Άρθρο 07: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ

7.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα για εγκατάσταση και εκμετάλλευση Παιγνιομηχανημάτων, σε αριθμό και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις, σε Παραχωρησιούχους. Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να παραχωρούν περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
7.2 Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων κατατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους.
7.3 Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να είναι Συνδεδεμένες Εταιρείες.
7.4 Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση των Παραχωρησιούχων δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
7.5 Οι Παραχωρησιούχοι δύνανται να εγκαθιστούν τα Παιγνιομηχανήματα σε Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου Β’ και Ε’, όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ι του Κανονισμού, και έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τα Παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιούν και τα Τυχερά Παίγνια που θα προσφέρουν, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών.
7.6 Οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής και λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της σύμβασης παραχώρησης και τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης.
7.7 Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν και για τους Παραχωρησιούχους. Όπου στις παραγράφους αυτές προβλέπεται γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., η γνωστοποίηση θα γίνεται και στον Φορέα Εκμετάλλευσης.

 • 6 Δεκεμβρίου 2012, 13:18 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΗΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ «ΤΡΙΤΟΥΣ» ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΤΡΙΤΟΙ » ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 10:41 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ξανθακης Γιώργος.
  Σωστό. Ευχαριστούμε.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:35 | Ξανθακης Γιώργος

  Άρθρο 7.3: Προτείνουμε να οριστεί η φράση «Συνδεδεμένες Εταιρείες» σύμφωνα με τον Ν. 4002/2011.