Άρθρο 01: ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στο κείμενο του παρόντος κανονισμού, έχουν την έννοια που ακολουθεί.
1.2 Συγκεκριμένα:
Αμιγής Χώρος: σημαίνει το Κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout): σημαίνει τον λόγο των συνολικών μονάδων κέρδους προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης, που έχουν παιχθεί στο ίδιο Παίγνιο, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).
Ατομική Κάρτα Παίκτη (ΑΚΠ): σημαίνει την κάρτα που εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα.
Αυτοαποκλειόμενος Παίκτης: σημαίνει τον Παίκτη ο οποίος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία του είτε κατόπιν σχετικής δικαστικής αποφάσεως είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή του σε Τυχερά Παίγνια.
Βάση Δεδομένων Παικτών: σημαίνει τη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία του Παίκτη, όπως δημογραφικά στοιχεία, τα στοιχήματα που έχει παίξει, καθώς και όλες οι οικονομικές δοσοληψίες του.
Βασική Μνήμη: σημαίνει τη συμπαγή και στερεά εκείνη ηλεκτρονική συσκευή (Chip) (BASIC EPROM ή GAME EPROM) ή κάθε ηλεκτρονική συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής, οπτικής ή ηλεκτρονικής ανάγνωσης (GAME CD ROM ή GAME DVD ROM, MASS STORAGE DEVICE ή FLASH DISK, κλπ) που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθήκευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Τυχερού Παιγνίου.
Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ): σημαίνει τη γεννήτρια αριθμών, η οποία αποτελείται από λογισμικό ή/και εξοπλισμό και η οποία είναι εγκατεστημένη είτε στο ΔΣΠ είτε σε κάθε Παιγνιομηχάνημα και δημιουργεί τους τυχαίους συνδυασμούς με σκοπό τη δημιουργία αποτελέσματος για κάθε Τυχερό Παίγνιο.
Checksum: σημαίνει τον αριθμό που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Ο αριθμός Checksum απεικονίζεται με έναν άρτιο δεκαεξαδικό αριθμό τεσσάρων ψηφίων. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοίωτου της μνήμης αυτής.
Διαχειριστής Συστήματος Παιγνίων (ΔΣΠ): σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, έλεγχο και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που διεξάγονται από αυτούς.
Δίκτυο Επικοινωνιών: σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω των ΔΣΠ.
Εισαγωγέας: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εισάγει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει, οποιοδήποτε πρόγραμμα Τυχερού Παιγνίου ή/και Παιγνιομηχάνημα.
Εμπορική Επικοινωνία: σημαίνει κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με Τυχερά Παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα Παίγνια αυτά, οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.
Εμπορική Ονομασία: σημαίνει τη διεθνή εμπορική ονομασία, με την οποία ένας Κατασκευαστής έλαβε ή θα λάβει την ξεχωριστή, μεμονωμένη και εξειδικευμένη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας συγκεκριμένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: σημαίνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό που αποδίδεται σε κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους.
Κανονισμός: σημαίνει την παρούσα απόφαση ρύθμισης θεμάτων κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Κατασκευαστής: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και διανέμει οποιοδήποτε πρόγραμμα Τυχερού Παιγνίου ή/και Παιγνιομηχάνημα.
Κατάστημα: σημαίνει τον χώρο ο οποίος έχει τις προδιαγραφές ώστε να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε αυτόν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ): σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση των Παιγνίων που διεξάγονται σε Παιγνιομηχανήματα μέσω ΔΣΠ.
Λογιστικό Σύστημα: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο από ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται τα λογιστικά δεδομένα από τους ΔΣΠ με σκοπό τη διαχείριση και ανίχνευση πληροφοριών σε κάθε σύστημα Παιγνίων, Παιγνιομηχάνημα και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα παραπάνω, καθώς και την παρακολούθηση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής των Διαχειριστών Συστήματος Παιγνίων.
Μονάδα Πίστωσης: σημαίνει τη λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο.
Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας (ID), Βασικής Μνήμης: σημαίνει την αδειοδοτημένη/πιστοποιημένη ονομασία, ή τον αδειοδοτημένο/πιστοποιημένο κωδικό ενός προγράμματος ηλεκτρονικού Παιγνίου: α. που προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του κατά τα ανωτέρω προγράμματος/λογισμικού Παιγνίου, β. που είναι τυπωμένος πάνω στην Βασική Μνήμη του ηλεκτρονικού Παιγνίου και γ. με τον οποίο χορηγείται στο Παίγνιο αυτό πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει το ηλεκτρονικό μηχάνημα, τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
Παίκτης: σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διαθέτει Ατομική Κάρτα Παίκτη και πραγματοποιεί μία τουλάχιστον Συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο με Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
Παικτική Συμπεριφορά: σημαίνει το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Καταστήματα που επισκέπτεται, τα Παιγνιομηχανήματα που προτιμά, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα ποσά που παίζει, τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των κερδών για συνέχιση του Παιγνίου ή/και την αύξηση των ποσών κάθε Συμμετοχής, τον χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Η Παικτική Συμπεριφορά παρακολουθείται από το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παικτών, ενώ τα στοιχεία της καταγράφονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών και είναι διαθέσιμα στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά, εκτός από τον ίδιο τον Παίκτη, έχει μόνον η Ε.Ε.Ε.Π.
Παικτική Συνεδρία: νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ένας Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι που την εξάγει από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μία Παικτική Συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα.
Παραχωρησιούχος: σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, έναντι ανταλλάγματος και κατά τις διαδικασίες και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν.4002/2011 (Α 180), το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ορισμένου αριθμού Παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
Πιστοποιημένο Κατάστημα: σημαίνει ένα Κατάστημα, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Καταστήματος.
Πιστοποιημένο Παίγνιο: σημαίνει ένα Τυχερό Παίγνιο, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου.
Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει ένα Παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος.
Πιστοποιημένος Εισαγωγέας: σημαίνει τον Εισαγωγέα που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 49 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποιημένος Κατασκευαστής: σημαίνει τον Κατασκευαστή που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 48 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποιημένος Τεχνικός: σημαίνει τον Τεχνικό που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 50 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποίηση, για τις ανάγκες του Κανονισμού, νοείται η ταξινόμηση και η καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο, που πραγματοποιείται, αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπομένων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων και προδιαγραφών, προκειμένου να λειτουργεί και να ελέγχεται ένα νόμιμο σύστημα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Πιστοποίηση Καταστήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Κατάστημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πιστοποίηση Τυχερού Παιγνίου ή Πιστοποίηση Παιγνίου νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος τύπος κατά κατηγορία Παιγνίου πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Παιγνιομηχάνημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ): σημαίνει το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.
Προπληρωμένη Κάρτα: σημαίνει την ανώνυμη ή/και ονομαστική κάρτα, η οποία έχει συγκεκριμένη αξία που αναγράφεται στο σώμα της ή/και πιστώνεται με μονάδες χρήματος από πιστωτικά ιδρύματα.
Στοίχημα: σημαίνει το Τυχερό Παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε Παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειας του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε Παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του στοιχήματος.
Συμμετοχή: σημαίνει μία πλήρη ακολουθία που λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος από τη στιγμή της επιλογής «Έναρξη Παιγνίου» από τον Παίκτη μέχρι την απόδοση πιθανού κέρδους ή την έναρξη της επόμενης Συμμετοχής.
Συνολικές μονάδες κέρδους (credits won): σημαίνει το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.
Συνολικές μονάδες πίστωσης (credits played): σημαίνει το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.
Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών: σημαίνει το σύστημα που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις Ατομικές Κάρτες Παίκτη.
Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων που εξυπηρετούν στη διαχείριση και τον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot. Εμπεριέχει το σύστημα αποθήκευσης των Πιστοποιημένων Παιγνίων και διαχειρίζεται τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διανομή των Παιγνίων σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.
Σύστημα Διαχείρισης Παικτών: σημαίνει το σύνολο του λογισμικού και του εξοπλισμού που εγκαθίστανται στον Φορέα Εκμετάλλευσης και σε κάθε Παραχωρησιούχο, με σκοπό τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων Παικτών.
Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εμπεριέχει το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο δύναται να διαχειριστεί τις επικοινωνιακές λειτουργίες από και για λογαριασμό του καθενός από το σύνολο των Παιγνιομηχανημάτων, καθώς και να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ συστημάτων πληρωμών που έχουν επιλεγεί για λογιστικές λειτουργίες.
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παικτών: σημαίνει το σύστημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει σε πραγματικό χρόνο τους κανόνες του Παιγνίου (όπως π.χ. τα όρια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού), παρακολουθεί όλες τις ενεργές συνόδους των Παικτών στα Παιγνιομηχανήματα και καταγράφει τη δραστηριότητά τους στη Βάση Δεδομένων Παικτών.
Σύστημα Ελέγχου: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να απεικονίζουν σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύουν στη μνήμη τις λειτουργίες συστήματος και τα δεδομένα που μοιράστηκαν μεταξύ των ΔΣΠ και του ΚΠΣ.
Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Data backup and recovery system): σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εγγυάται – μέσω εφεδρείας συστημάτων και υποδομών, και μέσω υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης που αποσκοπούν στην παροχή λύσεων ανάκαμψης από καταστροφή, και αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων – αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης Παιγνίων στο σύνολο του και ένα τουλάχιστον αντίγραφο της βάσης πληροφοριών.
Τεχνικές Προδιαγραφές: σημαίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Τεχνικός: σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής ή/και την εγκατάσταση, την επισκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση Τυχερών Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία παίζονται τα Παίγνια αυτά.
Jackpot: σημαίνει το σταθερό ποσό ή το ποσό που συγκεντρώνεται προοδευτικά με συγκεκριμένα κριτήρια, με παρακράτηση ποσού από ένα ή περισσότερα Παίγνια, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία Jackpot με βάση κανόνες και διαδικασίες, που θεσπίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και το οποίο απονέμεται στους Παίκτες υπό όρους και προϋποθέσεις, που ορίζονται στην πράξη έγκρισής του.
Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot): σημαίνει το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα σε περισσότερα από ένα Καταστήματα.
Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot): σημαίνει το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα στο ίδιο Κατάστημα.
Jackpot Παιχνιδιού (Game Activated Jackpot): σημαίνει το Jackpot που αποδίδεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη εκείνον που πετυχαίνει πρώτος το ανώτατο βραβείο (top prize) σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot.
Jackpot Συστήματος (System/Mystery Activated Jackpot): σημαίνει το Jackpot που αποδίδεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, στον Παίκτη που συμμετέχει στο Παίγνιο εκείνο, που με τη συνεισφορά του θα οδηγήσει τον προοδευτικό μετρητή του Jackpot να φτάσει ή και να ξεπεράσει την «κρυφή τιμή» (mystery value) μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω πιστοποιημένης ΓΤΑ.
Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια: σημαίνει τα Παίγνια που ορίζονται στην περίπτωση β του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180).
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling): σημαίνει το σύνολο των ρυθμίσεων, και προβλέψεων που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της συμμετοχής σε Τυχερά Παίγνια στους Παίκτες.
Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος: σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 45.
Φορέας Εκμετάλλευσης: σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμη άδεια εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4002/2011 (Α 180) και τους όρους της από 04.11.2011 σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Υπεργολαβία: σημαίνει την οποιαδήποτε σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή ενός Παραχωρησιούχου και ενός Υπεργολάβου.
Υπεργολάβος: σημαίνει το πρόσωπο με το οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ένας Παραχωρησιούχος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση ή υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη διεξαγωγή και λειτουργία Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 10:06 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ.
  Ευχαριστούμε για τις χρήσιμες απόψεις σας και τη συμμετοχή σας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 10:29 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Ευχαριστούμε για τις απόψεις σας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 10:29 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Χριστινα Δημητρακοπούλου.
  Οι απόψεις που διατυπώνετε σε όλα τα σχόλιά σας είναι χρήσιμες και θα αξιοποιηθούν αναλόγως.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 00:51 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΙΟΣ

