Άρθρο 10: ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

10.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) των Παιγνίων, όπως αυτό έχει καθοριστεί στην πιστοποίησή τους.