  Αγαπητοι κυριοι της ΕΕΕΠ ειναι ευκαιρία τώρα που δημιουργούνται οι κανονισμοί και προϋποθεσεις για τα VLT που θα κυκλοφορίσουν να μπει όρος στίς εταιρείες που θα φέρουν τα παιχνίδια αυτα ένα μέρος από αυτά να συναρμολογούνταιεδώ στην χώρα μας για να εχουμε θέσεις εργασίας.Νομίζω οτι είναι εφικτό να υπαρχουν και κάποια αντισταθμιστικά μέτρα καθώς και καποια προστηθέμενη αξία.Ισως δεν είναι νόμιμο λογω Ε.Ε. οταν όμως εχεις δίκαιο και πειθώ ολα τα καταφαίρνεις.