  Πρός τον αρμόδιο φορέα για την ρύθμιση κανονισμού για τα vlts : Όλοι μας είμαστε πεπεισμένοι οτι αυτή η διαβούλευση γίνεται για τα μάτια του κόσμου και εδώ είμαστε να δούμε κατα πόσο θα λάβετε υπόψην σας τα σχόλια καθώς πιστεύω οτι όλα είναι προαποφασισμένα,τέλος θα ήθελα να απαντήσετε και γραπτός για να μπορεί να το διαβάσουν όλοι (τα γραπτά μένουν) πώς θα μπορέσετε να εφαρμόσετε τα όσα υπάρχουν στο παρόν νομοσχέδιο εφόσον και τώρα που έχει δημοσιευτεί τροπολογία και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για την διακοπή των διαδικτυακών τόπων στοιχηματισμού οι μεγαλύτερες εταιρίες που εκεί διακυνούνται τεράστια ποσά bwin Και bet365 συνεχίζουν κανονικά αγνοώντας τα νομοσχέδια και τους νόμους του ελληνικού κράτους και εσέις ακόμα (πέντε ημέρες μετά) δεν τους έχετε κλείσει καί έχετε φιλοδοξίες να κλείσετε τα παράνομα φρουτάκια που και ποιο δύσκολα εντοπίζονται και καθημερινά ανοίγουν νέα? διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας,Αρχίστε πρώτα με τις ιντερνετικές και εδώ είμαστε να μας αποδείξετε και τα υπόλοιπα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2012, 22:33 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  Στον ορισμό «Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως αυτό νοείται ως εξής: «το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή για λογαριασμό αυτού….».

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 16:58 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παικτών» : Απαιτείται διευκρίνιση της ακριβούς έννοιας της ακόλουθης περιόδου του ορισμού: «το σύστημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλει σε πραγματικό χρόνο τους κανόνες του Παιγνίου (όπως π.χ. τα όρια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού)…».

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:17 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς: Απαιτείται διευκρίνιση της ακριβούς έννοιας της ακόλουθης περιόδου του ορισμού :» το σύστημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλει σε πραγματικό χρόνο τους κανόνες παιγνίου(όπως π.χ. τα όρια του υπεύθυνου παιχνιδιού)….»

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 17:28 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ξανθακης Γιώργος.
  Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 16:36 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΙΟΣ.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:40 | Ξανθακης Γιώργος

  Άρθρο 1§2: Η προτεινόμενη διατύπωση του εν λόγω ορισμού του σχεδίου Κανονισμού καταλαμβάνει και τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται ή για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 στα καζίνο και στις εταιρείες ΟΠΑΠ ΑΕ και ΟΔΙΕ ΑΕ, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 26 το Ν. 4002/2011. Προτείνεται όπως τα παραπάνω τυχερά παιχνίδια εξαιρεθούν από το πεδίο της περιπτώσεως β΄ του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011 και τροποποιηθεί αντιστοίχως ο σχετικός ορισμός.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 20:07 | NIKOΣ ΚΡΗΤΗ

  ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΟΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΤΙΜΙΑ, ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΧΡΗΜΑ,ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΟΓΟ?
  ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ .ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΙΝΟ ΧΑΛΑΝΕ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΖΟΓΟ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ?
  ΑΦΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝH ONLINE ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κ ΟΧΙ ΣΕ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΛΙΑΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ.
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ Η ΑΡΓΟΠΟΡΕΙΑ ΣΑΣ Κ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 19:33 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΙΟΣ

  Τα vlts δεν νομίζω οτι θα μπορέσετε να τα ελένξετε εκτός αν μπούν μονο και αυστηρα στα πρακτορεία οπαπ και πουθενα αλλου ομως πουθενα αλλου τότε ίσως και να μπορείτε να περιορίσετε τον παρανομο τζόγο.Τώρα ένα θέμα που είναι της αρμοδιοτητάς σας το ιντερνετικο στοίχημα και πόκερ, λέτε ότι έχετε βάλει τελεσίγραφο στις παράνομες αυτές εταιρίες οτι 5 Δεκέμβρη τέλος λοιπόν σας παραθέτω δίαλογο με μια εταιρεία σήμερα 26/11
  Ο/Η Spiros M μπήκε στη συνομιλία.
  Είστε συνδεδεμένος με τον/την Spiros M

  Spiros M Γεια σας, καλωσήλθατε στη Ζωντανή Συνομιλία της bet365. Πώς θα μπορούσα να σας βοηθήσω;
  Staios καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω πριν εγγραφώ
  Staios διαβαζω οτι μεχρι 5 δεκεμβρη θα απαγορευτουν οι στοιχηματικες εταιριες στην ελλαδα αρα και οι συναλαγες καταρχην ισχυει κατι τετοιο?
  Spiros M Είμαστε πλήρως αδειοδοτημένοι και νόμιμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τοποθετούνται τα στοιχήματα σας και βρίσκονται οι διακομιστές μας. Δεν είμαστε ενήμεροι αυτή τη στιγμή για τυχόν αλλαγές που μπορεί να σας εμποδίσουν από το να χρησιμοποιήτε τις υπηρεσίες μας μετά την 5η Δεκεβρίου αλλά αν έχετε ανήσυχίες θα σας συνιστούσαμε να το ελέγξετε με τις τοπικές αρχές.Αν αλλάξει τίποτε σε σχέση με αυτό τότε φυσικά θα επικοικωνήσουμε με τους πελάτες μας. Δεν υπάρχει περιπτωση να χαθουν τα χρηματα σας.
  Μήπως σας δουλεύουν και δεν υπολογίζουν καθόλου τους νόμους και τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους;

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 10:16 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ.
  Τηλεφωνήστε στο 210-3272700 και ζητήστε τον κ. Τσουφάκη, κατά τις εργάσιμες ώρες.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 22:49 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ

  Σε απάντηση στο Ε.Ε.Ε.Π. απο 16 Νοεμβρίου 2012, 21:55
  ΤΙ ΩΡΑ?

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 11:35 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
  Ο βασικός τρόπος μείωσης των παράνομων παιχνιδιών είναι η δημιουργία νόμιμου δικτύου, στο οποίο οι παίκτες θα μπορούν με ασφάλεια να παίζουν. Διαβάστε και τις απαντήσεις μας στα σχόλια λοιπών συμμετεχόντων σε σχέση με το παράνομο και νόμιμο παιχνίδι και τις ολοκληρωτικές απαγορεύσεις. Οι συνθήκες πάταξης σήμερα δεν είναι ευκολότερες, αλλά πολύ πιό δύσκολες, αφού δεν προσφέρεται σε όποιον θέλει να παίξει νόμιμη εναλλακτική λύση.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 11:35 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Αγανακτισμένη.
  Τα θέματα που θίγετε δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π., ούτε ρυθμίζονται από το σχέδιο του κανονισμού που βρίσκεται στη διαβούλευση.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 11:00 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλειος Γ. Γκουζάνης.
  Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και ο Υπεύθυνος Καταστήματος ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο, ακριβώς για να αποφεύγεται αυτό που λέτε. Το σχέδιο Κανονισμού της διαβούλευσης οργανώνει τη διεξαγωγή νομίμων παιχνιδιών. Η καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής προβλέπεται από το νόμο με την επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών ποινών [βλ. κυρίως άρθρο 52 του ν.4002/2011 (Α 180)]. Για τα του μονοπωλίου, μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης JÁN MAZÁK της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-186/11 και C-209/11.
  Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 16:31 | Αγανακτισμένη

  Συμμετέχω πάρα πολύ καιρό στην Διαβούλευση για διάφορα θέματα και ειλικρινά δεν μπορώ να κρύψω την έκπληξή μου που για πρώτη φορά υπάρχει κάποιος που απαντάει.
  Καταρχήν για να μην κουράζονται οι φίλοι που μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν σχόλια περί ηθικής και κοινωνικής ευαισθησίας, τα συγκεκριμένα φρουτάκια είναι ίσως μεγαλύτερο σκάνδαλο απο όλα όσα έχετε ακούσει μέχρι σήμερα και οι μίζες είναι τόσες πολλές που δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι από τα συμφωνηθέντα.
  Ο κόκκαλης και η Ιντρακομ με τις ευλογίες της τότε κυβέρνησης έχει πάρει την εκμετάλευση επειδή έδωσε καλύτερη προσφορά στην αγορά τους αλλά υπερδιπλάσιες χρεώσεις στην συντήρηση. Οι λογαριασμοί στην Ελβετία έχουν γεμίσει όπως επίσης και τα κότερα στις μαρίνες.
  Φυσικά και εκμεταλεύονται την ανθρώπινη δυστηχία και απόγνωση που οι ίδιοι κύριοι των κυβερνήσεων δημιούργησαν.
  Και πριν μπεί στο κόπο ο κυριος του ΕΕΕΠ να μου απαντήσει, να μας μπεί πρώτα πως μπήκε στην συγκεκριμένη θέση, όπως και ποιοι είναι οι μνηστήρες που σφάζονται ποιός θα αγοράσει τσάμπα τον ΟΠΑΠ που με τόσο σθένος λέει ότι θα ελέγχει τα φρουτάκια.
  Θά βάλουν τον λύκο να φυλάει τα προβατα…..το ακουσαμε κι αυτό!

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 16:02 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Διαβάζοντας με προσοχή τα σχόλια των συμπολιτών μας για τα vlt’s, το πρώτο πράγμα που διακρίνει κανείς, είναι η αγωνία για ενα περαιτερω πισωγύρισμα της κοινωνίας μας, μεσω αυτής της υπερβολικά εθιστικής »ψυχαγωγίας».

  Μη έχοντας επιχειρήματα να αντικρούσετε την αγωνία τουτη, αναφέρεστε διαρκώς σε μια και μόνο »καραμέλα». Πως »οποιος θέλει να παίξει θα παίξει και απο το να λειτουργούν παράνομα στέκια, καλύτερα να λειτουργούν νομιμα και ελεγχόμενα σημεια».

  Πολύ σωστά μέχρι εδω, λυπαμαι όμως, διοτι δεν μας πειθετε καθόλου.

  Ποιός μας εγγυάται, κύριοι αρμόδιοι, πως και νομιμα να γίνουν τα VLT’s, δεν θα συνεχίζουν να λειτουργούν και τα παράνομα???
  Εφόσον λειτουργούν σήμερα σε καθεστώς πλήρους αποαγόρευσης και εσεις ειστε ΑΝΙΚΑΝΟΙ να το αποτρέψετε, με τι θράσος μας ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΕΤΕ πως όταν θα γίνουν νομιμα, όλα θα είναι μέλι – γάλα???
  Ίσα ίσα που θα μπλέξετε τα μπούτια σας και οι γνωστοί αγνωστοι θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν παιζοντας το και νόμιμοι αυτή τη φορά.

  Είστε ΤΡΑΓΙΚΑ κ σε επικίνδυνο βαθμό ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΙ, όλοι εσεις που δήθεν στο όνομα της »παταξης της παρανομίας», καταφεύγετε σε τέτοιου είδους λύσεις.

  Κοιτάξτε να κάνετε σωστά τη δουλεία σας και να πατάξετε οτιδήποτε παράνομο εχει να κάνει με τζόγο σε αυτή εδω τη χώρα και μετά ας σας πίασει ο πόνος για το πώς να γεμίσετε την Ελλάδα με ΝΟΜΙΜΑ φρουτα.

  Θα ήθελα παρακαλώ μόνο μια απάντηση για το πως μας ΕΓΓΥΑΣΤΕ οτι θα πατάξετε τους παράνομους μετά την νομιμοποίηση, εφόσον τώρα σε ευκολότερες συνθήκες ελέγχου, ΑΔΥΝΑΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΕΛΩΣ!!!!

  Ευχαριστώ πολύ για το χώρο κ το χρόνο σας

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 12:27 | Βασιλειος Γ. Γκουζάνης

  Παρόμοιες προς τις συσκευές στις οποίες αφορά το νομοσχέδιο, έχουν ήδη εισαχθεί και λειτουργήσει με το γνωστό παράνομο καθεστώς. Τα κέρδη τους είναι τέτοια, ώστε να χρηματοδοτούνται «αυτοφωράκηδες» (άτομα που πληρώνονται για να συλληφθούν όταν επέμβει η αστυνομία στο κατάστημα), δικηγόροι, εισαγωγείς, προγραμματιστές κ.λπ. Το Κράτος οπωσδήποτε δε μπορεί να καταστείλει το φαινόμενο του εθισμού στον τζόγο, το οποίο η επιστήμη θα Σας πει ότι έχει φυσικά – βιοχημικά αίτια, όπως κάθε είδος εθισμού, από τους νόμιμους (καφές, αλκοόλ) μέχρι τους για πολύ διάστημα ακόμη παραμένοντας παράνομους (ναρκωτικά).

  Το πρόβλημα που πρέπει να μην διαλάθει της προσοχής του νομοπαρασκευαστή, είναι η εξέλιξη του κρατικού μονοπωλίου στον κάθε είδους «τζόγο». Έχει επιληφθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει αποφασίσει ότι το κρατικό μονοπώλιο, επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ όταν σαφώς και ρητώς διευκρινίζεται στο νομοθέτημα, ότι εξασκείται προς ΟΦΕΛΟΣ του πολίτη ειδικά του εθισμένου. Άν δεν θέλουμε να παρακαμφθεί ο Νόμος αυτός μέσω της ατραπού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει να δοθεί ακόμη σαφέστερος προσανατολισμός στα αίτια που δικαιολογούν την διαιώνιση του κρατικού μονοπωλίου στον «τζόγο». Πιστεύω, πως δεν θα ήταν κακή ιδέα να προβλέπεται (στο πνεύμα αυτό) και μία αυτεπάγγελτη διαδικασία αποκλεισμού από τον «τζόγο», στα πρότυπα της ακούσιας νοσηλείας ίσως.

  Επιπλέον θα ευχόμουν να υπάρχει και προσωπική ευθύνη όχι του αγορανομικού υπεύθυνου (που μπορεί να είναι μίσθαρνο άπορο άτομο = αυτοφωράκιας) αλλά παράλληλη εις ολόκληρον του πωλητή ή εκμισθωτή του ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ μηχανήματος, μαζί με τον καταστηματάρχη (δικαιούχο της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ, λ.χ.) και υποχρέωση αναπλήρωσης της περιουσιακής ζημίας που υπόκειται ο παίκτης που παίζει σε παράνομο μηχάνημα. Το χτύπημα στην τσέπη, είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να περισταλούν τα παράνομα μηχανήματα. Η κατάσχεση απλώς των μηχανημάτων δεν ωφελεί. Τα κέρδη είναι τέτοια, που οι συσκευές βγάζουν τα λεφτά τους σε μία βδομάδα.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 09:50 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Σπύρος κοντοστάνος.
  Τα VLT έχουν δοθεί από το νόμο στην ΟΠΑΠ, που θα οργανώσει την εκμετάλλευσή τους μέσα από τα πρακτορεία της και τους αντιπροσώπους της.Για το διαδίκτυο η Ε.Ε.Ε.Π.έχει προειδοποιήσει όσους παρέχουν παράνομα τις υπηρεσίες τους να κλείσουν.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 09:26 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΓΙΩΡΓΟΣ Χ.
  Αυτό ακριβώς γίνεται. Ο ΟΠΑΠ έχει την μόνη άδεια και το αποκλειστικό δικαίωμα εγακατάστασης και εκμετάλλευσης των VLT.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 01:32 | Σπύρος κοντοστάνος

  Για να υπάρξει έλεγχος και κοινωνική πολιτική πάνω σε ένα καυτό ζήτημα όπως είναι αυτός του τζόγου με όλα τα επακόλουθα που προκύπτουν απο αυτόν είναι τα vlts να μπούν μόνο στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και πουθενά αλλου αλλίως θα ξεφύγει εντελώς η κατάσταση, επίσης εφόσον γίνεται προσπάθει ρύθμισης σε αυτόν τον τομέα πρέπει το συντόμοτερο δυνατόν να κλέισει ο διαδικτυακός τζόγος που καθημερινά γίνεται ανεξέλκτα χαμός με δεκάδες εταιρίες να εισπράτουν αφορολόγητα και ανεξέλεκτα, αυτές οι εταιρίες ειναι σκανδαλωδως φοροφυγάδες και διαπράτουν εγκλημα σε βάρος του έλληνα φορολογούμενο και του ελληνικού κράτους.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 19:36 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νατάσα.
  Δείτε τις απαντήσεις μας στους λοιπούς συμμετέχοντες σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται νόμιμα και παράνομα. Το Κράτος δεν ενθαρρύνει ούτε προωθεί τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια. Αν διαβάσετε το σχέδιο Κανονισμού που είναι σε διαβούλευση, αυτό γίνεται σαφές.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 19:26 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο mih_il.
  Δείτε τις απαντήσεις μας στους λοιπούς συμμετέχοντες σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται νόμιμα και παράνομα.Τα παιχνίδια μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT δεν προσφέρονται σήμερα από νόμιμο δίκτυο, αλλά πιθανότατα προσφέρονται παράνομα, με κινδύνους για τους παίκτες.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 19:15 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νίκος Τελιογλανιδης.
  Τα «φρουτάκια» στα οποία αναφέρεσθε δεν ήταν νόμιμα αλλά παράνομα. Το παιδί, ο αδελφός και οι φίλοι αν θέλουν να παίξουν, μπλέκουν όταν δεν υπάρχει νόμιμο και ελεγχόμενο δίκτυο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και καταφύγουν στο παράνομο. Η απαγόρευση ενισχύει την παράνομη διεξαγωγή και τους κινδύνους που αυτή κρύβει. Γιαυτό ο νόμος καθιέρωσε νόμιμο δίκτυο όπου θα μπορεί κανείς να παίξει με περιορισμούς, έλεγχο και ασφάλεια.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 18:39 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικόλαος Λ. ΠαπαΪωάννου.
  Η προστασία, στην περίπτωση των τυχερών παιχνιδιών, δεν είναι μία υποχρέωση του πολίτη αλλά ένα δικαίωμα. Που σημαίνει ότι, πράγματι, πρέπει να υπάρχουν πιστοποιημένες νόμιμες δομές διεξαγωγής τους μέσα από τις οποίες ο παίκτης όχι μόνο συμμετέχει με ασφάλεια στα παιχνίδια αυτά αλλά ασκεί το δικαίωμά του να προστατεύεται από τους πολλούς κινδύνους που κρύβονται.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 18:20 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Παναγιώτης Δήμου.
  Δυστυχώς, τα τυχερά παιχνίδια παίζονται. Είναι διεθνής εμπειρία ότι αν δεν δοθεί η ευκαιρία να παίζονται νόμιμα θα παίζονται παράνομα, δηλαδή ανεξέλεγκτα. Δείτε παρακάτω την απάντησή μας στον κύριο Σερέτη για το ίδιο θέμα.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 18:12 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ.
  Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση των παιγνιομηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. που έχει από το νόμο το σχετικό αποκλειστικό δικαίωμα. Εξάλλου η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ειδοποιήσει όσους παρέχουν μη νόμιμα υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου να σταματήσουν να το κάνουν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2012. Στον σύνδεσμο http://www.gamingcommission.gov.gr/anakoinosi.pdf . μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση και να ενημερωθείτε.
  Τα τυχερά παιχνίδια παίζονται και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Η ερώτηση είναι αν θέλουμε να παίζονται νόμιμα, δηλαδή σε εγκαταστάσεις και υπό προϋποθέσεις αυστηρού ελέγχου που προστατεύουν τον παίκτη και του επιτρέπουν να συμμετέχει σε παιχνίδια που διεξάγονται φερέγγυα, ή αν θέλουμε να παίζονται παράνομα, δηλαδή χωρίς κανένα έλεγχο. Όταν παίζονται παράνομα, ο παίκτης δεν προστατεύεται, δεν περιορίζεται και είναι εκτός των άλλων εκτεθειμένος στην κατασπατάληση χρημάτων. Επίσης δεν προστατεύονται οι ανήλικοι, που απαγορεύεται να παίζουν. Τέλος, η παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών γίνεται αφορολόγητα στερώντας από το κράτος σοβαρούς οικονομικούς πόρους, απολύτως αναγκαίους, ιδίως σήμερα.

  Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις και τον προβληματισμό.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 18:28 | Νικόλαος Λ. ΠαπαΪωάννου

  Η γνώμη των σχολιαστών, οι οποίοι καταφέρονται αρνητικά επί της αρχής, είναι κατά την προσωπική μου εκτίμηση λανθασμένη.
  Αποστολή του Κράτους δεν είναι να μας προστατεύει από τους εαυτούς μας. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον τζόγο να πάει να ζητήσει βοήθεια. Το ρόλο της οικογένειας δε μπορεί να τον παίζει το Κράτος.
  Τι θα γίνει φίλε Νίκο Παπαδάκη αν το Κράτος θελήσει να μας προστατεύσει από τις πόρνες, από τους ομοφυλόφιλους, από το ποτό, από την ασφυξία στις καταδύσεις, από τις θρησκευτικές δεισιδαιμονίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί αύριο – μεθαύριο κακό;
  Ανοίξτε την αγορά, εγγυηθείτε την καταβολή φόρου, πιστοποιήστε και προχωρήστε.
  Ντροπή είναι να απαγορεύονται πράγματα κι όχι να επιτρέπονται.
  Δώστε το δικαίωμα να ασχολείται κανείς με ο,τι θέλει.
  Την επόμενη φορά φέρτε για διαβούλευση την αδειοδότηση για ερασιτεχνική οστρακαλιεία, η οποία απαγορεύεται εντελώς!
  Δώστε άδεια έστω και για 10 όστρακα ημερησίως με ένα λογικό αντίτιμο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 18:18 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Μπουκουρας Κωστας.
  Σωστά.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 17:20 | Μπουκουρας Κωστας

  Οπως και να το κανουμε τα ‘μηχανακια’ υπαρχουν ειτε σε νομιμη μορφη (καζινο) ειτε σε παρανομη(καφενεια, λεσχες κτλ.). Αυτο που πρεπει να γινει ειναι να νομιμοποιηθουν ολα ετσι ωστε να γινετε ελεγχος σε ολους τους τομεις.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 14:50 | mih_il

  Οι παρατηρήσεις μου εστιάζονται σε δύο σημεία. Η πρώτη μου παρατήρηση έχει να κανεί με το ότι ήδη τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ προσφέρουν ηλεκτρονικά παιχνίδια αυτής της μορφής (ΚΙΝΟ, ΠΕΝΑΛΤΥ,ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΕΣ,EXTRA, SUPER 3, κλπ), συνεπώς δεν βρίσκω το λόγο να δημιουργηθούν και άλλα σε όλη την χώρα. Άλλωστε δεν είναι και λίγα τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Η δεύτερη παρατήρηση μου έχει να κάνει με το ότι αν κάποιος θέλει να παίξει αυτού του είδους τα παιχνίδια μπορεί να το κάνει πηγαίνοντας σε ένα από τα επίσης αρκετά καζίνο της χώρας.
  Σας ευχαριστώ.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 14:22 | Νατάσα

  Μεγάλη κατάντια που το ελληνικό Κράτος προωθεί τον τζόγο, είτε με καζίνα είτε με Ο.Π.Α.Π. είτε με οποιδήποτε μέσο και ενθαρρύνει τους πολίτες του να συμμετέχουν σε αυτήν την παρακμή του τυχερού χρήματος. Ιδιαίτερα τώρα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, εκμετελλευόμενο την έλλειψη χρήματος από τον κορμό της κοινωνίας, τοποθετεί «μηχανάκια» σε κάθε γειτονιά για να παίζουν και οι φτωχοί το μεροκάματό τους προτρέποντας τους στο στυλ «κι αν σου κάτσει» θα βγάλεις το τέλος της Δ.Ε.Η. Ανεύθυνη και αναίσχυντη η Πολιτεία αλλά ακόμα περισσότερο όσοι συμπολίτες μας θα κάνουν χρήση αυτών. Κανείς να μην πάει να χάσουν τα λεφτά τους οι ευγενείς επενδυτές που θέλουν χρήμα με αυτόν τον τρόπο.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 13:48 | Παναγιώτης Δήμου

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ύπαρξη τυχερών παιχνιδιών. Το κράτος δεν είναι μόνο ενα ταμείο που πρέπει να μαζέψει χρήματα για το καλό των πολιτών του, διαφθείροντας τους με την νομιμοποιπηση των τυχερών παιχνιδιών. Ειλναι πέραν κάθε δεοντολογίας η ύπαρξη των τυχερών παιχνιδιων. Αν ολοι οι κρατικοί πόροι που θα υποστηρίξουν τα τυχερά παιχνίδια εστρέφοντο προς το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου και προνοίας, τότε μόνο η κοινωνία της Χώρας μας θα παλει εμπρός. Κοντολογίς, διαφωνώ επί της αρχής. Παρακαλώ σκεφτείτε τι κάνετε. Φτιάξτε ΠΟΛΙΤΕΣ και όχι ΠΕΛΑΤΕΣ.

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 11:26 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΑΥΤΟ εννοείτε ΑΝΑΠΤΥΞΗ????
  Ανάπτυξη της φτώχειας??
  Ανάπτυξη είναι «κύριοι», να ανοίξουν επιχειρήσεις ώστε να βρουν εργασία οι πολίτες κι όχι για να τους πάρετε (όχι εσείς κύριοι του Υπουργείου κι εσείς πιόνια Δ.Υ είστε, εννοώ τη ΤΡΟΙΚΑ και τους παρατρεχάμενους) και τα τελευταία ευρώ!!!

  Τι θέλουν??
  Να γεμίσουν την αγορά με αυτόματους πωλητές ελπίδας??
  Να αποκτήσουν πρόσβαση στο τζόγο κι αυτοί που τώρα ΔΕΝ έχουν???

  Έτσι ώστε κάποιος που έχει ένα 1 ευρώ στη τσέπη του και ξέρει ότι δε μπορεί ούτε 1 κιλό ψωμί να αγοράσει για την οικογένειά του…. να το καταθέτει στον αυτόματο πωλητή ελπίδας, ΜΗΠΩΣ και κερδίσει την ελπίδα της επιβίωσης της προσεχούς εβδομάδας????

  Και πρόσεξε εσύ που απαντάς μη μου δώσεις την απάντηση που έδωσες στον Παπαδάκη περί νόμιμης πρόσβασης και νόμιμων δικτύων γιατί εδώ πλέον, ΔΕΝ είναι ΕΥΗΜΕΡΟΥΣΑ ΧΩΡΑ όπου κάποιος παίζει το περίσσευμά του αφού έχει καλύψει τις υπόλοιπες ανάγκες του. Αυτή τη στιγμή επιχειρείτε η καταλήστευση του ανεπαρκούς πλέον για τη διαβίωση υστερήματος μέσω νομιμοφανούς κι όχι νομίμου τρόπου.

  Όταν φέρεις το μηχανάκι σε κάθε γωνιά οικοδομικού τετραγώνου, σε κάθε πλατεία, ψιλικατζίδικο, σούπερ μάρκετ…. δε βάζεις τον απελπισμένο σε πειρασμό να ΤΖΟΓΑΡΕΙ δικαίωμα στην ελπίδα????

  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΝΕΡΝΕΤ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΖΟΓΟ και να αφήσετε τον νόμιμο μέσω ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΠΑΠ…. Αλλά ΔΕΝ θέλουν..

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ να τους πείτε!!!
  KAΛΟ ΚΟΚΚΑLOTTO!!!!

 • 17 Νοεμβρίου 2012, 11:41 | Νίκος Τελιογλανιδης

  Συμφωνώ και εγώ με τα παραπάνω σχόλια ! Ζούμε είδη με τον καθημερινό κοινωνικό εφιάλτη : το Κράτος είναι ο εχθρός μας .Να μην εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα με τα τυχερά παίγνια διότι αν δεν μπλέξω εγώ θα μπλέξει το παιδί μου , ο αδερφός μου , οι φίλοι μου και πάλι θα επαναληφθούν τα γνωστά κρούσματα : χωρισμοί , αυτοκτονίες και όλα αυτά που ζήσαμε την πρώτη φορά που ήρθανε τα γνωστά »φρουτάκια » στην Ελλάδα !Σας είναι τόσο δύσκολο να εφαρμόσετε πράγματα που είναι μόνο προς όφελος της κοινωνίας ??? αν δεν μπορείτε να κάνετε το καλό τουλάχιστον μην κάνετε κακό !!!

