Άρθρο 25: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

25.1 Η διεξαγωγή κάθε Τυχερού Παιγνίου μέσω Παιγνιομηχανημάτων προϋποθέτει την εγκατάσταση από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους ενός ή περισσοτέρων Διαχειριστών Συστήματος Παιγνίων (ΔΣΠ). Κάθε ΔΣΠ, περιλαμβάνει τουλάχιστον:
25.1.1 Παιγνιομηχανήματα.
25.1.2 Δίκτυο Επικοινωνιών για την επικοινωνία των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ σε πραγματικό χρόνο.
25.1.3 Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.
25.1.4 Σύστημα Διαχείρισης Παικτών.
25.2 Κάθε ΔΣΠ που θα εγκατασταθεί πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες:
25.2.1 Την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των μερών του συστήματος (ΚΠΣ, Δίκτυο Επικοινωνιών, Παιγνιομηχανήματα, κλπ) και την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους. Όλα τα μέρη του ΔΣΠ πρέπει να συγχρονίζονται από μια πηγή, η οποία για τον χρονισμό της χρησιμοποιεί την παγκόσμια ώρα (UTC).
25.2.2 Τη διάθεση και τη σωστή λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνίων.
25.2.3 Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συνόλου των συνιστωσών του ΔΣΠ και την επισήμανση οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας (π.χ. μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θύρας Παιγνιομηχανήματος ή κερματοδέκτη, αλλοίωση μετρητή κλπ) σε επίπεδο Παιγνιομηχανήματος, Δικτύου Επικοινωνίας κλπ.
25.2.4 Τον έλεγχο της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία του και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες του.
25.2.5 Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία του στοιχείων.
25.2.6 Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα όλων των στοιχείων που ανταλλάσσονται (αποστολή και λήψη δεδομένων) μέσω του ΚΠΣ.
25.2.7 Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων στο ίδιο ή σε περισσότερα Καταστήματα.
25.2.8 Τη δυνατότητα ταυτοποίησης παιγνιομηχανημάτων και του λογισμικού τους, και των εγκατεστημένων Παιγνίων με χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής υπογραφής (seed and signature).
25.3 Εφόσον ο ΔΣΠ υποστηρίζει λειτουργία επικύρωσης εκτυπωμένων από το Παιγνιομηχάνημα ειδικών αποδείξεων, που χρησιμοποιούνται για την εξαργύρωση πιστωτικών μονάδων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικότερα, το σύστημα επικύρωσης ειδικών αποδείξεων, πρέπει:
25.3.1 Να διαθέτει αλγόριθμο δημιουργίας αριθμών ή φύτρων επικύρωσης για τις εξαργυρώσιμες ειδικές αποδείξεις.
25.3.2 Να αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ειδικές αποδείξεις (αριθμό επικύρωσης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης, χρηματική αξία, κατάσταση της ειδικής απόδειξης, ημερομηνία και ώρα λήξης της, ταυτότητα Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, από το οποίο έχει προέλθει κλπ.), που αντλούνται από το σύστημα βάσει του χρησιμοποιούμενου ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας.
25.3.3 Να διασφαλίζει την ορθή εξαργύρωση της ειδικής απόδειξης, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας.
25.4 Για κάθε νέα εγκατάσταση ΔΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή των Παραχωρησιούχων θα ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. αρμοδίως για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. μια πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας όλων των μερών του ΔΣΠ, σε επίπεδο λογισμικού, υλικού και λοιπού εξοπλισμού, τις τεχνικές, με τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση με τα Παιγνιομηχανήματα, τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του ΔΣΠ καθώς και η πρόσβαση σε αυτό. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ακριβές χρονοδιάγραμμα και στις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης για την εγκατάσταση του ΔΣΠ πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π..
25.5 Το σύνολο των παραμέτρων του ΔΣΠ, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων στα Παιγνιομηχανήματα, το αντίστοιχο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) ανά Παίγνιο, την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και πρόσβασης στα παιγνιομηχανήματα καθώς και τη συνολική λειτουργία του ΔΣΠ, αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του νόμου και του Κανονισμού. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραμέτρους του ΔΣΠ πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π.
25.6 Η λειτουργία κάθε ΔΣΠ πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΔΣΠ, των Καταστημάτων καθώς και των Παιγνιομηχανημάτων. Η Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία όλων των μερών του συνόλου των ΔΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας κάθε ΔΣΠ πρέπει να γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και αναφορές, κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να εντοπίζονται άμεσα οιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουργία του ΔΣΠ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.
25.7 Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΔΣΠ πρέπει να γίνεται γνωστή στην Ε.Ε.Ε.Π. και να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, αναλυτική αναφορά των μερών του ΔΣΠ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση.
25.8 Η φυσική έδρα αυτών των Συστημάτων Ανάκτησης Δεδομένων και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΔΣΠ.
25.9 Ο Διαχειριστής Συστήματος Παιγνίων πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

  • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:02 | Blue Onar LTD

    Ως προς την παράγραφο 25.6 του άρθρου, είναι κατανοητή η υποχρέωση για ενιαία διαχείριση των πληροφοριών και των δεδομένων από την ΕΕΕΠ και από το ΠΣΕΕ της ΕΕΕΠ. Δεν είναι όμως κατανοητή η ενεργός εμπλοκή του ΟΠΑΠ στην ενιαία διαχείριση των πληροφοριών, δεδομένου ότι ο ΟΠΑΠ είναι ανταγωνιστής των παραχωρησιούχων και εποπτευόμενη από την ΕΕΕΠ επιχείρηση. Δηλαδή, την ενιαία διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών πρέπει να τη διαμορφώνει η ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τους εποπτικούς της στόχους, και όχι ο ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ δεν έχει ούτε δικαιοδοσία, ούτε αρμοδιότητα να υποκαταστήσει την ΕΕΕΠ στον εποπτικό της ρόλο, αφού είναι κι αυτός εποπτευόμενη επιχείρηση.