Άρθρο 04: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Δεδομένου ότι η συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία πρέπει να λαμβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling), ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να εφαρμόζουν περιορισμένη, ήπια και λελογισμένη Εμπορική Επικοινωνία, η οποία πρέπει να έχει ως αποκλειστικό και μόνο σκοπό να κατευθυνθούν οι Παίκτες προς τα νόμιμα δίκτυα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων. Η Εμπορική Επικοινωνία και οι ενέργειες που την υλοποιούν, δεν επιτρέπεται να ενισχύουν τη ροπή προς τα Τυχερά Παίγνια ούτε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού σε αυτά. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές πρέπει να υλοποιούνται με βασικό, ανάμεσα στα άλλα, κριτήριο την προστασία ατόμων κάτω των 21 ετών, των ευάλωτων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που έχουν εθισμό στα Τυχερά Παίγνια.
4.2 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των κατόχων Ατομικής Κάρτας Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας.
4.3 Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει υποχρεωτικά να διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες:
4.3.1 Να μην παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από τα Τυχερά Παίγνια προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος.
4.3.2 Να μην προσπαθεί να ενισχύει τη δύναμη έλξης των Παιγνίων, προβάλλοντας κέρδη και επιτυχίες από τα Τυχερά Παίγνια με παραπλανητικό τρόπο ή περιεχόμενο.
4.3.3 Να μην είναι παραπλανητική σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες κέρδους και τα ποσά κέρδους και να μην εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων των καταναλωτών όσον αφορά στις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη.
4.3.4 Να μην υποδηλώνει ότι η δεξιοτεχνία και οι ικανότητες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των Τυχερών Παιγνίων και να περιγράφει με σαφήνεια ότι η επιτυχία είναι καθαρά θέμα τύχης.
4.3.5 Να μην προβάλλει τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ως μέσο επένδυσης.
4.3.6 Να μην περιλαμβάνει, να μην προβάλλει, να μην ενθαρρύνει και να μην απευθύνεται σε άτομα κάτω των 21 ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
4.3.7 Να μην είναι ελκυστικές σε άτομα κάτω των 21 ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε στοιχεία της νοοτροπίας, των συνηθειών και της συμπεριφοράς τους.
4.3.8 Να μην προσελκύει με οιονδήποτε άλλο τρόπο νεαρά άτομα, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια διασημότητα για προωθητικούς σκοπούς.
4.3.9 Να μην εκμεταλλεύεται τη ροπή, τη φιλοδοξία, την απειρία, την έλλειψη γνώσεων ή τις προσδοκίες ατόμων κάτω των 21 ετών, άλλων ευάλωτων ατόμων ή ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, όπως είναι η οικονομική τους κατάσταση.
4.3.10 Να μην προβάλλει τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ως κριτήριο κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονομικής επιτυχίας.
4.3.11 Να μην περιέχει δηλώσεις από γνωστά πρόσωπα και διασημότητες, οι οποίες υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια συνέβαλε στην επιτυχία τους.
4.3.12 Να μην περνάει το μήνυμα ότι τα Τυχερά παιχνίδια είναι μέσο πλουτισμού ή τρόπος διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες και να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να προσφέρει λύση σε προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα.
4.3.13 Να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις.
4.3.14 Να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές ικανότητες, όπως π.χ. να βελτιώσει την εικόνα, την αυτοπεποίθηση ή ότι μπορεί να αποτελέσει τρόπο άσκησης ελέγχου, απόκτησης ανωτερότητας, αναγνώρισης ή θαυμασμού.
4.3.15 Να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να μην ενθαρρύνει τις φυλετικές διακρίσεις ή διακρίσεις που αφορούν στην εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο ή την ηλικία.
4.3.16 Να μην συνδέει τα Τυχερά Παίγνια με τη χρήση ουσιών, να μην υποκρύπτει βία, σεξουαλική εκμετάλλευση ή εν γένει παράνομη συμπεριφορά.
4.3.17 Να μην προβάλλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο οποιαδήποτε υπηρεσία ή δυνατότητα παροχής πίστωσης από οποιονδήποτε προς τους Παίκτες, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
4.3.18 Να αναφέρει ρητά τις κατηγορίες προσώπων απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων και τις τηλεφωνικές γραμμές ή/και τις λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα Παίγνια.
4.3.19 Να αναφέρει ρητά ότι η συχνή συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας.
4.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι εκπονούν το σχέδιο της Εμπορικής Επικοινωνίας και οργανώνουν τις αντίστοιχες ενέργειες που το υλοποιούν, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τις γενικές αρχές του άρθρου 2 του Κανονισμού, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 4.3 του παρόντος άρθρου. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.
4.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. το ετήσιο σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας, που περιλαμβάνει και τις κάθε είδους ενέργειες προβολής εντός των Καταστημάτων όπως και την εξωτερική σήμανση στην όψη των Καταστημάτων, προς έγκριση, το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησής του.
4.6 Το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τη γενική στρατηγική και τους στόχους της εμπορικής επικοινωνίας, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, την τεκμηρίωση επίτευξης του αποκλειστικού σκοπού να κατευθυνθούν οι Παίκτες προς τα νόμιμα δίκτυα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης της Εμπορικής Επικοινωνίας, ως ποσού και ως ποσοστού των αναμενόμενων εσόδων, καθώς και άλλες πληροφορίες που η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να θεωρήσει απαραίτητες.
4.7 Η έγκριση του σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής του, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση του σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας.
4.8 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 19:03 | Club Hotel Loutraki SA

  • Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2: «Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των κατόχων Ατομικής Κάρτας Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας»

  Η αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των παικτών από το Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους παραχωρησιούχους θα πρέπει να γίνεται εφόσον συναινέσουν εγγράφως οι ίδιοι οι παίκτες σε αυτό.

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 16:07 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  Η προθεσμία των 90 ημερών είναι υπερβολική. Πρέπει να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες ή λιγότερο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:24 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  Στην παράγραφο πέντε η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική. Παρακαλώ όπως τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 17:58 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ξανθακης Γιώργος.
  Οι προσδιορισμοί δημιουργούν ένα πλαίσιο. Κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π.έχει την ευθύνη να κρίνει αν το πλαίσιο τηρείται, δεδομένων των συγκεκριμένων προτάσεων που της υποβάλλονται. Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις σας θα ληφθούν υπόψη.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:33 | Ξανθακης Γιώργος

  Άρθρο 4: Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε τα όρια της «περιορισμένης, ήπιας και λελογισμένης Εμπορικής Επικοινωνίας».

  Επιπροσθέτως, παρακαλούμε η φράση «να μην απευθύνεται» της παρ. 4.3.6: «Να μην περιλαμβάνει, να μην προβάλλει, να μην ενθαρρύνει και να μην απευθύνεται σε άτομα κάτω των 21 ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού» την αντικαταστήσετε από την ακριβέστερη «να μην στοχεύει».

  Επίσης να προσδιορίσετε με πιο ακριβή τρόπο τις περιπτώσεις των παραγράφων 4.3.7 και 4.3.9.

  «4.3.7 Να μην είναι ελκυστικές σε άτομα κάτω των 21 ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε στοιχεία της νοοτροπίας, των συνηθειών και της συμπεριφοράς τους.
  …….
  4.3.9 Να μην εκμεταλλεύεται τη ροπή, τη φιλοδοξία, την απειρία, την έλλειψη γνώσεων ή τις προσδοκίες ατόμων κάτω των 21 ετών, άλλων ευάλωτων ατόμων ή ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, όπως είναι η οικονομική τους κατάσταση.»

  Επίσης η περίπτωση της παραγράφου 4.3.8 «Να μην προσελκύει με οιονδήποτε άλλο τρόπο νεαρά άτομα, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια διασημότητα για προωθητικούς σκοπούς», περιορίζει υπέρμετρα την διαφημιστική δυνατότητα.

  Η πρόβλεψη της παρ. 4.5 περί ετησίου λεπτομερούς σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας δημιουργεί υπέρμετρο κόστος για τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους.

  Τέλος, στην παρ. 4.6 παρακαλούμε όπως προσθέσετε στο τελευταίο εδάφιο την υπογράμμιση «και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να θεωρήσει απαραίτητες».

  Άρθρο 4.5 (αλλά και άρθρα 30.2, 30.3, 33.3, 39.3, 46.4. 48.7, 49.7, 50.7): Για λόγους ταχύτερης διεκπεραίωσης, οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα αυτά θα πρέπει να συντμηθούν στον ένα (1) μήνα.