Άρθρο 45: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

45.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του Κανονισμού.
45.2 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Καταστήματος, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
45.3 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
45.3.1 Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
45.3.2 Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
45.3.3 Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
45.3.4 Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
45.4 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος οφείλει:
45.4.1 Να επιτηρεί τη χρήση των παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους ή των Αυτοαποκλειομένων.
45.4.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων.
45.4.3 Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Παίγνια.
45.4.4 Να διασφαλίζει ότι στο Κατάστημα είναι τοποθετημένα μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία διεξάγονται μόνο Πιστοποιημένα Παίγνια.
45.4.5 Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
45.4.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην του εξουσιοδοτημένου Πιστοποιημένου Τεχνικού συντήρησης, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων.
45.4.7 Στην περίπτωση που διαπιστώσει:
α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου σε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή Παίγνιο,
β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού,
γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
δ. απόσπαση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 38 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να ειδοποιήσει τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο.
45.4.8 Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και στα Παίγνια που είναι τοποθετημένα στο Κατάστημα, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.