Άρθρο 38: ΣΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

38.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμιμης λειτουργίας στο οποίο αναγράφονται:
38.1.1 Ο αριθμός πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
38.1.2 Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του Παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον Κατασκευαστή του.
38.1.3 Η επωνυμία του Κατασκευαστή του Παιγνιομηχανήματος.
38.1.4 Η Εμπορική Ονομασία και ο κωδικός αριθμός μοντέλου του Παιγνιομηχανήματος.
38.2 Το παραπάνω σήμα εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και παραμένει στην κυριότητά της, επικολλάται δε στα Παιγνιομηχανήματα από εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο. Αφαίρεση του σήματος από Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή αλλοίωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται την αυτόματη αφαίρεση της Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος.