Άρθρο 16: ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙOY

16.1 Για κάθε Τυχερό Παίγνιο, που διεξάγεται και λειτουργεί μέσω Παιγνιομηχανημάτων, εκδίδεται και κυκλοφορεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο που το διεξάγει, ο Οδηγός Παιγνίου.
16.2 Σε κάθε Οδηγό Παιγνίου αναγράφονται υποχρεωτικά:
16.2.1 Η Εμπορική ονομασία του Παιγνίου.
16.2.2 Κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παικτών και ιδίως την κατώτατη ηλικία των ατόμων, στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.
16.2.3 Τις μορφές με τις οποίες αυτό μπορεί να διεξαχθεί, τον ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα τους, το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (pay-out), τα σύμβολα, σήματα, αριθμούς ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται.
16.2.4 Πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο ποσό κέρδους, τους συνδυασμούς των συμβόλων, σημάτων, αριθμών ή άλλων απεικονίσεων με την επίτευξη των οποίων ο Παίκτης αποκομίζει συγκεκριμένο κέρδος ή δωρεάν Παιγνίδια.
16.2.5 Πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.
16.2.6 Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου που διεξάγει το Παίγνιο, καθώς και τον ιστότοπό του.
16.2.7 Τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών, και υπηρεσιών υποστήριξης καθώς και την υποβολή καταγγελιών.
16.2.8 Την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και τα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν.
16.2.9 Την πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στους ιστότοπους του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων, όπως και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.
16.3 Οι Οδηγοί Παιγνίων διατίθενται σε εμφανές σημείο των Πιστοποιημένων Καταστημάτων ή/και καθίστανται προσιτοί με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο μέσα σε αυτά.
16.4 Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα Παίγνια δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Οδηγούς Παιγνίων ή αυτοί περιέχουν λάθη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τα γνωστοποιούν στο κοινό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.