 • 16 Νοεμβρίου 2012, 21:55 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
  Αυτό που γράφετε είναι συγκλονιστικό. Έλατε τώρα να μιλήσουμε. Έχετε πολλά να προσφέρετε. Πάρτε μας στο 210-3272700.

 • 16 Νοεμβρίου 2012, 13:45 | ΓΙΩΡΓΟΣ Χ

  Σε περίπτωση σωστού ελέγχου απο μερίας της πολιτείας υπάρχει μία μόνο λύση και αυτή είναι τα λεγόμενα vlts να μπούν μόνο και αυστηρά στο δίκτυο του ΟΠΑΠ,που και ελενχόμενο είναι και δεν θα υπάρξουν και θέματα παρατυπιών οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει την κατάσταση σε ένα όργιο των παρανόμων…

 • 16 Νοεμβρίου 2012, 11:01 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νίκος Παπαδάκης.
  Αν οι παίκτες δεν έχουν νόμιμη επιλογή στρέφονται στην παράνομη. Κανένας δεν ενθαρρύνει τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, όμως όταν αυτή συμβαίνει πρέπει να μπορεί να συμβεί σε νόμιμο σύστημα, όπου ο παίκτης προστατεύεται και τα παιχνίδια παίζονται ελεγχόμενα.
  Γιαυτό το λόγο, νόμιμα δίκτυα παιχνιδίων υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 15 Νοεμβρίου 2012, 14:58 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
  ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ ΤΠΤ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
  ΔΕΝ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΝ ΠΡΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ
  ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ
  ΜΕ ΑΠΟΒΛΑΚΩΝΟΥΝ
  ΚΟΙΤΑΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΕΥΚΟΛΟ ΧΡΗΜΑ
  ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ
  ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
  ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΩ ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΥΠΟΣΥΝΗΔΗΤΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΝΑ ΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ
  ΜΟΛΙΣ ΣΥΝΗΔΗΤΟΠΟΙΗΣΩ ΠΟΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΤΙ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΙΟ ΟΙΚΙΑ
  ΕΝΑ ΠΡΩΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΩ ΑΜΕΣΑ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ
  ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΞΑΝΑ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΩ.
  ΑΡΧΙΖΩ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΩ
  ΠΑΛΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ
  ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΚΑΙ… ΣΑΣ ΚΑΛΗΝΥΧΤΩ
  ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ

  ΣΥΓΝΩΜΗ!

  ΚΛΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΤΟΠΟΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • Τα μηχανάκια είναι για κουτούς.
  Για φοβερά κουτούς.
  Ντροπή στην κυβέρνηση και στις όποιες παλιότερες κυβερνήσεις ασχολήθηκαν μ’ αυτά τα πράγματα.
  Όλοι λέμε «το κράτος είναι ένας κλέφτης», από τη στιγμή που το ακούμε αυτό το πράγμα. Δε χρειάζεται να γίνει κανένας από εσάς ούτε Άκης, ούτε σκάνδαλο Κοσκωτά, ούτε σκάνδαλο Βατοπεδίου. Αρκεί που λέτε στον Ελληνικό λαό «έλα να βάλεις τα λεφτά σου στα μηχανάκια» !!!
  Μιά φορά κι ένα καιρό τα βλέπαμε σε κάποια ταπεινά καφενειάκια αυτά τα πράγματα, λέγαμε «δε βαριέσαι», λέγαμε «το φτωχαδάκι ο Μίμης ο καφετζής τάβαλε μπας και βγάλει κάνα φράγκο». Τώρα είναι το ίδιο το κράτος διά των υπουργών του που μας προτρέπει και εύχεται μάλιστα να είμαστα τόσο ηλίθιοι ώστε να τσιμπήσουμε !
  Ν-Τ-Ρ-Ο-Π-Η Σ-Α-Σ !

  Εν τω τα αθλητικά στοιχήματα που υπάρχουν, που είναι κι αυτά τζόγος δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο, αλλά έχουν και κάποια αξία σαν πνευματικά παιχνίδια που είναι, τα φορολογείτε μέχρι σκασμού για να μην μπορεί να παίξει κανένας.
  Το Ελληνικό ιπποδρόμιο το κλείνετε και στέλνετε και όλους τους εργαζόμενους και επαγγελματίες που δουλεύουν εκεί στην ανεργία και στην ξενητειά.

  Κάποιος θα πεινάσει από όλα αυτά που κάνετε.
  Εσείς θέλετε αυτός που θα πεινάσει να είναι το καταναλωτικό κοινό.
  Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο …

  Οι παπατζήδες του παλιού καιρού που τους κυνήγαγε η αστυνομία στην οδό Αθηνάς και φώναζαν οι τσιλιαδόροι «σύρμααααα», τώρα το παίζουν επίσημοι και μας μιλάνε από τηλεοράσεως μάλιστα.
  Το τελευταίο κεφάλαιο της «Φάρμας των ζώων» του Όργουελ.

  Ντροπή και στα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΑΝΕΛ για την (όποια) παθητική στάση τους.

  Έχουμε πλάκα σαν λαός – δυστυχώς.
  Μιά φορά κι ένα καιρό ξάπλωναν μερικοί στις αποβάθρες του Πειραιά για να μην περάσει η Ολυμπιακή φλόγα με διαφήμιση της κόκα-κόλα που θα πήγαινε στο Σηάτλ.
  Σαν αποτέλεσμα αυτού χάσαμε την Ολυμπιάδα του 1996 αφού πείσμωσε η κόκα κόλα και την έδωσε στην Ατλάντα. Μέχρι πριν γίνουν αυτές οι γραφικότητες της εποχής εκείνης, εμάς υποστήριζαν.
  Μετά όμως είπαμε όχι μεν στην κόκα-κόλα, αλλά ναι στα «Ολυμπιακά» -πλέον- φρουτάκια !!!