Άρθρο 50: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

50.1 Οι Πιστοποιημένοι Τεχνικοί διακρίνονται σε Πιστοποιημένους Τεχνικούς Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων. Ένα πρόσωπο μπορεί να πιστοποιηθεί και στις δύο ειδικότητες, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.
50.2 Κάθε Τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει στην εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά επέμβαση σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού της αντίστοιχης ειδικότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών που τηρείται από αυτή.
50.3 Ένα πρόσωπο για να λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
50.3.1 Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
50.3.2 Να διαθέτει, εναλλακτικά:
α. αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, ή
β. αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή τεχνικού – επαγγελματικού Λυκείου, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, τρία (3) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και τριάντα (30) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, ή
γ. απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και έξι (6) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και πενήντα (50) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης.
50.3.3 Οι τομείς σπουδών, η εμπειρία και η κατάρτιση που είναι σχετικές με την πληροφορική ή τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση Τεχνικού Παιγνίων, ενώ οι σχετικές με τα πληροφοριακά συστήματα, τα ηλεκτρονικά και την ηλεκτρολογία για την Πιστοποίηση Τεχνικού Παιγνιομηχανημάτων.
50.4 Ο Πιστοποιημένος Τεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.
50.5 Πιστοποίηση Τεχνικού χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσώπου που την υποβάλλει καθώς και την ειδικότητα ή τις ειδικότητες στις οποίες θέλει να πιστοποιηθεί.
50.6 Η αίτηση συνοδεύεται από:
50.6.1 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου την πιστοποίηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή και
β. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
50.6.2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, του αιτούμενου την πιστοποίηση.
50.6.3 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. των τίτλων σπουδών,
γ. στοιχείων τεκμηρίωσης της εργασιακής εμπειρίας, όπως δηλώσεις δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις ή/και καταστάσεις ενσήμων, από τις οποίες να προκύπτει ο αριθμός των ενσήμων, το αντικείμενο δραστηριότητας του εργοδότη κτλ.,
δ. στοιχείων τεκμηρίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κτλ.
50.6.4 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
50.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Τεχνικού και τον εγγράφει στο αντίστοιχο μητρώο ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφει τον Τεχνικό στο αντίστοιχο μητρώο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
50.8 Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στον Πιστοποιημένο Τεχνικό βεβαίωση πιστοποίησης που φέρει τα στοιχεία, πρόσφατη φωτογραφία και τον κωδικό αριθμό καταχώρησής του στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών. Η βεβαίωση ανανεώνεται κάθε χρόνο, με την ανανέωση της διατήρησης της εγγραφής του κατόχου της στο μητρώο.
50.9 Στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών μπορούν να εγγραφούν και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ένας τουλάχιστον από τους εταίρους στην περίπτωση προσωπικής εταιρείας ή ο ασκών τη διοίκηση και διαχείριση στην περίπτωση των μη προσωπικών εταιρειών ή ένα τουλάχιστον μέλος του προσωπικού τους να έχει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης του άρθρου αυτού. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 48.6, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά, για το δε φυσικό πρόσωπο τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 46.8 υπεύθυνη δήλωση προστίθεται αναφορά που περιγράφει τη σχέση του φυσικού προσώπου με το νομικό πρόσωπο.
50.10 Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών ενημερώνουν την Ε.Ε.Ε.Π., αμέσως μόλις επέλθει μεταβολή στη σχέση τους με το φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 50.9.
50.11 Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 50.9 είναι ήδη Πιστοποιημένοι Τεχνικοί, τότε τα προσκομιζόμενα, κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, δικαιολογητικά περιορίζονται μόνο σε εκείνα που αφορούν το νομικό πρόσωπο, με την προσθήκη στην υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων και του αριθμού πιστοποίησης του ήδη Πιστοποιημένου Τεχνικού, καθώς και της περιγραφής της σχέσης με το νομικό πρόσωπο.
50.12 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Τεχνικού στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.
50.13 Για την πιστοποίηση Τεχνικού, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών, καταβάλλονται:
50.13.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
50.13.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 11:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΚΑΣ

  Μαλλον καποιο λαθος κανετε παλι οπως και στην διαβουλευση με τα τεχνικα
  Μηπως θελετε να γραψετε για τεχνικους software(προγραμματιστες) και τεχνικους hardware?γιατι εγω δεν βλεπω αλλη κατηγορια
  Επισης πως διαχωριζετε τους τεχνικους παιγνιομηχανημετων αυτης της κατηγοριας με τους τεχνικους για τα τεχνικα-ψυχαγωγικα μηχανηματα?
  Οι σπουδες και η εμπειρια ειναι η ιδια και επισης και το hardware που χρησιμοποιειτε ειναι το ιδιο,γιατι θα πρεπει να πιστοποιηθουν 2 φορες,να πληρωσουν παραβολα 2 φορες και ετησια συνδρομη 2 φορες?
  Και αν καποιος ειναι και προγραμματιστης μαζι θα πρεπει για ολα αυτα να τα πληρωσει εις τριπλουν για να πιστοποιηθει?

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 10:45 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  Αλλη. Οι τομείς σπουδών αφορούν τις δύο κατηγορίες τεχνικών.
  Ευχαριστούμε.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 21:21 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΚΑΣ.
  Δηλαδή;

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 14:50 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΚΑΣ

  Θα μας απαντησει κανενας να ξερουμε τι γινεται?
  Αν απαντατε καθε βδομαδα στις ερωτησεις μας πως θα γινει η διαβουλευση?

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:14 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  50.7 : Η προθεσμία των 90 ημερών κρίνεται υπερβολική. Παρακαλώ να τροποποιηθεί σε 30 ημέρες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 10:04 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Γεια σας και απο εμενα
  Ερωτησεις
  1)αλλη η πιστοποιηση για τα τα τεχνικα ψυχαγωγικα παιγνια και αλλη για αυτα εδω?

  50.3.3 Οι τομείς σπουδών, η εμπειρία και η κατάρτιση που είναι σχετικές με την πληροφορική ή τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση Τεχνικού Παιγνίων, ενώ οι σχετικές με τα πληροφοριακά συστήματα, τα ηλεκτρονικά και την ηλεκτρολογία για την Πιστοποίηση Τεχνικού Παιγνιομηχανημάτων.

  εδω τι θελετε να πειτε?τι διαχωρισμος ειναι αυτος?

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 16:44 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κανείς κακός. Οι τεχνικοί είναι ένα επάγγελμα και πρέπει να πιστοποιούνται, όπως προβλέπει ο νόμος. Άλλωστε έχουν κρίσιμο ρόλο στην φερεγγυότητα και ακεραιότητα διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδίων.
  Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 00:02 | Τόκας Γιώργος

  50.3.1 Να μην έχει …. δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, ….
  Ευτυχώς που δεν συνάντησα τον ΑΠΑΤΕΩΝΑ – πάντα κατά την άποψή μου – υπάληλο του ΣΔΟΕ που ανέφερα στην διαβούλευση για τα τεχνικά παιγνίδια. Τουλάχιστον αυτή τη προϋπόθεση ΔΕΝ θα την κάλυπτα.
  Βρίσκω θετική την πρόβλεψη για νομικά πρόσωπα αλλά και σε αυτή τη περίπτωση δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η κατάρτιση ή/και η εμπειρία από εγχώριο φορέα γιατί πολύ απλά η ειδικότητες αυτές δεν υπάρχουν επίσημα, εκτός φυσικά από τους τεχνικούς στα casino.
  Ας γίνω και λίγο κακός μια και – ίσως – αρκετά σας χαρίστηκα:
  Μηπως οι προβλέψεις αε αυτό το άρθρο έχουν σκοπό να προωθήσουν μελοντικούς ή και υπάρχοντες απολυμένους από casino;;

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 18:02 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Κ. Βουδούρης.
  Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 13:11 | Κ. Βουδούρης

  Προτείνεται η αλλαγή του «α. αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, ή» σε
  «α. αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού ή του Τεχνολογικού τομέα, ειδικότητας σχετικής στην πληροφορική, στα πληροφοριακά συστήματα, στην ηλεκτρονική ή στην ηλεκτρολογία, ή»